Bada­nia DNA — cennik

Ceny badań DNA uza­leżnione są m.in. od rodzaju testu, na jaki się Państwo decy­du­je­cie. testDNA wykonuje testy na ojcostwo i pokrewieństwo oraz bada­nia z zakresu gene­ty­cznej diag­nos­tyki medy­cznej. Nieza­leżnie jed­nak od tego, jakim badaniem są Państwo zain­tere­sowani to, że szukają Państwo jego ceny oznacza, że w niedalekiej przyszłości chcą je wykonać. Infor­ma­cje zawarte na tej stronie inter­ne­towej poz­wolą Państwu dokonać właś­ci­wego wyboru.

Jakiego rodzaju bada­nia DNA Państwo poszukują?

cennik-medyczne cennik-ojcostwo

 

Z czego wynika cena bada­nia DNA?

Skoro trafili Państwo na naszą stronę inter­ne­tową, to zapewne zależy Państwu na wyko­na­niu pewnego bada­nia DNA w wiary­god­nym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­rium. Nic dzi­wnego jed­nak, że zas­tanaw­iają się Państwo skąd różnice w cenach testów ofer­owanych na pol­skim rynku. Można chcieć wykonać tanie badanie DNA i jed­nocześnie zas­tanaw­iać się nad wyborem naszej oferty. Prezen­towane ceny choć nie są najniższe na rynku, dają Państwu pewność, bez­pieczeństwo i gwarancję, że nie ulegną zmianie.

Czy są Państwo gotowi dopłacić za:

  • niepraw­idłowo pobrane próbki ?
  • pro­file gene­ty­czne na wyniku ?
  • dane osób badanych na wyniku?
  • anal­izę 24 mark­erów DNA?
  • pobranie próbek na miejscu w placówce ?
  • wysyłkę kurierem ?
  • kon­sul­tację wyniku jeśli jest on niezrozumiały?

U nas wszys­tkie te opcje oraz wiele innych mają Państwo zag­waran­towanych bezpłat­nie! Każdy nasz pac­jent otrzy­muje ubez­piecze­nie na wypadek niepraw­idłowo pobranych próbek. Co jest szczegól­nie ważne w przy­padku samodziel­nie uzyski­wanych wymazów oraz wtedy, gdy w bada­niu biorą udział małe dzieci. W ich przy­padku zachowanie odstępu od jedzenia i picia jest często niemożliwe.

Na cenę bada­nia DNA wpływa również jakość samej anal­izy, stosowany sprzęt oraz doświad­cze­nie zespołu lab­o­ra­to­ryjnego. Pewność wydanego rezul­tatu potwierdza to, że od 2003 roku ani jeden wynik wydany przez testDNA nie został prawnie pod­ważony. Potwierdzają to również ref­er­encje uzyskane z Sądu. Sto­su­jemy tylko najwyższej klasy odczyn­niki od renomowanych dostawców.

Pracu­jemy na odczynnikach:

promega

.

.

.

Chęt­nie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kon­taktu z nami.

Telefonicznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze linie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w święta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail: biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z naszej oferty!