5 powodów dlaczego warto wykonać badanie DNA na hemochromatozę

01_Badanie DNA jako jedyne jest w stanie potwierdz­ić czy wyso­ki poziom żelaza w naszym orga­nizmie jest spowodowany hemochro­ma­tozą. Nie ma innych badań, które był­by w stanie potwierdz­ić tę chorobę.
02_Bada­nia DNAzale­cane jako pier­wsze badania u członków rodzin gdzie hemochro­ma­toza się pojaw­iła bo to może wskazać oso­by potenc­jalne zagrożone roz­wo­jem niebez­piecznych objawów- oso­by te reg­u­larnie mogą pod­dawać się badan­iom kon­trolu­ją­cym stan przeład­owa­nia żelazem.
03_Wg przyję­tych stan­dard­ów bada­nia gene­ty­czne powin­no się wykon­ać od razu po stwierdza­niu pod­wyżs­zonego WST (współczyn­nik sat­u­racji trans­fer­yny). Wynik tego bada­nia następ­nie reg­u­lu­je wyko­nanie następ­nych badań.
04_Badanie gene­ty­czne najw­cześniej pokazu­ją czy dana oso­ba jest zagrożona uszkodze­niem tkanek i dzię­ki czemu moż­na bard­zo szy­bko wprowadz­ić w życie dzi­ała­nia pro­fi­lak­ty­czne: np.: bard­zo częste, reg­u­larne bada­nia para­metrów bio­chemicznych na zawartość żelaza w orga­nizmie, które w trady­cyjnych bada­ni­ach mor­fo­log­icznych nie są ujęte. Przez to jesteśmy w stanie uchronić się przez nieod­wracal­nym uszkodze­niem tkanek.
05_Badanie gene­ty­czne mogą znacznie skró­cić czas postaw­ienia diag­nozy a jak donoszą medy­czne dane lit­er­atur­owe częs­to zaj­mu­je to ok. 10 lat (od wys­tąpi­enia objawów do postaw­ienia diag­nozy). Trze­ba wziąć pod uwagę, że na początku u wielu osób pojaw­ia się tylko ból brzucha (jak w innych chorobach: celi­akia, nietol­er­anc­ja lak­tozy).

 

 

Badanie obe­j­mu­je:
Anal­izę aż trzech zmi­an w genie HFE:
  • C282Y,
  • H63D,
  • S65C

 

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 23:00
Week­endy i świę­ta: 8:00 — 21:00

 

.