Antykoncepcja hormonalna a PCOS

Borykasz się z nad­miernym owłosie­niem (hir­su­tyzm), masz niereg­u­larny okres i mimo trzy­ma­nia diety przy­bierasz na wadze? Są to charak­terysty­czne objawy dla zespołu pol­i­cysty­cznych jajników (PCOS).

 

Bard­zo częs­to objawy te pog­a­rsza­ją jakość życia kobi­ety prowadzą do przewlekłego stre­su i zaburzeń depresyjnych. Najczęś­ciej rozwiąza­nia swoich dolegli­woś­ci szukamy u ginekolo­ga, który na pod­staw­ie opisanych objawów i wyników badań hor­mon­al­nych zale­ca zazwyczaj zas­tosowanie ter­apii pier­wszego rzu­tu, czyli tabletek antykon­cep­cyjnych. Przy pol­i­cysty­cznych jajnikach ich głównym zadaniem jest ure­g­u­lowanie krwaw­ienia miesiączkowego oraz zmniejsze­nie objawów hiperandrogenemii[1].

Jak leczyć PCOS?

W lecze­niu zespołu pol­i­cysty­cznych jajników najczęś­ciej stosowane są:

  • doustne tablet­ki antykon­cep­cyjne zaw­ier­a­jące gestage­ny III lub IV gen­er­acji,
  • octan cypro­teronu, zawarty m.in. w tabletkach Diane35, Sindi35 i Androcur, który skutecznie hamu­je dzi­ałanie męs­kich hor­monów,
  • spirono­lak­ton, który jest stosowany w lekach na nad­ciśnie­nie tęt­nicze i obrzę­ki, w odpowied­nich dawkach wykazu­je dzi­ałanie antyan­dro­genne,
  • met­formi­na, która przy­czy­nia się do spad­ku masy ciała i zmniejszenia iloś­ci insuliny w orga­nizmie, co pozy­ty­wnie wpły­wa na obniże­nie andro­genów.

Nieste­ty, każ­da z przed­staw­ionych ter­apii dzi­ała tylko wtedy, gdy ją akty­wnie sto­su­je­my i nigdy nie prowadzi do całkowitego wyleczenia. Zatem wraz z odstaw­ie­niem leków, dolegli­woś­ci mogą powracać.

Tabletki antykoncepcyjne przy leczeniu PCOS  

Najczęś­ciej stosowaną metodą leczenia jest przyj­mowanie tabletek antykon­cep­cyjnych. Dzię­ki zablokowa­niu nat­u­ral­nego cyk­lu miesiączkowego, pęcherzy­ki na jajnikach wchła­ni­a­ją się i nie wys­tępu­ją nowe zmi­any.

Stosowanie tego rodza­ju leczenia częs­to przynosi znaczną poprawę u wielu pac­jen­tek. Nieste­ty taka for­ma leczenia nie jest bez wad, bowiem wiąże się ze znacznym wzrostem ryzy­ka pow­sta­nia zakrzepu, a w kon­sek­wencji może doprowadz­ić do śmiertel­nego zatoru płuc­nego.

Ważne jest, aby sto­su­jąc tablet­ki hor­mon­alne istotne jest reg­u­larne badanie krzepli­woś­ci krwi (koag­u­lo­gram), co pozwala mon­i­torować ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepów i zatorów żyl­nych.

Statysty­ki wskazu­ją, że stosowanie środ­ków antykon­cep­cyjnych zwięk­sza ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepicy żyl­nej od 3 do 6 razy oraz około
2-krot­nie wzras­ta ryzyko udaru niedokrwiennego[2].

Czy wiesz, że…

Orga­nizm niek­tórych osób ma zapisaną w genach skłon­ność do tworzenia się zakrzepów, czyli trom­bofil­ię wrod­zoną. Nie jest widocz­na ona gołym okiem oraz nie daje widocznych objawów. Najczęś­ciej dowiadu­je­my się o niej za późno — czyli w sytu­acji, gdy wys­tąpiła u nas zakrzepi­ca lub zatorowość płuc­na.

