Trom­bofilia wrodzona

(mutacja V Lei­den, genu pro­trom­biny, MTHFR i innych)

bezplatne-poradyProsty test gene­ty­czny, który wykonuje się samodziel­nie w domu lub w jed­nej  z wielu przy­chodni w całej Polsce może uchronić Cię przed wieloma kom­p­likac­jami takimi jak zakrzepica żylna i tęt­nicza, zawał serca, udar mózgu a nawet nawykowe poronienia. To tylko kilka­dziesiąt sekund na badanie, które może ura­tować Ci życie.

.

Co powinno Cię zaniepokoić?

 • Ból nóg od kolan w dół,
 • Nawykowe poronienia,
 • Miejs­cowa zmi­ana koloru skóry kończyny dol­nej na sino-czerwony,
 • Obrzęki kończyn,
 • Ból i duszność w klatce piersiowej.

zamow-zakrzepicaZakrzepica żylna i tęt­nicza często jest spowodowana gene­ty­cznymi predys­pozy­c­jami — trom­bofilią. Więk­szość pac­jen­tów nie wie o tym, że mogą ją mieć dopóki nie pojawią się niebez­pieczne dla życia objawy. Trom­bofilia daje o sobie znać często dopiero wtedy, gdy jest już za późno. Odpowiedzialne za nią mutacje w genach są też przy­czyną nawykowych poronień oraz kom­p­likacji w ciąży. Tym­cza­sem wdroże­nie odpowied­niego leczenia jest w stanie uchronić Cię przed tymi wszys­tkimi niebez­pieczeńst­wami. Dlat­ego właśnie warto wykonać badanie. Ten test obe­j­muje badanie aż 6 różnych mutacji (zwykle jest to 1 lub 2 mutacje), które odpowiadają nie tylko za pow­stawanie zakrzepów ale też zawał serca, udar mózgu, nawykowe poronienia a nawet zwięk­szone ryzyko zespołu Downa u dziecka.

 

Te geny zbadamy:

 • czyn­nik V Lei­den zwięk­sza ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepicy żyl­nej, tęt­niczej, zawału serca, udaru mózgu; przy­czy­nia się do nawykowych poronień,
 • czyn­nik II (G20210A)- znacząco wpływa na wzrost niebez­pieczeństwa wys­tąpi­enia chorób układu krąże­nia, zwięk­sza ryzyko poronień, zwłaszcza we wczes­nej ciąży,
 • mutacja MTHFR jest istot­nym czyn­nikiem wpły­wa­ją­cym na rozwój chorób sercowo-naczyniowych w tym zakrzepicy, udaru, choroby niedokr­wi­en­nej serca;  zwięk­sza ryzyko poronienia, a także chorób u naszego potomstwa: zespołu Downa, wady cewy nerwowej ,
 • czyn­nik PAI-1 / SERPINE 1 — czyn­nik zwięk­sza­jący ryzyko wys­tąpi­enia chorób serca,
 • czyn­nik V R2 – zwięk­sza ryzyko zakrzepicy.
>

Co się dzieje, kiedy mamy zakrzepicę?

Przede wszys­tkim jesteśmy o wiele bardziej narażeni niż inni na wys­tąpi­e­nie zakrzepów. Są one bardzo niebez­pieczne, ponieważ zmykają światło naczyń krwionośnych. W takim przy­padku przepływ krwi w żyłach i tęt­ni­cach zostaje zabur­zony lub staje się całkowicie niemożliwy. Zablokowanie praw­idłowego krąże­nia w  wielu przy­pad­kach prowadzi do zatorowości płuc­nej, która często kończy się  zgonem. Mogą pojawić się również inne niezwykle przykre skutki takie jak poronie­nie.
.

Wykonaj badanie gene­ty­czne w kierunku trom­bofilii, jeżeli:

 • wys­tępują u Ciebie objawy choroby zakrzepowo-zatorowej,
 • masz planowany zabieg chirur­giczny związany z koniecznoś­cią dłu­gotr­wałego unieru­chomienia (np. zabieg ortopedyczny),
 • wys­tąpiły u Ciebie w przeszłości epi­zody zakrzepowe,
 • cier­pisz na jakąś chorobą zaburza­jącą krzepli­wość krwi,
 • sto­su­jesz antykon­cepcję hor­mon­alną lub HTZ; stosowanie tych leków może powodować pow¬stawanie zakrzepów!
 • poroniłaś kiedyś ciążę,
 • cier­pisz na chorobę nowotworową,
 • jesteś osoba otyłą,
 • pal­isz papierosy,
 • jesteś osobą, która dużo i długo podróżuje.

Czekamy na Twój telefon

 Godziny kon­sul­tacji tele­fon­icznej: Od poniedzi­ałku do niedzieli (także w święta) od 8:00 do 21:00

 Kierownik Dzi­ału Obsługi Klienta:
 • Mag­dalena Siedlińska

Kon­sul­tanci ds. medycznych:

 • Alek­san­dra Kłudkowska
 • Joanna Musiał
 • Bar­bara Drozdrowska
ms ak jm bd

Dzięku­jemy za zaufanie!

.