Impotencja, brak libido, bezpłodność w hemochromatozie -
— jak leczyć?

impotencja leczenieW cza­sie hemochro­ma­tozy dochodzi do nad­miernego odkłada­nia się żelaza w wielu narzą­dach, również w przysad­ce móz­gowej, zaburza­jąc jej funkcję. W efek­cie dochodzi do tzw. hipog­o­nadyz­mu wtórnego, który u mężczyzn objaw­ia się obniżonym libido, impo­tencją, brakiem owłosienia łonowego i nierzad­ko obniżoną płod­noś­cią.
.

Zaburzenia czyn­noś­ci sek­su­al­nych u mężczyzn są drugim najczęst­szym objawem hemochro­ma­tozy zaraz po cukrzy­cy. Dość częs­to zdarza się, że pac­jen­ci zgłasza­ją się do lekarza właśnie z powodu zaburzeń erekcji, a przy okazji dowiadu­ją się, że cho­ru­ją na hemochro­ma­tozę, która wywołała te objawy. Według danych lit­er­atur­owych częs­totli­wość wys­tępowa­nia zaburzeń sek­su­al­nych u chorych na hemochro­ma­tozę sza­cu­je się od 10–100%.
.

Szybka diagnoza pozwala na zmniejszenie objawów

Opis przykładu 1
36-let­ni pac­jent został zdi­ag­no­zowany na hemochro­ma­tozę na etapie wczes­nego włóknienia wątro­by bez cech marskoś­ci. W wywiadzie klin­icznym pac­jent wskazał, że od 2 lat ma prob­lem z erekcją, obniżonym libido, bezpłod­noś­cią oraz zanikiem owłosienia łonowego. Ponieważ pac­jent wraz z małżonką starali się o dziecko, zas­tosowano u niego coty­god­niowe upusty krwi połąc­zone z podawaniem odpowied­niej daw­ki testos­teronu . Po roku od wprowadzenia ter­apii żona pac­jen­ta zaszła w ciążę, a u pac­jen­ta zaburzenia sek­su­alne zniknęły. Ter­apia testos­teronem była prowad­zona jeszcze przez rok, a upusty krwi były kon­tyn­uowane według zale­ceń lekarza. [1]

Opis przy­pad­ku 2
U 44- let­niego mężczyzny z niepłod­noś­cią spowodowaną wstecznym wytryskiem spowodowanym hemochro­ma­tozą (homozy­go­ta C282Y), zas­tosowano ter­apię hor­mon­al­ną połąc­zoną z upus­ta­mi krwi. Po kilku miesięcznej ter­apii u mężczyzny zaob­ser­wowano znaczną poprawę jego płod­noś­ci. [1]

Powyższe przy­pad­ki pokazu­ją, że zaburzenia sek­su­alne mogą być cofnięte w efek­cie zas­tosowa­nia odpowied­niej ter­apii, niem­niej o powodze­niu leczenia decy­du­je tak naprawdę wiek pac­jen­ta! Najwięk­sze powodze­nie mają ter­apie rozpoczęte u młod­szych pac­jen­tów przed 40-stką, ale znacze­nie ma również sta­di­um choro­by w momen­cie samej diag­nozy. Stąd im wcześniej zostanie zdi­ag­no­zowana hemochro­ma­toza, tym więk­sze są szanse na prowadze­nie nor­mal­nego życia.

Jak uchronić się przed nieodwracalnymi skutkami hemochromatozy?

Decy­du­ją­cy w tym przy­pad­ku jest czas — najważniejsze jest postaw­ie­nie praw­idłowej diag­nozy na wczes­nym etapie choro­by. Nieste­ty wczesne objawy hemochro­ma­tozy są mało charak­terysty­czne. Najczęś­ciej są to bóle brzucha, ogólne zmęcze­nie i osła­bi­e­nie czy bóle stawów między­pal­iczkowych. Przez to postaw­ie­nie praw­idłowej diag­nozy zaj­mu­je lekar­zom nawet ok. 10 lat.
>

Prosty test gene­ty­czny jest w stanie szy­bko potwierdz­ić lub wyk­luczyć czy zna­j­du­je­my się w grupie ryzy­ka roz­wo­ju hemochro­ma­tozy. A w przy­pad­ku kiedy u danego pac­jen­ta bada­nia krwi wskazu­ją na pod­wyżs­zony poziom żelaza test gene­ty­czny będzie jed­noz­nacznym potwierdze­niem hemochro­ma­tozy.
Więcej na tem­at testów gene­ty­cznych na hemochro­ma­tozę…

Badanie obe­j­mu­je:
Anal­izę aż trzech zmi­an w genie HFE:
  • C282Y,
  • H63D,
  • S65C

 

 

 

 

 


Gwarancja pewnego wyniku

Odczyn­ni­ki stosowane do wyko­na­nia naszego tes­tu na hemochro­ma­tozę posi­ada­ją cer­ty­fikat IVD. Dzię­ki temu mają Państ­wo gwarancję, że mogą być stosowane w diag­nos­tyce medy­cznej. Nie wszys­tkie testy na na rynku posi­ada­ją ten cer­ty­fikat ponieważ kon­tro­la jakoś­ci jest kosz­tow­na. Daje jed­nak pac­jen­towi bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku dlat­ego my szczegól­nie o nią dbamy.

.

Dowiedz się więcej:

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 23:00
Week­endy i świę­ta: 8:00 — 21:00

 

.

[1]Basic and Clin­i­cal Androl­o­gy (2017)R. Osta, N. Grand­pre, N. Mon­nin, J. Hubert, I.Koscinski: Hypog­o­nadotrop­ic hypog­o­nadism in men with hered­i­tary hemochro­mato­sis.