HPV objawy

Nadżerki, kłykciny kończyste sromu czy pochwy, przewlekłe stany zapalne w obrębie narządów płciowych oraz cewki moczowej — to tylko niektóre powikłania spowodowane zakażeniem HPV!

HPV objawyIst­nieje około 100 typów wirusa HPV. Część z nich jest tzw. relaty­wnie nieszkodliwa — zakaże­nie  prze­b­iega bezob­ja­wowo i samoist­nie ustępuje. Część odpowiedzialna jest za niegroźne zmi­any takie jak bro­dawki czy kurza­jki na skórze. Niestety ist­nieją odmi­any wirusa HPV, które odpowiedzialne są za groźne  infekcje układu moczowo-płciowego u kobiet i u mężczyzn.

Kon­sek­wenc­jami zakaża­nia wirusem HPV są również rak pochwy, rak sromu, rak odbytu oraz szpetne bro­dawki i kłykciny kończyste? Wczesne wykrycie wirusa HPV pozwala na dobór odpowied­niej pro­fi­lak­tyki i właś­ciwe lecze­nie!  Nawet rak szyjki macicy we wczes­nym sta­dium jest całkowicie wyleczalny. Daj sobie szansę!

.

.

Według danych statysty­cznych aż około 75% akty­wnych sek­su­al­nie kobiet na pewnym etapie swo­jego życia ma bezpośred­nio do czynienia z zakaże­niem HPV! U 80% pac­jen­tek zakaże­nie prze­b­iega bezob­ja­wowo i ustępuje samoist­nie. Niem­niej jed­nak ważne jest to, iż u 20% wys­tępuje przewlekła forma zakaże­nia wirusem HPV, mogącego doprowadzić do roz­woju raka szyjki macicy.

.

Typowe objawy oraz skutki zakażenia HPV

 • całkow­ity brak objawów (wirus pozostaje uta­jony, wykryć można go jedynie za pomocą testu gene­ty­cznego na HPV)
 • kłykciny kończyste sromu, pochwy i okolic szyjki pochwy oraz na zewnętrznych narzą­dach płciowych w rejonie odbytu i spo­rady­cznie cewki moczowej
 • stany prze­drakowe szyjki macicy (dys­plazja, CIN1-3), aż do raka szyjki macicy
 • śród­błonkowa neo­plazja sromu (bro­dawki, choroba Bowena), aż do raka sromu i raka brodawkowatego
 • okołood­byt­nicze (PAIN) i odbyt­nicze śród­błonkowe neo­plazje (AIN) aż do raka inwazyjnego
 • bro­daw­czak krtan­iowy u nowonar­o­d­zonych dzieci i noworodków

.

Wykonaj test DNA na HPV jeśli:

 • wstępują u Ciebie bro­dawki płciowe/ kłykciny– możesz wykonać test tylko na 2 typy HPV wywołu­jące bro­dawki płciowe
 • masz stan zapalny pochwy lub cewki moczowej
 • otrzy­małaś niepraw­idłowy wynik bada­nia cytologicznego
 • Twój part­ner ma objawy wskazu­jące na zakaże­nie HPV lub to zakaże­nie zostało u niego stwierdzone

.

W jaki sposób mogę sprawdzić, czy jestem zakażona wirusem HPV?

Jedynym i skutecznym sposobem wykrycia HPV  jest test DNA ( badanie gene­ty­czne), którego czułość wynosi około 100%. Inne bada­nia takie jak cytolo­gia czy kol­poskopia ( które powin­naś wykony­wać reg­u­larnie), mają nikłą czułość w wykry­wa­niu wirusa HPV. Dlat­ego test DNA HPV jako jedyny jest w stanie wykryć infekcje i dodatkowo określić jakim typem wirusa HPV jest zarażona pacjentka.

Porów­nanie skuteczności testu DNA i cytologii…

Aby wykonać badanie należy zakupić zestaw do pobra­nia mate­ri­ału wraz z anal­izą lab­o­ra­to­ryjną. Samo badanie możesz wykonać u swo­jego lekarza w każdym miejscu w kraju. Pod­czas wiz­yty lekarz pobiera za pomocą zamówionego zestawu wymaz z szyjki macicy lub cewki moc­zowej, dzięki któremu uzyskuje się mate­riał do anal­izy DNA. Badanie następ­nie przeprowadzane jest w lab­o­ra­to­rium moleku­larnym. Badanie trwa 10 dni roboczych.

Zestaw do badania na HPV
Cena badania : już od 167 zł

Wybierz odpowiedni dla siebie test HPV więcej…

.

.

Podana cena obejmuje:

 • Zestaw do bada­nia (nasz zestaw posi­ada cer­ty­fikat bez­pieczeństwa CE)
 • Przesyłkę zestawu za pomoc Poczty Pol­skiej (dopłata w przy­padku zamówienia kuriera)
 • Anal­izę mate­ri­ału w lab­o­ra­to­rium genetycznym
 • Przesłanie wyniku w umówiony wcześniej sposób

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kon­taktu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00). 

Chęt­nie doradzimy.

Zapraszamy także do zadawa­nia pytań na czacie.