Informacje na temat zespołu Gilberta

Zespół GilbertaZespół Gilberta  (inaczej okre­sowa żół­taczka młodocianych) jest łagod­nym zaburze­niem przemi­any materii, które objawia się niez­nacznym pod­wyższe­niem stęże­nia biliru­biny pośred­niej we krwi. Schorze­nie to wys­tępuje u co 20 osoby — częś­ciej u mężczyzn, niż u kobiet i zwykle objawia się w 2 lub 3 dekadzie życia. Ponieważ choroba ma dość niecharak­terysty­czne objawy (często nie daje nawet żad­nych objawów chorobowych), wykry­wana jest zwykle przy­pad­kowo, w trak­cie rutynowych badań

W prze­biegu choroby nie wys­tępują poważne zaburzenia czyn­ności wątroby niem­niej jed­nak każda, nawet łagodna żół­taczka wymaga diag­nos­tyki w celu wyk­luczenia innych poważnych schorzeń.

 

Czym jest bilirubina?

Biliru­bina jest fizjo­log­icznym i niezwykle potrzeb­nym skład­nikiem krwi człowieka. Sposób jej pow­stawa­nia oraz przemi­any bio­chemiczne, którym podle­gają półpro­dukty biliru­biny, są bardzo złożone. Ocena poziomu biliru­biny we krwi odnosi się zwykle do tak zwanej biliru­biny całkowitej. Podob­nie jak w przy­padku cho­les­terolu, biliru­bina także ma kilka odmian w jakich wys­tępuje w naszym orga­nizmie. We krwi obecna jest biliru­bina wolna i związana.

Biliru­bina wolna jest związkiem, który pow­staje na skutek roz­padu krwinek czer­wonych. Podlega następ­nie sprzęże­niu w wątro­bie przy udziale enzymu UDP-glukuronylotransferazy. W wyniku tego pro­cesu pow­staje biliru­bina bezpośred­nia, która jest wydalana do prze­wodu pokar­mowego. W przy­padku zespołu Gilberta, wys­tępuje zmniejs­zona zawartość enzymu, przez co zwięk­sza się stęże­nie biliru­biny wol­nej powodu­jąc typowe dla tej choroby żółte zabar­wie­nie oczu, błon ślu­zowych i skóry.

Praw­idłowy poziom biliru­biny całkowitej w surow­icy krwi człowieka wynosi 0,3–1,0 mg/dl lub 5,1–17,0 μmol/l. Po przekrocze­niu stęże­nia 2–2,5 mg/100 ml krwi, biliru­bina dyfun­duje do tkanek, powodu­jąc ich zażółce­nie (żół­taczka) Zwięk­sze­nie stęże­nia biliru­biny w osoczu określa się jako hiper­biliru­bine­mię. Hiper­biliru­bine­mia może być spowodowana zwięk­szonym wyt­warzaniem biliru­biny lub też niez­dol­noś­cią wydziela­nia biliru­biny pow­sta­jącej w praw­idłowych iloś­ci­ach przez uszkod­zoną wątrobę.

 

Najczęściej występujące dolegliwości oraz objawy

U pac­jen­tów najczęś­ciej obser­wuje się niewielkie zażółce­nie oczu, a niekiedy i skóry, którego inten­sy­wność okre­sowo zwięk­sza się lub zmniejsza  — uza­leżnione jest to od stęże­nia biliru­biny w surow­icy krwi. Charak­terysty­czne jest również  nasi­lanie się żół­taczki po dłuższym okre­sie głodowa­nia. Jeśli i Ty zauważyłeś u siebie powyższe objawy, powinieneś skon­sul­tować się z lekarzem.

 

Dlaczego warto badać?

Zespół Gilberta jest niegroźnym schorze­niem, z którym można nor­mal­nie żyć! Choroba ta nie niesie ze sobą żad­nego zagroże­nia dla chorego, nie wymaga też żad­nego spec­jal­nego leczenia. Chorym na zespół Gilberta zaleca się jedynie unika­nia sytu­acji, które mogą spowodować znaczny wzrost poziomu bilirubiny.
U osób z zespołem Gilberta wiele różnych leków — zwłaszcza tych przyj­mowanych przez dłuższy czas — może doprowadzić do uszkodzenia wątroby, co również może objaw­iać się żół­taczką. Zale­cane są zatem w tym przy­padku środki ostrożności.

Diag­nos­tyka zespołu Gilberta jest o tyle ważna, że jego objawy nie są charak­terysty­czne — często wręcz nie wys­tępują żadne objawy — w związku z tym ist­nieje pode­jrze­nie wys­tąpi­enia innych chorób. Pac­jenci są często leczeni na inne schorzenia, tym­cza­sem proste badanie gene­ty­czne może zaoszczędzić wielu niepotrzeb­nych ner­wów, czas, a także przy­czynić się do poprawy kom­fortu życia dzięki unika­niu pewnych czyn­ników nasi­la­ją­cych objawy chorobowe.

 

Zestaw do badania na HPVZespół Gilberta

Badanie określa­jące geno­typ. Koszt bada­nia obe­j­muje też zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek — wymazów z policzka.

Cena bada­nia:  360 zł

Kup teraz!

.

Chętnie doradzimy

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kon­taktu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00). 

Zapraszamy także do zadawa­nia pytań na czacie.