Na trom­bofil­ię wrod­zoną skła­da się m.in. mutac­ja czyn­ni­ka V Lei­den oraz mutac­ja genu pro­trom­biny, których wys­tępowanie wiąże się ze wzrostem ryzy­ka pow­sta­nia zakrzepu. Dlat­ego, wg Rekomen­dacji Pol­skiego Towarzyst­wa Ginekologów i Położników kobi­ety, które mają trom­bofil­ię wrod­zoną nie powin­ny stosować dwuskład­nikowej antykon­cepcji hor­mon­al­nej.

U kobi­et z mutacją Lei­den czyn­ni­ka V ryzyko żyl­nej choro­by zakrzepowo-zatorowej (VTE) w przy­pad­ku stosowa­nia dwuskład­nikowych doust­nych środ­ków antykon­cep­cyjnych może być zwięk­szone nawet 35 razy


Co w sytuacji kiedy mam mutację czynnika V Leiden i genu protrombiny? Jaka forma antykoncepcji jest dla mnie najlepsza?

U kobi­et, które mają mutac­je związane z trom­bofil­ią wrod­zoną (czyn­nik V Lei­den i genu pro­tro­mib­ny) lekarz powinien zas­tosować taki rodzaj antykon­cepcji, który dalej będzie zmniejszać skut­ki PCOS oraz nie będzie zwięk­szać ryzy­ka pow­sta­nia zakrzepu. Sugeru­je się, że w takiej sytu­acji powinien rozważyć tablet­ki zaw­ier­a­jące drugą gen­er­ację prog­esta­genów.


Chcę sprawdzić, czy mam genetycznie uwarunkowaną skłonność do tworzenia się zakrzepów
i bezpiecznie stosować antykoncepcję przy PCOS

Możesz to zro­bić pobier­a­jąc jedynie wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Dostar­czymy pod wskazany adres spec­jal­ny zestaw do bada­nia. Po pobra­niu próbek masz zag­waran­towane, że kuri­er przy­jedzie po odbiór pobranej prób­ki. Dzię­ki temu możesz wykon­ać badanie bez wychodzenia z domu. W prze­ciągu kilku­nas­tu dni będziesz wiedzieć, czy stosowana doty­chczas przez Ciebie antykon­cepc­ja hor­mon­al­na jest dla Ciebie bez­piecz­na. Jeśli wynik wskaże obec­ność mutacji, lekarz będzie mógł zmienić for­mę stosowanych środ­ków.

ANTYKONCEPCJA PAKIET STANDARD

anal­iza mutacji czyn­ni­ka V Lei­den
anal­iza mutacji genu pro­trom­biny
zestaw do pobra­nia prób­ki
dar­mowa dostawa i odbiór pobranej prób­ki

Koszt: 290 zł
Czas real­iza­cji:
14 dni roboczych

ANTYKONCEPCJA
PAKIET PREMIUM

anal­iza mutacji czyn­ni­ka V Lei­den
anal­iza mutacji genu pro­trom­biny
wari­ant C677T i 1298C genu MTHFR
dar­mowa dostawa i odbiór
pobranej prób­ki
PAI-1
V R2
zestaw do pobra­nia prób­ki

Koszt: 330 zł
Czas real­iza­cji:
14 dni roboczych

 

Podobne artykuły:

Jaką metodę antykon­cepcji najlepiej wybrać?
Tablet­ki antykon­cep­cyjne: jed­no- i dwuskład­nikowe
Wszys­tko o antykon­cepcji hor­mon­al­nej
Zakrzepi­ca a antykon­cepc­ja

Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Tagi: antykon­cepc­ja hor­mon­al­na, tablet­ki antykon­cep­cyjne, tablet­ki antykon­cep­cyjne a PCOS, prze­ci­wwskaza­nia do antykon­cepcji hor­mon­al­nej


 

Data publikacji: 04/10/2018, Data aktualizacji: 06/06/2019