Rak piersi i jajników — mutacje w genie BRCA1BRCA2

mutacja BRCA1 a rak piersi i jajnikówNa obec­nym poziomie wiedzy można określić predys­pozy­cje gene­ty­czne do roz­woju raka piersi i jajników na pod­stawie anal­izy mutacji w genie BRCA1 i BRCA2, zwłaszcza u osób w których rodz­i­nach od pokoleń pojaw­iały się te nowotwory.

Dzięki testom predys­pozy­cji do raka, w przy­padku nosi­cieli uszkod­zonych genów na długo przed zachorowaniem można zacząć wykony­wać odpowied­nie bada­nia, które pomogą wykryć chorobę w jej początkowym sta­dium, ratu­jąc Pac­jen­towi życie. W wielu przy­pad­kach odpowied­nia pro­fi­lak­tyka może zapo­biec roz­wo­jowi raka.

.

.

Jeśli w Twojej rodzinie były przypadki raka piersi i jajników …

W takiej sytu­acji warto poradzić się lekarza gene­tyka, jakie bada­nia wykonać, aby dal­sza diag­nos­tyka była jak najlepiej ukierunk­owana. Wyko­nanie niewłaś­ci­wego bada­nia gene­ty­cznego (np. obe­j­mu­jącego niewłaś­ciwe mutacje) często daje pac­jen­towi fałszywe przeświad­cze­nie, iż nie ma się czego obaw­iać bo wszys­tko jest w porządku. Kon­sul­tacja z gene­tykiem przed decyzją o wyko­na­niu bada­nia pozwala zaoszczędzić pieniądze (niepotrzebne zle­canie testów gene­ty­cznych, które nie są dopa­sowane do potrzeb danego Pac­jenta), a z drugiej strony zwięk­sza skuteczność samej diag­nos­tyki. Warto też pod­kreślić, że kon­sul­tacja w wielu przy­pad­kach może odbyć się przez tele­fon. Więcej na ten temat … 

Nowotwory w statystykach

 • W Polsce co roku odno­towuje się około 120 tysięcy przy­pad­ków zachorowań na raka
 • Nowot­wory są chorobą, która zna­j­duje się na drugim miejscu w kraju pod wzglę­dem śmiertelności
 • Na raka sutka rocznie zapada ok. 12 tysięcy Polek. 30% przy­pad­ków zachorowa­nia na raka piersi pow­staje wskutek wysok­iej gene­ty­cznej predyspozycji
 • Sza­cuje się, że wśród Polek, nosi­cielek mutacji w genach BRCA1 i BRCA2, powodu­ją­cych skłon­ność do raka piersi i raka jajnika, może być nawet 200 tysięcy.

Czym jest test BRCA1BRCA2?

Dzięki obec­nemu roz­wo­jowi medy­cyny można określić predys­pozy­cje do raka piersi i jajników u osób, w których rodz­i­nach zdarzały się przy­padki zachorowań. Dzięki spec­jal­isty­cznym badan­iom można pod­jąć odpowied­nie kroki, które mogą zapo­biec roz­wo­jowi choroby nowot­worowej, zwięk­sza­jąc tym samym szansę ura­towa­nia życia. Najpop­u­larniejszym testem predys­pozy­cji zachorowa­nia na raka jest badanie mutacji genu BRCA1, którego uszkodze­nie zwięk­sza gene­ty­czne predys­pozy­cje do roz­woju choroby nowot­worowej piersi lub jajnika.

.

Kto powinien się przebadać na mutacje w genie BRCA1BRCA2?

Badanie na obec­ność mutacji w genie BRCA1 i/lub BRCA2 jest wskazane przede wszys­tkim u:

 • Rodzin, u których w dwóch pokole­ni­ach wys­tąpiły przy­padki nowot­worów złośliwych
 • Kobiet, u których w rodzinie wys­tępowały przy­padki zachorowań na raka piersi przed 50 rok­iem życia, lub nowotwór u co najm­niej 2 osób
 • Kobiet, u których wśród krewnych wys­tąpiły przy­padki zachorowań na raka jajnika
 • Kobiet sto­su­ją­cych antykon­cepcję hor­mon­alną lub hor­mon­alną ter­apię zastępczą, u których w rodzinie zdarzały się przy­padki zachorowań na raka sutka i/lub jajnika
 • Młodych kobiet zamierza­ją­cych stosować antykon­cepcję hor­mon­alną, jeżeli pojaw­iły się u nich jakiekol­wiek zmi­any w pier­si­ach lub jajnikach
 • Kobiet mają­cych jakiekol­wiek zmi­any w pier­si­ach lub jajnikach, u których w rodzinie odno­towano przy­padki zachorowań na raka.

Dlaczego warto wykonać badanie?

Przeprowadze­nie tego typu bada­nia może przynieść Państwu szereg korzyści. Przede wszys­tkim pozwala nam na upewnie­nie się, czy jesteśmy gene­ty­cznie predys­ponowani do zachorowań na raka piersi i jajnika. Dzięki takiemu bada­niu możemy m.in.:

 • Zmniejszyć ryzyko zachorowa­nia na raka piersi/jajnika z 80% do 10%,
 • Zas­tosować odpowied­nią pro­fi­lak­tykę, która może przy­czynić się do poprawy zdrowia i ura­towa­nia życia pacjentki,
 • Zle­cić prze­badanie najbliższej rodziny pod kątem predys­pozy­cji do dziedz­icznego zachorowa­nia na raka,
 • Ustanowić indy­wid­u­alny tok badań prze­siewowych, pozwala­jący na wcześniejsze wykrycie nowot­woru w fazie, gdy jest on całkowicie wyleczalny.

Wybierz odpowiednie dla siebie badanie:

Test BRCA1

Zestaw do badania na HPVBadanie diag­nozu­jące najczęst­sze mutacje w genie BRCA1, które predys­ponują do roz­woju raka piersi i jajników. W cenie zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek — wymazów z policzka. Czas oczeki­wa­nia na wynik: 15 dni roboczych

Cena bada­nia:  347 zł

kup-teraz

..

.

Test BRCA1 + BRCA2

Zestaw do badania na HPVBadanie diag­nozu­jące najczęst­sze mutacje w genie BRCA1, które predys­ponują do roz­woju raka piersi i jajników. W cenie zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek — wymazów z policzka. Czas oczeki­wa­nia na wynik: 15 dni roboczych

Cena bada­nia:  449 zł

kup-teraz

.

.

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kon­taktu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00). 

Zapraszamy także do zadawa­nia pytań na czacie.