Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcostwa — Rzeszów

zarezerwuj-termin-wizyty2Pewny test na ojcostwo w cer­ty­fikowanym laboratorium

Skoro odwiedzili Państwo naszą stronę inter­ne­tową to znaczy, że zależy Państwu na wyko­na­niu pewnego bada­nia w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­rium blisko miejsca zamieszka­nia. Zapraszamy więc do naszego lokalnego odd­zi­ału w Rzes­zowie. Mogą tam Państwo wykonać test ojcostwa dla celów pry­wat­nych oraz ustal­e­nie ojcostwa na potrzeby sądu.

Punkt pobrań obsługuje następu­jące miejscowości:

Lesko, Lubaczów, Prze­worsk, Łań­cut, Dębica..

.

Jak do nas trafić?

Adres
Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcostwa — Rzeszów
ul. Architek­tów 11/u4
35–119 Rzeszów
Infor­ma­cja tele­fon­iczna i umaw­ianie wizyt
(17) 784 00 51; kom: 665 761 161
Ogólnopol­ski bezpłatny numer (dla połączeń stacjonarnych i komórkowych) 800 007 771
Godziny otwarcia:
Poniedzi­ałek — piątek: 8:00–18:00. Prosimy o wcześniejsze
umówie­nie wiz­yty. Tele­fon­iczne umaw­ianie wizyt od poniedzi­ałku do niedzieli od godziny 8.00 do 21.00.

 

Komu­nikacja miejska:

Przys­tanek: Prze­mysłowa Architektów

Auto­busy: 17, 29, 38, 39, 49

Pełny rozkład jazdy komu­nikacji miejskiej w Rzes­zowie można znaleźć TUTAJ

W pobliżu:

Politech­nika Rzes­zowska im. Ignacego Łukasiewicza, Hotel Restau­racja Twierdza, Kino Helios, Sta­dion Stali Rzeszów

 .

Zau­fało nam ponad 20 000 klien­tów, sądy i prokuratura…

referencje-z-sąduTesty na ojcostwo do celów pry­wat­nych i sądowych wykonu­jemy od 2003 roku.Do tej pory żaden nasz wynik nie został prawnie pod­ważony. Współpracu­jemy z ponad 20 sądami na tere­nie całej Pol­ski, proku­raturą, policją, lekarzami oraz innymi jed­nos­tkami. Pod­da­jemy się reg­u­larnym kon­trolom, które potwierdzają najwyższą jakość naszych analiz.

Wynik bada­nia DNA zarówno pry­wat­nego, jak i sądowego jest tak samo pewny i wiary­godny – ojcostwo zostanie potwierd­zone z praw­dopodobieńst­wem ponad 99,99% lub wyk­luc­zone w 100%. Tak dużą czułość metody uzysku­jemy m.in dzięki anal­izie 24 mark­erów DNA. To aż 1000 razy zwięk­sza pewność rezul­tatu w porów­na­niu ze stan­dar­d­owym zestawem 16 markerów.

 

kup-zestaw-pobierz-w-domuTest ojcostwa dla włas­nej wiedzy można wykonać także bez wychodzenia  z domu. Wystar­czy zamówić spec­jalny domowy zestaw lub kupić go w lokalnym odd­ziale czy jed­nej z aptek. Próbki mogą Państwo dostar­czyć do naszego punktu albo przesłać. Naszym pac­jen­tom gwaran­tu­jemy też ich bezpłatny odbiór kuri­erem z dowol­nego adresu.  Skoro już roz­maw­iamy o domowym teś­cie na ojcostwo, to warto pod­kreślić, że oprócz wymazów z policzka badamy też próbki niety­powe tj. szc­zoteczka do zębów, maszynka do gole­nia,  chus­teczka z wydzieliną z nosa itp. Dowiedz się więcej na temat próbek nietypowych…

.

apteka_krzyzNajbliższa apteka, w której dostępny jest domowy zestaw pobran­iowy:
Apteka “Hipokrates“ul. Asnyka 2. Sprawdź godziny otwar­cia aptek…

.

Testy na ojcostwo w laboratorium

Wszys­tkie anal­izy wykony­wane są przez spec­jal­istów — diag­nos­tów lab­o­ra­to­ryjnych i biotech­nologów. Lab­o­ra­to­rium wyko­rzys­tuje odczyn­niki renomowanych pro­du­cen­tów tj. PROMEGA. Zobacz zdję­cia z laboratorium…

.


Chęt­nie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kontaktu:

 Godziny kon­sul­tacji tele­fon­icznej: Od poniedzi­ałku do niedzieli (także w święta) od 8:00 do 21:00

 Kierownik Dzi­ału Obsługi Klienta:
  • Mag­dalena Siedlińska

Kon­sul­tanci ds. medycznych:

  • Alek­san­dra Kłudkowska
  • Joanna Musiał
  • Bar­bara Drozdrowska
ms ak jm bd

Dzięku­jemy za zaufanie!

.