Bolą Cię nogi? To może być zakrzepica (trombofilia)!

Cier­pisz na bóle nóg niewiadomego pochodzenia? Miewasz uczu­cie ociężałych, obo­lałych kończyn dol­nych? Zdarza się, że odczuwasz silny ból nogi, wys­tępuje obrzęk lub zacz­er­wie­nie­nie kończyny dol­nej? Przy­czyną takich dolegli­wości może być niesprawne krąże­nie, połąc­zone z ten­dencją do wys­tępowa­nia tzw. epi­zodów zakrzepowo-zatorowych!

Zakrzepica – cichy zabójca”. Takie określe­nie krążące wśród lekarzy nie wzięło się znikąd. Pac­jenci, z którymi mają do czynienia na co dzień, często nie zdają sobie sprawy, że tak powszechna i zdawałoby się bagatelna dolegli­wość, jaką jest ból w nodze, może nieść ze sobą śmiertelne zagroże­nie. Zakrzepicę potocznie nazywa się też trom­bofilią. Oznacza ona pewną skłon­ność do tworzenia się skrzeplin wewnątrz żył. Trom­bofilia stanowi jeden z poważniejszych czyn­ników zakrzepicy. Najlep­szym sposobem na jej wykrycie jest badanie gene­ty­czne pod kątem określonych mutacji.

Domowy test w kierunki trom­bofilii (zakrzepicy)

pakiet1 pakiet2 pakiet3

Co to jest zakrzepica i komu zagraża?

Na zakrzepicę może chorować w zasadzie każdy z nas. Zarówno młode, akty­wne fizy­cznie osoby, jak i ludzie starsi, ze zdi­ag­no­zowanymi prob­le­mami z krążeniem.

Ist­nieją jed­nak grupy ryzyka, w których praw­dopodobieństwo zachorowa­nia na zakrzepicę jest pod­wyżs­zone. Ist­nieją także specy­ficzne objawy choroby zakrzepowo-zatorowej, które bywają bagatelizowane, a mogą być pier­wszą oznaką czy­ha­jącego niebezpieczeństwa.

.

Czy wiesz, że…?

 • rozległa zakrzepica żył kończyny dol­nej może objaw­iać się sil­nym bólem, obrzękiem nogi, a także jej zasinie­niem bądź zaczerwienieniem
 • zakrzepicy żył powierzch­niowych może towarzyszyć także zakrzepica żył głębo­kich
  i zatorowość płucna!
 • ryzyko zachorowa­nia na zakrzepicę wzrasta u Ciebie, jeżeli dodatkowo: masz żylaki, w Two­jej rodzinie stwierd­zono zakrzepicę, przekroczyłeś 40-tkę, cier­pisz na otyłość, prowadzisz siedzący tryb życia, pal­isz papierosy, sto­su­jesz antykon­cepcję hormonalną…
 • prze­bieg zakrzepicy w wielu przy­pad­kach może być na początku zupełnie bezobjawowy!
 • dostępne są już testy gene­ty­czne, które określają predys­pozy­cje do wys­tąpi­enia choroby

Jeżeli zauważasz u siebie bóle nóg niewiadomego pochodzenia (np. od kolan w dół), nie zwlekaj dłużej i poroz­maw­iaj z lekarzem!

O zakrzepicy i zagroże­ni­ach, jakie niesie ze sobą, przeczy­taj więcej tutaj…

 


Chęt­nie doradzimy

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat bada­nia w kierunku gene­ty­cznej skłon­ności do zatorów (zakrzepicy, trom­bofilii) chęt­nie pomożemy.

 Godziny kon­sul­tacji tele­fon­icznej: Od poniedzi­ałku do niedzieli (także w święta) od 8:00 do 21:00

 Kierownik Dzi­ału Obsługi Klienta:
 • Mag­dalena Siedlińska

Kon­sul­tanci ds. medycznych:

 • Alek­san­dra Kłudkowska
 • Joanna Musiał
 • Bar­bara Drozdrowska
ms ak jm bd

Dzięku­jemy za zaufanie!

.