Alergia na gluten

Zarówno dzieci, jak i dorośli narażeni są na alergię na gluten (czyli białko, które wys­tępu­je w zbożach). Symp­to­my tego schorzenia przy­pom­i­na­ją objawy celi­akii – trwałej nietol­er­ancji glutenu. Obie choro­by odróż­nia fakt, że przy alergii jeli­ta nie zosta­ją wyniszczone.Co więcej, aler­gia może samoist­nie ustąpić, nato­mi­ast celi­akia – nie.

Za alergię na gluten odpowia­da niepraw­idłowa reakc­ja układu odpornoś­ciowego. Oznacza to, że zjedze­nie pro­duk­tu z gluten­em przez osobę z alergią wywołu­je objawy, które mogą pojaw­ić się naty­ch­mi­ast lub po jakimś cza­sie. Mogą one być związane z ukła­dem pokar­mowym, ale nie zawsze. Pojaw­ia­ją się więc nie tylko biegun­ka, wymio­ty czy wzdę­cia, ale w niek­tórych przy­pad­kach także skur­cze oskrzeli, katar i zmi­any skórne (np. pokrzy­wka czy wyprys­ki). Aler­gia na gluten u dzieci zwyk­le objaw­ia się po dostar­cze­niu orga­niz­mowi nawet małej iloś­ci tego biał­ka. Najczęś­ciej dzieci „wyras­ta­ją” jed­nak z tej choro­by, nato­mi­ast u dorosłych aler­gia trwa cza­sa­mi nawet kil­ka lat.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Jak sprawdzić, czy to alergia na gluten?

Aler­gia na gluten nierzad­ko ma podob­ne objawy do celi­akii. Z tego powodu najłatwiej pod­dać się najpierw bada­niu w kierunku celi­akii, wykonu­jąc test gene­ty­czny. Pozwala on jed­noz­nacznie i stupro­cen­towo wyk­luczyć chorobę. Badanie to jest bezbolesne i proste, a do jego wyko­na­nia pobier­any jest wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Próbkę szy­bko pobrać moż­na więc również u bard­zo małych dzieci.

Jeśli okaże się, że badanie wyk­luczyło celi­ak­ię, jed­nak objawy nadal się pojaw­ia­ją, należy wye­lim­i­nować gluten z jadłospisu. Poz­woli to sprawdz­ić, czy za nieprzy­jemne objawy odpowiedzial­ny jest rzeczy­wiś­cie gluten czy może jak­iś inny skład­nik.

Warto jed­nak wiedzieć, że prze­jś­cie na dietę bezg­lutenową przed real­iza­cją tes­tu na celi­ak­ię może uniemożli­wić pełną diag­nos­tykę choro­by. Do pełnego wykrycia akty­wnej formy celi­akii konieczne jest też oznacze­nie prze­ci­w­ci­ał, którego nie moż­na robić wtedy, gdy gluten został wye­lim­i­nowany z diety.

Przy pode­jrze­niu nietol­er­ancji glutenu należy wyk­luczyć celi­ak­ię. Dlaczego? Dieta osób z alergią i tych chorych na celi­ak­ię różni się. Przy celi­akii niezbęd­na jest dodatkowa suple­men­tac­ja wit­a­m­i­na­mi i min­er­ała­mi – zniszc­zone jeli­ta nie radzą sobie z wchła­ni­an­iem sub­stancji odży­w­czych z poży­wienia. Zbi­lan­sowana i odpowied­nio dobrana dieta oraz dodatkowa suple­men­tac­ja umożli­wia­ją elim­i­nację dolegli­woś­ci.

Alergia na gluten u małych dzieci

U małych dzieci nierzad­ko pojaw­ia się nietol­er­anc­ja glutenu, która wiąże się z niedostate­cznym roz­wo­jem układu traw­i­en­nego. Najczęś­ciej mija bez koniecznoś­ci inter­wencji lekarza. Może się jed­nak okazać, że tak się nie stanie. Najczęst­szy­mi objawa­mi są wtedy wolne rośnię­cie i słabe przy­bieranie na wadze. Wiele osób wiąże je z niedo­borem hor­monu wzros­tu, jed­nak to celi­akia jest częst­szą przy­czyną niskiego wzros­tu u dzieci.Warto w takim przy­pad­ku wykon­ać test gene­ty­czny na celi­ak­ię, który nie tylko daje szy­bkie i jed­noz­naczne rezul­taty (u dzieci oznacze­nie prze­ci­w­ci­ał częs­to daje wyni­ki fałszy­we), ale jest również bez­pieczne i bezbolesne. Próbkę do takiego tes­tu moż­na pobrać także samodziel­nie w domu, co gwaran­tu­je dziecku kom­fort.

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.