Bada­nia DNA w lab­o­ra­to­rium testDNA

Jak kon­trolu­jemy jakośćpewnosc_gwarancja_dyskrecja

Czy wiecie Państwo, jak można sprawdzać jakość badań DNA w lab­o­ra­to­rium? Jest kilka sposobów na to, aby się upewnić, czy rzeczy­wiś­cie testy ojcostwa są praw­idłowo wykony­wane. Zanim pode­jmą Państwo decyzję, komu zle­cić przeprowadze­nie bada­nia ojcostwa, warto sprawdzić jak wygląda kon­trola jakości w danym laboratorium.

Po pier­wsze ważne są wewnętrzne pro­ce­dury, które powinny elim­i­nować ryzyko wys­tąpi­enia błędu, zarówno ze strony pra­cown­ika, jak i aparatury. Po drugie jakość bada­nia powinna być reg­u­larnie kon­trolowana w nieza­leżnych ośrodkach.

Jak bardzo ważna jest dla nas kon­trola jakości badań?  Najważniejsza! Nie twierdz­imy, że inne lab­o­ra­to­ria o to nie dbają — nam zależy jed­nak na tym, aby pokazać Państwu, co sami robimy, aby zag­waran­tować Państwu pewny wynik.

.

Bada­nia DNA — wewnętrzne pro­ce­dury to podstawa!

laboratorium3Lata doświad­czeń poz­woliły nam nie tylko zop­ty­mal­i­zować prze­bieg całego bada­nia DNA, ale również rozwinąć sys­temy wewnętrzne, kon­trolu­jące każdą próbkę trafi­a­jącą do lab­o­ra­to­rium. Pozwalają one wych­wycić nawet najm­niejsze odchyle­nie od normy, dzięki czemu klient zawsze otrzyma wynik bada­nia DNA, który jest
w 100 % pewny.

Każdy etap bada­nia jest bardzo dokład­nie zaplanowany i opisany w dzi­en­nikach lab­o­ra­to­ryjnych, tak aby uniknąć pomyłek cho­ci­ażby przy nanosze­niu Państwa próbek. Jako jedyni posi­adamy bardzo spec­jal­isty­czne opro­gramowanie, które pozwala sprawdzić czy dany pro­fil DNA był już u nas anal­i­zowany i czy między przy­pad­kowo porów­nanymi pro­fil­ami nie wys­tępuje pokrewieństwo.
.

Dwukrotna anal­iza próbek

Nieza­leżnie od tego czy wykonu­jemy badanie ojcostwa dla celów pry­wat­nych czy sądowych, zawsze  sto­su­jemy te same pro­ce­dury bez­pieczeństwa. Przyjęliśmy, że w momen­cie, kiedy uzysku­jemy wynik zaprzecza­jący ojcostwo, to mamy obow­iązek wykonać badanie raz jeszcze na pod­stawie nowych próbek. Po co to robimy? Po to, aby ostate­cznie wyk­luczyć ryzyko błędu ludzkiego. Wyda­jąc Państwu wynik mamy pewność, że badanie było wyko­nane na Państwa próbkach. Stąd też prosimy Państwa o to, aby pobierać próbki dwa razy od każdej badanej osoby.

Przy każdej anal­i­zowanej serii próbek dodatkowo oznaczamy tzw. kon­t­role pozy­ty­wne i negaty­wne. Co to oznacza dla Państwa? Kon­t­role te pozwalają nam zdobyć pewność, że w cza­sie reakcji PCR praw­idłowo nam­noży się Państwa DNA i że wymazówki, które sto­su­jemy nie są przy­pad­kowo zanieczyszczone.

Pon­adto, każdy z naszych pra­cown­ików ma ustalony swój pro­fil DNA, aby móc wyk­luczyć ryzyko zanieczyszczenia Państwa próbki DNA naszych pracowników.

.

Bada­nia DNA— kon­trola naszych badań w innych laboratoriach

dowiedz_sie_co_kazdy_nasz_pacjent3To, że zależy nam na wyda­niu Państwu pewnego wyniku oznacza, że sami chcemy mieć pewność co do pow­tarzal­ności wyniku w innym lab­o­ra­to­rium. Zauważ­cie Państwo, że cza­sami oferta między poszczegól­nymi lab­o­ra­to­ri­ami różni się metodą, iloś­cią badanych miejsc na DNA (tzw. “mark­erów”) czy wyko­rzys­taniem innych odczyn­ników. Jed­nak nieza­leżnie od tego wynik nie powinien ulec zmianie.

.

Dajemy Państwu pewne bada­nia a wiemy to ponieważ:

 1. Reg­u­larnie bierzemy udział w pro­gra­mach cer­ty­fiku­ją­cych
  Są to zazwyczaj między­nar­o­dowe pro­gramy, w których bierze udział bardzo wiele lab­o­ra­toriów. Celem tych pro­gramów jest sprawdze­nie tego, czy praw­idłowo usta­lamy pro­file gene­ty­czne i czy na ich pod­stawie praw­idłowo wys­taw­iamy wynik bada­nia ojcostwa.
  Od orga­ni­za­torów otrzy­mu­jemy tzw. próbki ref­er­en­cyjne, których pro­file DNA są już ustalone przez orga­ni­za­torów. Nie zawsze są to „proste” próbki. W rutynowej pracy zakładamy, że na poje­dynczej wymazówce powinno się zna­j­dować DNA pochodzące tylko od jed­nej osoby. Nato­mi­ast w trak­cie pro­gramów cer­ty­fiku­ją­cych otrzy­mu­jemy taki mate­riał, który jest mieszan­iną DNA pochodzącego od kilku osób lub taki, który zaw­iera syg­nały wskazu­jące na obec­ność wad chro­mo­so­mowych. Dzięki takim pro­gramom mamy pewność, iż praw­idłowo wykonu­jemy badania.
 2. Uczest­niczymy w tes­tach między­lab­o­ra­to­ryjnych
  W związku z tym, że jesteśmy otwarci na współpracę między lab­o­ra­to­ri­ami, nawet z naszymi konkurentami, dbamy również o to, aby reg­u­larnie porówny­wać wyniki badań uzyskanych w lab­o­ra­to­rium testDNA z tymi, które anal­i­zowało inne laboratorium.Tego typu testy wyma­gane są również wtedy, kiedy lab­o­ra­to­rium planuje wdrożyć normę ISO 17025. My aku­rat jesteśmy na etapie jego wdroże­nia, tak więc tym bardziej pro­ce­dury, które stosowal­iśmy od lat będą nadal przez nas wykorzystywane.

Chęt­nie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kontaktu:

 Godziny kon­sul­tacji tele­fon­icznej: Od poniedzi­ałku do niedzieli (także w święta) od 8:00 do 21:00

 Kierownik Dzi­ału Obsługi Klienta:
 • Mag­dalena Siedlińska

Kon­sul­tanci ds. medycznych:

 • Alek­san­dra Kłudkowska
 • Joanna Musiał
 • Bar­bara Drozdrowska
ms ak jm bd

Dzięku­jemy za zaufanie!

.