Test na Nietolerancję laktozy u dorosłych

chlamydia trachomatisHipo­lak­tazja jest chorobą gene­ty­czną i jak każde schorze­nie powinna być zdi­ag­no­zowana. Praw­idłowa diag­noza, pozwala na wprowadze­nie w życie diety o ogranic­zonej ilości spoży­wanej lak­tozy jak również zas­tosować plan uzu­pełnienia takich pier­wiastków jak wapń innymi drogami niż pro­dukty mleczne.

.

Wskaza­nia do wyko­na­nia bada­nia na nietol­er­ancję laktozy:

  • pac­jenci z objawami ze strony układu pokarmowego,
  • pac­jenci ze stanem przewlekłego zmęczenia,
  • pac­jenci, u których wys­tępuje pod­wyżs­zone ryzyko zachorowa­nia na osteo­porozę (kobi­ety w wieku menopauzal­nym, mężczyźni w okre­sie andropauzy).

.

Na czym polega badanie?

Badanie gene­ty­czne pozwala jed­noz­nacznie potwierdzić bądź wyk­luczyć ist­nie­nie mutacji w genie LCT kodu­ją­cym laktazę;

Mate­riał do bada­nia hipo­lak­tazji: wymaz z wewnętrznej strony policzka (tzw. „ślina”). Ten typ mate­ri­ału pobiera­cie Państwo samodziel­nie przy pomocy zestawu, przesyłanego Państwu pocztą lub kurierem.

Czas oczeki­wa­nia na wynik: 15–20 dni roboczych.

Zestaw do badania na HPV
Cena badania:  297 zł

Kup teraz!

Więcej infor­ma­cji na temat badania …

.

Bada­nia gene­ty­czne na nietol­er­ancję lak­tozy u dorosłych przeprowadzane są w całej Polsce.

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kon­taktu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00). 

Chęt­nie doradzimy.