Test DNA HPV — najskuteczniejsze badanie na rynku!

HPV badanieBadanie gene­ty­czne w kierunku zakaże­nia wirusem HPV jest obec­nie najskuteczniejszym badaniem na rynku. Daje pewną i jed­noz­naczną diag­nozę co do ewen­tu­al­nego zakaże­nia i pozwala na pod­ję­cie konkret­nych kroków w celu wye­lim­i­nowa­nia ryzyka groźnych powikłań!

Pon­adto to także jedyne badanie, które jest w stanie wskazać, jakim typem wirusa HPV jest zain­fekowana dana pac­jen­tka (tzw. genotypowanie).

.

.

Dlaczego warto wykonać to badanie?

  • 100% pewność wyniku
  • Możli­wość ustal­e­nia jakim typem HPV jest zakażona dana osoba
  • Test DNA HPV wykrywa zakaże­nie nawet w fazie uta­jonej, gdzie nie ma żad­nych objawów
  • Możli­wość pobra­nia mate­ri­ału do bada­nia u swo­jego ginekologa (Ogólnopol­ski zasięg)
  • Bezpłatne mate­ri­ały informacyjne

Wybierz odpowiedni dla siebie test HPV

Zestaw do badania na HPVHPV 2 typy (6 i 11)

Badanie typów wirusa HPV odpowiedzial­nych przede wszys­tkim za pow­stawanie bro­dawek w okoli­cach narządów płciowych

Cena badania: 167 zł

kup-teraz

.

Zestaw do badania na HPVHPV 2 typy (16i 18)

Badanie typów wirusa HPV odpowiedzial­nych za 70–80% przy­pad­ków raka szyjki macicy.

Cena badania: 167 zł

kup-teraz

.

Zestaw do badania na HPVHPV 4 typy (6,11 oraz 16, 18)

Badanie typów wirusa HPV odpowiedzial­nych za 70–80% przy­pad­ków raka szyjki macicy.

Cena badania: 207 zł

kup-teraz

.

 

Zestaw do badania na HPVHPV 27 typów z geno­ty­powaniem 6

Badanie 27 typów wirusa HPV z geno­ty­powaniem 6 najczęst­szych: 6,11, 16, 18, 31, 33

Cena badania: 237 zł

kup-teraz

 

.

 Podane ceny obejmują:

  • Zestaw do bada­nia (nasz zestaw posi­ada cer­ty­fikat bez­pieczeństwa CE)
  • Przesyłkę zestawu za pomoc Poczty Pol­skiej (dopłata w przy­padku zamówienia kuriera)
  • Anal­izę mate­ri­ału w lab­o­ra­to­rium genetycznym
  • Przesłanie wyniku w umówiony wcześniej sposób (lis­townie, e-mailem)

.

Badania genetyczne i inne metody diagnozowania HPV

Najczul­szymi i najbardziej swoistymi meto­dami potwierdza­ją­cymi infekcję HPV są metody z wyko­rzys­taniem biologii moleku­larnej (gene­ty­czne) np. łańcu­chowa reakcja polimer­azy (PCR). Czułość i swois­tość tych metod wynosi około 100%. Porów­nanie skuteczności testu HPV oraz cytologii Aby wykonać badanie należy zakupić zestaw do pobra­nia mate­ri­ału wraz z anal­izą lab­o­ra­to­ryjną. Samo badanie możesz wykonać u swo­jego lekarza w każdym miejscu w kraju. 

Pod­czas wiz­yty lekarz pobiera za pomocą zamówionego zestawu wymaz z szyjki macicy lub cewki moc­zowej, dzięki któremu uzyskuje się mate­riał do anal­izy DNA. Badanie następ­nie przeprowadzane jest w lab­o­ra­to­rium moleku­larnym. Anal­iza przesłanych próbek trwa 7–15 dni roboczych.

.

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kon­taktu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00). 

Chęt­nie doradzimy.

Zapraszamy także do zadawa­nia pytań na czacie.