Nadmiar żelaza jest niebezpieczny dla zdrowia! Dowiedz się jak się skutecznie leczyć i co może być przyczyną

Zarówno niedobór żelaza (ane­mia), jak i nad­mi­ar żelaza może prowadz­ić do poważnych kon­sek­wencji dla zdrowia. Żela­zo to pier­wiastek niezbęd­ny do życia. Jed­nak, aby speł­ni­ać swo­ją funkcję praw­idłowo, musi być on w ide­al­nej równowadze. 

 

Zawyżony poziom żelaza zdarza się bard­zo częs­to i może być niebez­pieczny. Chory obser­wu­je u siebie w pier­wszej kole­jnoś­ci objawy: zmęcze­nie, spadek kon­cen­tracji, bóle brzucha, bóle stawów. Jest to ostat­ni moment, aby wdrożyć lecze­nie – dłu­gotr­wały nad­mi­ar żelaza może bowiem prowadz­ić do nieod­wracal­nego zniszczenia narządów (np. wątro­by), cukrzy­cy, czy niepłod­noś­ci.

 

Ale co powodu­je, że orga­nizm kumu­lu­je nad­mierne iloś­ci tego pier­wiast­ka?

Najczęstszą przyczyną za wysokiego poziomu żelaza jest hemochromatoza -  choroba genetyczna, za którą odpowiadają zmiany w genie HFE.

W Polsce cho­ru­je 1 na 200 osób, ale niewiele z nich o tym wie. Dlaczego? Postaw­ie­nie właś­ci­wej diag­nozy może trwać nawet 10 lat! A wtedy na skuteczne lecze­nie jest już za późno…

Nielec­zona hemochro­ma­toza prowadzi do wielu niebez­piecznych objawów. 

 

objawy hemochromatoza

U chorego mogą wys­tąpić m.in.:

 • zawyżony poziom żelaza w bada­niu krwi,
 • ogólne zmęcze­nie i poczu­cie braku sił,
 • osła­bi­e­nie kon­cen­tracji, a także obniże­nie nas­tro­ju,
 • bóle brzucha i uszkodze­nie dwu­nast­ni­cy, częs­to mylone z zespołem jeli­ta drażli­wego,
 • bóle stawów, w szczegól­noś­ci stawów między­pal­iczkowych,
 • brą­zowe zabar­wie­nie skóry, kon­cen­tru­jące się głównie w okoli­cach kolan i łok­ci,
 • uszkodze­nie trzust­ki i w kon­sek­wencji cukrzy­ca, która może prowadz­ić do insuli­noza­leżnoś­ci (hemochro­ma­toza jest również nazy­wana cukrzy­cą brunatną lub cukrzy­cą brą­zową),
 • uszkodze­nie przysad­ki móz­gowej (u mężczyzn także uszkodze­nie jąder), wiążące się z zaburze­niem gospo­dar­ki hor­mon­al­nej,
 • impo­tenc­ja, spadek libido, niepłod­ność, wczes­na menopauza,
 • zaburzenia ryt­mu ser­ca, choro­ba mięś­nia ser­cowego (kar­diomiopa­tia), zaburzenia ser­cowo-naczyniowe,
 • wzrost aminotrans­fer­az (ALAT, AspAT) i uszkodze­nie wątro­by prowadzące do marskoś­ci wątro­by, a nawet raka wątrobowokomórkowego.

zrób test genetyczny

Na szczęście jest sposób na szybkie rozpoznanie i wdrożenie skutecznego leczenia – zanim będzie za późno!

Wczesne rozpoz­nanie i postaw­ie­nie właś­ci­wej diag­nozy jest kluc­zowe. Daje możli­wość wdroże­nia skutecznego leczenia, zni­welowa­nia nad­mi­aru żelaza i zahamowa­nia postępu choro­by. Rozpoczę­cie ter­apii na etapie wczes­nych objawów częs­to pozwala je cofnąć.

Niestety, zniszczenie narządów jest nieodwracalne, dlatego nie można do tego dopuścić!

Jak sprawdzić, czy to hemochromatoza? Test genetyczny to jedyne badanie, które jednoznacznie potwierdza lub wyklucza hemochromatozę.

Badanie jest bezbolesne, bez­in­wazyjne, a próbkę możesz łat­wo pobrać bez wychodzenia z domu.
Test gene­ty­czny wykonu­je się raz na całe życie (badamy DNA, które nigdy się nie zmienia), a jego wynik jest niezmi­en­ny w cza­sie i nieza­leżny od innych czyn­ników (jak dieta, styl życia, suple­men­tac­ja czy lecze­nie far­mako­log­iczne).

Pakiet badań na hemochromatozę możesz łatwo zamówić tutaj:

zamów test hemochromatoza

Czas oczeki­wa­nia na wynik bada­nia to około 14 dni.

Odczyn­ni­ki stosowane do wyko­na­nia naszego tes­tu na hemochro­ma­tozę posi­ada­ją cer­ty­fikat IVD. Dzię­ki temu gwarancję, że mogą być stosowane w diag­nos­tyce medy­cznej. Nie wszys­tkie testy na rynku posi­ada­ją ten cer­ty­fikat, ponieważ kon­tro­la jakoś­ci jest kosz­tow­na. Daje jed­nak pac­jen­towi bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku, dlat­ego my szczegól­nie o nią dbamy.

Mam zmiany w genie odpowiedzialne za chorobę – co teraz?

To nie wyrok! To szansa na nor­malne, zdrowe życie!

hemochromatoza co dalej

 

Dowiedz się więcej:

Pobierz nasz bezpłatny porad­nik:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 28/12/2017