Czy anemia jest skutkiem celiakii?

Anemia skutkiem innych chorób

anemia a celiakia Objawa­mi ane­mii, które powin­ny nas zaniepokoić są m.in.: osła­bi­e­nie, bladość, roz­drażnie­nie, wzdę­cia, wymio­ty, wypadanie włosów, biegun­ki czy spadek odpornoś­ci. W takiej sytu­acji należy czym prędzej wykon­ać bada­nia w kierunku celi­akii oraz MTHFR i ustal­ić źródło ane­mii. Niedokr­wis­tość bowiem, jest objawem innych niebez­piecznych chorób np. celi­akii. Dzieje się tak, ponieważ nielec­zona celi­akia utrud­nia przyswa­janie skład­ników odży­w­czych, co może prowadz­ić m.in. do niedoboru żelaza. Brak tego mikroele­men­tu skutku­je zmniejsze­niem zawartoś­ci hemo­glo­biny i licz­by czer­wonych krwinek we krwi. W skra­jnych przy­pad­kach prowadzi do wyniszczenia orga­niz­mu i bard­zo poważnych chorób w tym nowot­worów.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

.

Anemia — jeden ze skutków celiakii red-blood-plasma-cells

Ane­mia to niedobór hemo­glo­biny czyli biał­ka obec­nego w ery­tro­cy­tach (krwin­ki czer­wone), wynika­ją­cy głównie ze zbyt małej iloś­ci żelaza we krwi. Hemo­glo­bi­na jest bard­zo waż­na gdyż odpowia­da za trans­port tlenu i dostar­cze­nie go do wszys­t­kich komórek orga­niz­mu. W 70% tworzy ją żela­zo, dlat­ego jego niedobór bezpośred­nio przy­czy­nia się do pow­sta­nia ane­mii. Niewystar­cza­ją­cy poziom żelaza może być efek­tem powikłań celi­akii. Wiąże się to bowiem z utrud­nionym wchła­ni­an­iem skład­ników odży­w­czych wskutek zniszczenia kosmków jeli­towych po spoży­ciu glutenu.

 

Szczegól­nie groźne jest złe przyswa­janie żelaza, wit­a­miny B12 i kwa­su foliowego, ponieważ głównie ich brak przy­czy­nia się do ane­mii. Warto zatem zwró­cić uwagę na nis­ki poziom wspom­ni­anych mikroele­men­tów w mor­fologii, osła­bi­e­nie, kołatanie ser­ca, bladość skóry, roz­drażnie­nie, przyspies­zony puls lub częste uczu­cie zim­na gdyż mogą to być objawy ane­mii spowodowanej powikła­ni­a­mi choro­by trzewnej. Dodatkowo nielec­zona celi­akia może prowadz­ić skra­jnego wyniszczenia orga­niz­mu. Wye­lim­i­nowanie celi­akii może wyleczyć nas z ane­mii

Co w sytuacji gdy leki na anemię nie działają?

Jeśli doty­chcza­sowe lecze­nie ane­mii nie przynosiło skutków warto zro­bić bada­nia na celi­ak­ię. Szczegól­nie gdy niedokr­wis­toś­ci towarzyszą inne objawy choro­by trzewnej, w tym:
depresyjny nas­trój
⦁ nud­noś­ci po spoży­ciu glutenu
⦁ wzdę­cia
⦁ zaparcia
⦁ padacz­ka
⦁ niereg­u­larność lub brak miesiącz­ki

 

Niedokr­wis­tość może być objawem choro­by trzewnej i wtedy samo spoży­wanie żelaza i wit. B12 nie pomoże, dlat­ego tak ważne jest przeprowadze­nie spec­jal­isty­cznych badań. ESPGHAN zale­ca aby rozpoz­nanie celi­akii rozpocząć od badań gene­ty­cznych, ponieważ poz­wolą one jed­noz­nacznie wyk­luczyć chorobę lub będą wskazaniem do dal­szych badań. Obec­ność genu celi­akii DQ2 i/lub DQ8 warunk­u­je chorobę, jeśli zatem test DNA na celi­ak­ię nie wykry­je ich, niemożli­we jest zachorowanie

Co to jest celiakia?

Celi­akia jest chorobą gene­ty­czną o podłożu autoim­muno­log­icznym, pole­ga­jącą na trwałej nietol­er­ancji glutenu. Orga­nizm chorego po jego spoży­ciu wyt­warza prze­ci­w­ci­ała tTG i EmA odpowiedzialne za niszcze­nie kosmków jeli­towych. W efek­cie uniemożli­wia to przys­wo­je­nie ważnych sub­stancji odży­w­czych i prowadzi do wielu różnych niedoborów mikroele­men­tów. Jest to szczegól­nie niebez­pieczne dla kobi­et, ponieważ może przy­czynić się do trud­noś­ci z zajś­ciem w ciążę a nawet do poronienia.

Anemia podczas celiakii

Jeśli wynik testu DNA potwierdzi celi­ak­ię tzn., że ane­mia jest jej skutkiem. Zatem bada­nia sero­log­iczne w kierunku ane­mii mogą wyłącznie określić poziom i/lub niedobór mikroele­men­tów. Jedynym lekarst­wem na ane­mię u celi­a­ka jest prze­jś­cie pod okiem spec­jal­isty na ścisłą dietę bezg­lutenową uzu­pełnioną o suple­men­ty mikroele­men­tów. Wye­lim­i­nowanie glutenu jest bard­zo ważne, gdyż tylko wtedy jeli­to zre­generu­je się i zacznie przyswa­jać skład­ni­ki odży­w­cze w tym żela­zo, kwas foliowy i wit­a­m­inę B12. Należy pamię­tać, że z celi­akii się nie wyras­ta, dlat­ego gluten powin­no się wye­lim­i­nować z diety na stałe.

 

.Badanie celiakia przychodnia

 

 

Badanie celiakia — dowiedz się więcej 

Na wszys­tkie wasze pyta­nia odpowiadamy tele­fon­icznie lub przez nasz czat. Zapy­taj nas o wszys­tko 

Warto wiedzieć:


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.