Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcostwa — Lublin

W Lublinie zna­j­duje się lokalny punkt pobrań testDNA, w którym pobier­any jest mate­riał zarówno do pry­wat­nych testów na ustal­e­nie ojcostwa jak i do badań sądowych. Serdecznie zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z usług naszej placówki. W placówce medy­cznej można pobrać próbki do pry­wat­nego bada­nia DNA i sądowego testu na ojcostwo, pozostawić samodziel­nie pobrane próbki,  zakupić zestaw czy też ode­brać oso­biś­cie wynik.

Punkt pobrań obsługuje następu­jące miejs­cowości: Świd­nik, Łęczna, Dęblin, Radzyń Podlaski.

 

jak_przygotowac_sie_do_wyslania_probek_2

.

.

Jak do nas trafić?

Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcostwa - Lublin
ul. Przy­jaźni 13
20–314 Lublin

Infor­ma­cja tele­fon­iczna i umaw­ianie wizyt
(81) 451 10 20 lub bezpłatny numer 800 007 771

Tele­fony czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w święta) od 8:00 do 21:00.

Godziny otwarcia:
Poniedzi­ałek — piątek: 9:00–17:00. Prosimy o wcześniejsze umówie­nie wizyty.

 

Referencje z Sądu

Ref­er­encje z Sądu

Zau­fało nam ponad 9 000 klien­tów, sądy i prokuratura…

Testy na ojcostwo do celów pry­wat­nych i sądowych wykonu­jemy od 2003 roku. Do tej pory żaden nasz wynik nie został prawnie pod­ważony. Współpracu­jemy z ponad 20 sądami na tere­nie całej Pol­ski, proku­raturą, policją, lekarzami oraz innymi jed­nos­tkami. Pod­da­jemy się reg­u­larnym kon­trolom, które potwierdzają najwyższą jakość naszych analiz.

Wynik bada­nia zarówno pry­wat­nego, jak i sądowego jest tak samo pewny i wiary­godny – ojcostwo zostanie potwierd­zone z praw­dopodobieńst­wem ponad 99,99% lub wyk­luc­zone w 100%.

Na samym doku­men­cie zna­jdą Państwo pro­file gene­ty­czne osób badanych, rezul­tat anal­izy statysty­cznej, pieczę­cie osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych test oraz dane uczest­ników, które zostaną wpisane w for­mu­la­rzu zlece­nia testu.

Na życze­nie pac­jenta ist­nieje możli­wość wglądu do doku­men­tacji z badania.

.

Testy na ojcostwo w laboratorium

Wszys­tkie anal­izy wykony­wane są przez spec­jal­istów — diag­nos­tów lab­o­ra­to­ryjnych i biotech­nologów. Lab­o­ra­to­rium wyko­rzys­tuje najwyższej klasy sprzęt oraz odczyn­niki zapew­ni­a­jąc Państwu najwyższą jakość usług.

Więcej o lab­o­ra­to­rium….

Chęt­nie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kon­taktu z nami:

Telefonicznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub (81) 451 10 20 
E-mailowo
pod adresem e-mail: biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy także do zadawa­nia pytań na czacie.