Jak upewnić się, że to alergia pokarmowa?

Jest wiele skład­ników pokar­mowych, na które jesteśmy uczu­leni. Jed­nym z nich jest gluten– białko zawarte w zbożach a Celi­akia to po prostu nazywa choroby. Jest to bardzo pop­u­larna choroba jed­nak wielu z nas nie jest świadomym jej ryzyka lub nawet obec­ności. Panuje też błędne przeko­nanie, że to tylko choroba dziecięca.

Pac­jen­cie, czy wiesz, że bóle brzucha, wzdę­cia, zaparcia, biegunki, bóle głowy, apa­tia, brak apetytu, objawy niedoży­wienia oraz noto­ryczne uczu­cie zmęczenia mogą wskazy­wać na celi­akię? Są to dość niekom­for­towe objawy, znacznie utrud­ni­a­jące życie i bardzo trudne do wye­lim­i­nowa­nia bez poz­na­nia ich przyczyny.

Mogłoby się na pozór wydawać, że sprawa jest bardzo prosta, że wystar­czy wyco­fać z diety gluten i dana osoba nie będzie miała uciążli­wych objawów. Niestety tak w rzeczy­wis­tości nie jest. Po pier­wsze gluten dodawany jest do wielu pro­duk­tów spoży­w­czych oraz leków i cza­sami trudno jest ustalić czy dany pro­dukt go zaw­iera czy nie (pro­dukty często są nieoz­nac­zone). Po drugie jak twierdzi gas­trolog Dr n. med. Dorota Ksiądzyna: „Klasy­czna postać choroby trzewnej z objawami ze strony prze­wodu pokar­mowego wys­tępuje u małych dzieci. U dorosłych zde­cy­dowanie domin­uje postać niety­powa, w której na pier­wszy plan wysuwają się objawy poza­jeli­towe. Zdarza się więc, że od wys­tąpi­enia pier­wszych dolegli­wości do rozpoz­na­nia upływa nawet 10 lat”.

Oznacza to, że nie zawsze objawy celi­akii mogą u nas wys­tępować albo nie są one na tyle jed­noz­naczne aby pode­jrze­wać celi­akię, a jed­nak jesteśmy potenc­jal­nie zagrożeni. Niez­di­ag­no­zowana i nielec­zona celi­akia może w ostate­czności prowadzić do poważnego uszkodzenia jelit i niedoży­wienia– stanów potenc­jal­nie zagraża­ją­cych życiu.

Obec­nie na rynku dostęp­nych jest kilka rodza­jów testów, które w mniej lub bardziej wiary­godny sposób pozwalają na zdi­ag­no­zowanie celi­akii. Wiele badań naukowych wskazuje na to, że celi­akia jest uwarunk­owana genetycznie.

Wskazania do wykonania badania:

  • wys­tąpi­e­nie w/ w objawów
  • krewni I stop­nia osób chorych na celiakiI
  • pac­jenci, u których wys­tępuje anemia
  • pac­jenci z cukrzycą insuli­noza­leżną (I –go typu)
  • pac­jenci z zespołem Downa
  • pac­jenci, u których wys­tąpiło niez­naczne obniże­nie kosmków jeli­towych i prze­rost krypt
  • pac­jenci z pozy­ty­wnym wynikiem bada­nia serologicznego

Dodatkowych infor­ma­cji udziela opiekun medy­czny Pani Alek­san­dra Kłud­kowska pod numerem tele­fonu (32) 445 34 36, (32) 445 34 26 lub 800–007-771 lub pod adresem e-mail: aleksandra.kludkowska@testdna.pl

[1] Sza­jew­ska H.: Czy można zapo­biec celi­akii? Aler­gia, 2007, 3: 17–20; http://alergia.org.pl/lekarze/archiwum/07_03/pdf/2007_0305.pdf

 


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kon­taktu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze linie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w święta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00). 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!