Zakrzepica — czym jest

Badanie kariotypuZakrzepica – zwana inaczej chorobą zakrzepowo-zatorową, jest schorze­niem związanym z zaburzeni­ami krzep­nię­cia krwi. Osoby cho­ru­jące na zakrzepicę narażone są na pow­stawanie zakrzepów, które zamykają światła naczyń krwionośnych. Może to zaburzyć lub wręcz całkowicie uniemożli­wić przepływ krwi w żyłach i tętnicach!

Przy­czyną zakrzepicy może być mutacja gene­ty­czna czyn­ników krzep­nię­cia krwi – mutacja V Lei­den oraz mutacja pro­trom­biny (czyn­nik II krzep­nię­cia krwi).

Inne nazwy: choroba zakrzepowa, trombofilia.

.

Czy wiesz, że…?

Choroba zakrzepowo-zatorowa uważana jest za trze­cią co do częs­tości wys­tępowa­nia chorobę układu krwionośnego i główną przy­czynę nagłych zgonów szpitalnych!

Jakie są główne objawy zakrzepicy?

Do symp­tomów, które powinny Cię zaniepokoić, należą:

 • obrzęki kończyn
 • bóle kończyn (spoczynkowe lub pod wpły­wem ucisku)
 • rozsz­er­zone naczy­nia skóry
 • sino-czerwone zabar­wie­nie skóry
 • duszność, bóle w klatce piersiowej
Zakrzepica (inaczej choroba zakrzepowo-zatorowa) spowodowana jest zaburzeni­ami krzepli­wości krwi. W wyniku tej choroby dochodzi do pow­stawa­nia zakrzepów (czyli zbitek np. nieroz­puszczal­nego włóknika, białek lub nagro­mad­zonych krwinek, które przyl­gnęły do ściany naczy­nia krwionośnego), które zamykają światła naczyń krwionośnych, co zaburza a cza­sem wręcz uniemożli­wia praw­idłowy przepływ krwi w żyłach i tęt­ni­cach. Tworzące się zakrzepy są niebez­pieczne nie tylko dla naszego zdrowia ale wręcz życia!

Zdarza się, że frag­ment zakrzepu odrywa się i wraz z krwią wędruje do serca a następ­nie tęt­nicy płuc­nej. Gdy zakrzep zatka tęt­nicę płucną chory umiera w prze­ciągu kilku sekund! Sza­cuje się, że nawet w 40% przy­pad­ków zakrzepicy żył głębo­kich towarzyszy zatorowość płucna.
Pamię­taj jed­nakże o tym, że zakrzepica żył głębo­kich może rozwi­jać się zupełnie bezob­ja­wowo! A przy tym stanowić może stan bezpośred­niego zagroże­nia życia!

Diag­nos­tyka zakrzepicy opiera się w tej chwili na pod­stawie badań krwi i bada­nia USG. Niem­niej jed­nak, możesz także wykonać badanie gene­ty­czne, które zdi­ag­nozuje u Ciebie wys­tępowanie mutacji będą­cych jedną z przy­czyn wys­tępowa­nia choroby.

Kto powinien wykonać badanie genetyczne?

Wykonaj badanie gene­ty­czne w kierunku zakrzepicy, jeżeli:

 • wys­tępują u Ciebie objawy choroby zakrzepowo-zatorowej,
 • masz planowany zabieg chirur­giczny związany z koniecznoś­cią dłu­gotr­wałego unieru­chomienia (np. zabieg ortopedyczny),
 • wys­tąpiły u Ciebie w przeszłości epi­zody zakrzepowe,
 • cier­pisz na jakąś chorobą zaburza­jącą krzepli­wość krwi,
 • sto­su­jesz antykon­cepcję hor­mon­alną lub hor­mon­alną ter­apię zastępczą; stosowanie tych leków może powodować pow­stawanie zakrzepów!
 • poroniłaś kiedyś ciążę,
 • cier­pisz na chorobę nowotworową,
 • jesteś osobą otyłą,
 • pal­isz papierosy,
 • jesteś osobą która dużo i długo podróżuje.

Jak się leczy zakrzepicę?

Lecze­nie zakrzepicy polega na:

 • stosowa­niu leków przeciwzakrzepowych,
 • stosowa­niu opasek i pońc­zoch uciskowych, zakładanych na nogi,
 • roz­puszcza­niu ist­nieją­cych zakrzepów,
 • lecze­niu chirurgicznym

Wykonaj badanie genetyczne:

Zestaw do badania na HPVMutacja czyn­nika V Lei­den

Badanie diag­nozu­jące mutację czyn­nika V Lei­den, która zwięk­sza ryzyko zachorowa­nia na zakrzepicę. Koszt bada­nia obe­j­muje też zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek — wymazów z policzka.

Cena bada­nia :  267 zł

.

 

 

Zestaw do badania na HPVMutacja genu pro­trom­biny

Badanie diag­nozu­jące mutację genu pro­trom­biny, która zwięk­sza ryzyko zachorowa­nia na zakrzepicę. Koszt bada­nia obe­j­muje też zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek — wymazów z policzka.

Cena bada­nia :  267 zł

.

.

.

Zestaw do badania na HPVPakiet — czyn­nik V Lei­den + mutacja genu pro­trom­biny

Badanie pan­elowe obe­j­mu­jące diag­nos­tykę dwóch najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych mutacji jeśli chodzi o zwięk­sze­nie ryzyka zachorowa­nia na zakrzepicę.

Cena bada­nia :  427zł

 

.

Chęt­nie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kon­taktu z nami:

Telefonicznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy także do zadawa­nia pytań na czacie.