Pakiety Infekcyjne — HPV, HSV, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma, Mycoplasma, Neisseria gonorrhoeae

Pakiet infekcyjnyZakaże­nia układu moczowo-płciowego często wywoły­wane są przez szereg pato­genów. Nie zawsze ziden­ty­fikowanie jed­nego z nich daje jed­noz­naczną odpowiedz co do przy­czyny pojaw­ia­ją­cych się objawów. Pakiet infek­cyjny daje możli­wość oznacze­nie w jed­nej próbce obec­ności wielu patogenów.

Testy gene­ty­czne potrafią z wysoką czułoś­cią wykryć nawet ślad­owe ilości mate­ri­ału gene­ty­cznego, dlat­ego też nie są porówny­walne z jakąkol­wiek inną diag­nos­tyką. Pakiet infek­cyjny to badanie, które zale­camy przede wszys­tkim osobom akty­wnym sek­su­al­nie, boryka­ją­cym się z objawami zakaże­nia układu moczowo-płciowego lub bezpłodnością.

.

Co badamy?

Wirus HPV — wirus brodawczaka ludzkiego.

Jest to główny czyn­nik roz­woju raka szyjki macicy. Badanie to zale­cane jest kobi­etom akty­wnym sek­su­al­nie, zwłaszcza tych, które posi­adają niepraw­idłowy wynik bada­nia cytologicznego.

Badanie w pakiecie infek­cyjnym obe­j­muje anal­izę 27 typów wirusa HPV z geno­ty­powaniem 6 najczęst­szych: 6,11, 16, 18, 31, 33

Więcej infor­ma­cji na temat wirusa HPV.…

Chlamydia trachomatis

Jest to  bak­te­ria wywołu­jąca zapale­nie układu moc­zowo – płciowego. Nielec­zone infekcje chlamy­di­alne mogą prowadzić do bezpłod­ności, reumatyzmu w młodym wieku, zapale­nia przy­datków czy też zapale­nia pęcherza moczowego.

Badanie to zale­cane jest pac­jen­tom z nawraca­ją­cymi zapale­ni­ami układu moczowo-płciowego oraz boryka­ją­cych się prob­le­mem bezpłodności.

Więcej infor­ma­cji na temat bak­terii chlamy­dia trachomatis…

HSV (opryszczka płciowa)

Zakaże­nia opryszczką płciową są uważane za jeden z czyn­ników prowadzą­cych do roz­woju raka szyjki macicy. Badanie to zale­cane jest zwłaszcza u kobiet ciężarnych, u których wykryto objawy HSV lub, których part­ner cierpi na przewlekłe zakaże­nie opryszczką.Grupę wysok­iego ryzyka stanowią osoby z obniżoną odpornością.

Ureaplasma urealyticum

Bak­te­ria wywołu­jąca zapale­nia układu moczowo-płciowego. Badanie zale­cane jest pac­jen­tom boryka­ją­cych się z częstymi, nawraca­ją­cymi zakaże­ni­ami układu moc­zowego lub zapale­niem jajników. Nielec­zone zakaże­nie może przy­czy­niać się do poronienia.

Ureaplasma species (sp.)

Bak­terie z tego gatunku wys­tępują często w dol­nym odcinku układu moczowo-płciowego. Sza­cuje się, że odpowiadają za około 20% nieswoistych przy­pad­ków zapale­nia układu moczowo-płciowego. Zakaże­nie nimi może spowodować  m.in. przed­w­czesny poród, zapale­nie jajników, jajowodów, szyjki macicy oraz trzonu macicy a u mężczyzn zakaże­nie gruc­zołu krokowego.

Bak­terie te mogą również być przy­czyną zakażeń około­porodowych u noworod­ków oraz sepsy popoło­gowej.  Najczęst­szymi bak­te­ri­ami z tego gatunku ataku­ją­cymi drogi moczowo-płciowe są Ure­aplasma ure­alyticum oraz Ure­aplasma parvum.

Test zale­cany jest pac­jen­tom u których wys­tąpiły spon­tan­iczne poronienia, przed­w­czesne pęknię­cia pęcherza płodowego czy porodu.

Mycoplasma genitalium

Bak­te­ria przenos­zona przez kon­takty płciowe. Powoduje m.in. zapale­nie śluzówki macicy, jajowodów, szyjki macicy oraz mied­nicy mniejszej. Nielec­zona może prowadzić do niepłod­ności zarówno u kobiet jak i mężczyzn.

Mycoplasma hominis

Bak­te­ria, która powoduje zapale­nie cewki moc­zowej u mężczyzn oraz  jajników i jajowodów u kobiet. Może także prowadzić do zmniejszenia liczby i ruch­li­wości oraz uszkodzenia budowy plem­ników. Nielec­zona może przy­czynić się do niepłodności.

Neisseria gonorrhoeae

Bak­te­ria ataku­jąca przede wszys­tkim nabłonek cewki moc­zowej oraz szyjki macicy. Zakaże­nie tą bak­terią może powodować zapale­nie szyjki macicy oraz cewki moc­zowej. Nielec­zona może prowadzić do bezpłodności.

Pamię­taj, że szy­bka diag­noza może uchronić Cię przed groźnymi powikła­ni­ami w tym m.in rakiem szyjki macicy oraz innymi nowotworami!

Wystar­czy, że zamówisz prosty test i udasz się z nim do swo­jego lekarza, aby mieć pewność, że nie jesteś zakażona(y) wyżej opisanym wirusem. Nie zwlekaj! Badanie jest proste, niein­wazyjne i całkowicie bezbolesne!

Zestaw do badania na HPV

 .

Cena badania: już od 310 zł

Wybierz odpowied­nie dla siebie badanie …

 

.

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kon­taktu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00). 

Chęt­nie doradzimy.