Pewne, dyskretne badanie DNA z nietypowych próbek

Test ojcost­wa z włosów, szk­lan­ki, szc­zotecz­ki do zębów itp.

.
przynies-probki

Jeśli szczegól­nie zależy Państ­wu na łatwym i dyskret­nym pobra­niu prób­ki do bada­nia DNA, to u nas mają to Państ­wo zag­waran­towane. Test ojcost­wa mogą Państ­wo wykon­ać zarówno na pod­staw­ie wymazu z policz­ka jak i prób­ki niety­powej (np. szc­zotecz­ki do zębów, gumy do żucia, szk­lan­ki a nawet wafel­ka jed­zonego przez daną osobę). Badamy najwięk­szą liczbę mikrośladów i to w pod­sta­wowej cenie bada­nia.  Dodatkowo każ­da prób­ka jest ubez­piec­zona na wypadek np. zanieczyszczenia. Jako jedyni daje­my gwarancję na nasze bada­nia!

 

Jak dbamy o Państwa dyskrecję?

test2

Wszys­tkim naszym pac­jen­tom gwaran­tu­je­my dyskrecję. Po pier­wsze mogą Państ­wo wykon­ać badanie anon­i­mowo. Po drugie prób­ki mogą Państ­wo przynieść bezpośred­nio do nas i na miejs­cu również ode­brać wynik bada­nia DNA. Jeśli bardziej wygod­na jest dla Państ­wa for­ma lis­tow­na, wów­czas kore­spon­dencję (wynik czy domowy zestaw testowy) przesyłamy w dyskret­ny sposób (bez nazwy i piecząt­ki lab­o­ra­to­ri­um — jako oso­ba pry­wat­na). Po trze­cie z kolei Państ­wa dane są chro­nione zgod­nie z ustawą i niko­mu ich nie udostęp­ni­amy ani też nie potwierdza­my, że dana oso­ba zle­ciła u nas wyko­nanie bada­nia. To dlat­ego jesteśmy najczęś­ciej wybier­anym lab­o­ra­to­ri­um przez oso­by zau­fa­nia pub­licznego, cele­bry­tów oraz wszys­t­kich tych, którym szczegól­nie zależy na dyskrecji.

.

Te próbki mogą Państwo wykorzystać do badania DNA

Tabel­ka z kilko­ma próbka­mi najbardziej chwytli­wy­mi. Ja to widzę, jako taką info­grafikę w kołeczku mała prób­ka i pod­pisane co to jest + na końcu buton sprawdź pozostałe prób­ki, które możesz zbadać … i przekierowanie na pod­stronkę, gdzie są wszys­tkie prób­ki opisane dokład­nie.

 

Badanie krok po kroku

  1. Zamów domowy test przez inter­net
  2. Zadz­woń do nas i załatwimy wszys­tko
  3. Przynieś prób­ki do placów­ki

Dodatkowe informacje

(Baner­ki tak jak Miłosz zro­bił tylko nie takie iden­ty­czne 🙂 )

Porozmawiaj z nami

Jeśli nie jesteśmy pewny, czy daną próbkę możesz wyko­rzys­tać do bada­nia DNA, chcesz dowiedzieć się więcej lub po pros­tu potrze­bu­jesz roz­mowy zadz­woń do nas.

Data publikacji: 16/09/2015