Szanowni Państwo,

  • testD­NA może pochwal­ić się dostar­czaniem najwyższej jakoś­ci usług diag­nos­tyki DNA na pol­skim rynku. Jest to możli­we tylko dzię­ki naszym Klien­tom, którzy przekazu­ją nam swo­je opinie i sug­estie. Pozwala nam to cią­gle doskon­alić nasze usłu­gi. Dlat­ego też serdecznie Państ­wa prosimy o wypełnie­nie tej krótkiej, anon­i­mowej anki­ety.