Zakrzepica — dlaczego warto badać?

Badanie kariotypuZakrzepica to choroba pole­ga­jąca na tworze­niu się zakrzepów. Nielec­zona prowadzi do zatorowości płuc­nej. W Polsce choroba ta co roku uśmierca od 35 000 do 40 000 osób . Takich przy­pad­ków mogłoby być znacznie mniej jed­nak objawy, jakie towarzyszą wys­tąpi­e­niu zakrzepu często są lekceważone.

Na pewno chcesz tego uniknąć. Dlat­ego sprawdź za pomocą prostego bada­nia gene­ty­cznego, czy nie jesteś w grupie osób, które mają predys­pozy­cje do pow­stawa­nia zakrzepów.

.Taką skłon­ność do tworzenia się w żyłach niebez­piecznych skrzeplin nazy­wamy trom­bofilią. I choć nie wszys­tkie osoby cier­piące na zakrzepicę mają trom­bofilię, warto jed­nak sprawdzić czy to przy­pad­kiem nie ona jest odpowiedzialna za nasze dolegliwości.

Co powinno zaniepokoić? Jakie mogą być objawy zakrzepicy?

 • Ból nóg od kolan w dół,
 • Miejs­cowa zmi­ana koloru skóry kończyny dol­nej na sino-czerwony,
 • Obrzęki kończyn,
 • Ból i duszność w klatce piersiowej.

Domowy test w kierunki trom­bofilii (zakrzepicy)

pakiet1 pakiet2 pakiet3

Jakie są przy­czyny zakrzepicy?

Wpływ na pojaw­ie­nie się zakrzepów w żyłach mają nie tylko nasze zanied­ba­nia i złe nawyki takie jak: nad­waga, zła dieta, pale­nie papierosów, siedzący tryb życia, długie i częste podróżowanie, ale przede wszys­tkim mutacje gene­ty­czne w określonych genach.
.
Oto geny, które warto prze­badać, aby wyk­luczyć gene­ty­czne skłon­ności do zakrzepów:

 • czyn­nik V Lei­den zwięk­sza ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepicy żyl­nej, tęt­niczej, zawału serca, udaru mózgu; przy­czy­nia się do nawykowych poronień,
 • czyn­nik II (G20210A)- znacząco wpływa na wzrost niebez­pieczeństwa wys­tąpi­enia chorób układu krąże­nia, zwięk­sza ryzyko poronień, zwłaszcza we wczes­nej ciąży,
 • mutacja MTHFR jest istot­nym czyn­nikiem wpły­wa­ją­cym na rozwój chorób sercowo-naczyniowych w tym zakrzepicy, udaru, choroby niedokr­wi­en­nej serca;  zwięk­sza ryzyko poronienia, a także chorób u naszego potomstwa: zespołu Downa, wady cewy nerwowej ,
 • czyn­nik PAI-1 / SERPINE 1 — czyn­nik zwięk­sza­jący ryzyko wys­tąpi­enia chorób serca,
 • czyn­nik V R2 – zwięk­sza ryzyko zakrzepicy.
>

Co się dzieje, kiedy mamy zakrzepicę?

Przede wszys­tkim jesteśmy o wiele bardziej narażeni niż inni na wys­tąpi­e­nie zakrzepów. Są one bardzo niebez­pieczne, ponieważ zmykają światło naczyń krwionośnych. W takim przy­padku przepływ krwi w żyłach i tęt­ni­cach zostaje zabur­zony lub staje się całkowicie niemożliwy. Zablokowanie praw­idłowego krąże­nia w  wielu przy­pad­kach prowadzi do zatorowości płuc­nej, która często kończy się  zgonem. Mogą pojawić się również inne niezwykle przykre skutki takie jak poronie­nie.
.

Wykonaj badanie gene­ty­czne w kierunku trom­bofilii, jeżeli:

 • wys­tępują u Ciebie objawy choroby zakrzepowo-zatorowej,
 • masz planowany zabieg chirur­giczny związany z koniecznoś­cią dłu­gotr­wałego unieru­chomienia (np. zabieg ortopedyczny),
 • wys­tąpiły u Ciebie w przeszłości epi­zody zakrzepowe,
 • cier­pisz na jakąś chorobą zaburza­jącą krzepli­wość krwi,
 • sto­su­jesz antykon­cepcję hor­mon­alną lub HTZ; stosowanie tych leków może powodować pow¬stawanie zakrzepów!
 • poroniłaś kiedyś ciążę,
 • cier­pisz na chorobę nowotworową,
 • jesteś osoba otyłą,
 • pal­isz papierosy,
 • jesteś osobą, która dużo i długo podróżuje.

Chęt­nie doradzimy

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat bada­nia w kierunku gene­ty­cznej skłon­ności do zatorów (trom­bofilii) chęt­nie pomożemy.

 Godziny kon­sul­tacji tele­fon­icznej: Od poniedzi­ałku do niedzieli (także w święta) od 8:00 do 21:00

 Kierownik Dzi­ału Obsługi Klienta:
 • Mag­dalena Siedlińska

Kon­sul­tanci ds. medycznych:

 • Alek­san­dra Kłudkowska
 • Joanna Musiał
 • Bar­bara Drozdrowska
ms ak jm bd

Dzięku­jemy za zaufanie!

.