Antykoncepcja hormonalna

Stosowanie antykon­cepcji hor­mon­al­nej jest jed­nym z najskuteczniejszych sposobów zapo­b­ie­ga­nia ciąży.
Najczęś­ciej pac­jen­t­ki rozpoczy­na­ją jej przyj­mowanie nie wykonu­jąc żad­nych badań, które poz­wolą ocenić, czy taka for­ma antykon­cepcji jest bez­piecz­na dla kobi­ety. Nieste­ty dość częs­to zdarza się, że wraz z rozpoczę­ciem stosowa­nia pojaw­ia­ją się niepoko­jące objawy takie jak:

ból nóg,
dusznoś­ci w klatce pier­siowej, które mogą być pier­wszy­mi symp­toma­mi zakrzepicy.

Jej wys­tąpi­e­nie może być bard­zo groźne w skutkach dla kobi­ety, ponieważ niez­di­ag­no­zowana na czas, może doprowadz­ić do śmiertel­nego zatoru płuc­nego.


Warto wiedzieć, że…

Stosowanie dwuskład­nikowej antykon­cepcji hor­mon­al­nej zwięk­sza 2–6-krotnie ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepicy u pac­jen­t­ki. Wzras­ta ono jeszcze bardziej u tych kobi­et, które mają mutację czyn­ni­ka V Lei­den i genu pro­trom­biny (trom­bofil­ię wrod­zoną) — nawet o 28–35 razy! O ryzyku tym infor­mu­ją również ulot­ki dołąc­zone do opakowa­nia tabletek. Również Pol­skie Towarzyst­wo Ginekologów i Położników w swoich rekomen­dac­jach zaz­nacza, że m.in. prze­by­ta lub czyn­na zakrzepi­ca, trom­bofil­ia wrod­zona jest BEZWZGLĘDNYM prze­ci­wwskazaniem do stosowa­nia antykon­cepcji hor­mon­al­nej.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 


Chcesz stosować bezpiecznie antykoncepcję hormonalną?

Jeśli tak, to wykon­aj badanie, które wskaże, czy masz gene­ty­cznie uwarunk­owane skłon­noś­ci do zakrzepicy, czyli trom­bofil­ię wrod­zoną. Na tej pod­staw­ie Twój lekarz będzie mógł dobrać bez­pieczną dla Ciebie antykon­cepcję hor­mon­al­ną, np. tablet­ki jed­noskład­nikowe.

 

Dzię­ki wynikowi bada­nia możesz znacznie obniżysz ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepicy i będziesz mieć pewność, że sto­su­jesz antykon­cepcję, która jest dla Ciebie bez­piecz­na. Lekarz wiedząc o twoich predys­pozy­c­jach może adek­wat­nie zale­cać odpowied­nie wykony­wanie badań kon­trol­nych.


Kiedy powinnaś wykonać badanie?

Sto­su­jesz antykon­cepcję hor­mon­al­ną i odczuwasz niepoko­jące objawy (m.in. ból nóg, dusznoś­ci w klatce pier­siowej)
Planu­jesz rozpocząć stosowanie antykon­cepcji hor­mon­al­nej
Jesteś po epi­zodzie zakrzepicy
W Two­jej najbliższej rodzinie wys­tąpiły zachorowa­nia na zakrzepicę

Podejmując decyzję o badaniu musisz wiedzieć, że:

  1. Badanie wykonu­jesz tylko 1 raz w życiu — dzię­ki temu już zawsze będziesz wiedzieć jaką antykon­cepcję możesz stosować.
  2. Dowiesz się, czy Twój orga­nizm ma predys­pozy­c­je do tworzenia zakrzepów. Jest to bard­zo istot­na infor­ma­c­ja w sytu­acji ‚gdy planu­jesz długie podróże, zabieg oper­a­cyjny lub gdy zajdziesz w ciążę.
  3. Jeśli jesteś już po epi­zodzie zakrzepicy możesz dowiedzieć się, co się do niej przy­czyniło
  4. Badanie możesz wykon­ać bez wychodzenia z domu. Kuri­er dostar­czy pod wskazany adres zestaw do pobra­nia wymazu z wewnętrznej strony policz­ka oraz bezpłat­nie odbierze od Ciebie próbkę.

Chcę bezpiecznie stosować antykoncepcję hormonalną, dlatego wybieram pakiet…

ANTYKONCEPCJA PAKIET STANDARD

anal­iza mutacji czyn­ni­ka V Lei­den
anal­iza mutacji genu pro­trom­biny
zestaw do pobra­nia prób­ki
dar­mowa dostawa i odbiór pobranej prób­ki

Koszt: 290 zł
Czas real­iza­cji:
14 dni roboczych

ANTYKONCEPCJA
PAKIET PREMIUM

anal­iza mutacji czyn­ni­ka V Lei­den
anal­iza mutacji genu pro­trom­biny
wari­ant C677T i 1298C genu MTHFR
PAI-1
V R2
dar­mowa dostawa i odbiór
pobranej prób­ki

.
DODATKOWO

zalece­nia od lekarza do wyniku
dostawa i odbiór prób­ki przez kuri­era

.
.
.

Koszt: 330 zł
Czas real­iza­cji:
14 dni roboczych

.
.

Podobne artykuły:

Tablet­ki antykon­cep­cyjne: jed­no- i dwuskład­nikowe
Antykon­cepc­ja hor­mon­al­na a PCOS
Wszys­tko o antykon­cepcji hor­mon­al­nej
Zakrzepi­ca a antykon­cepc­ja


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Tagi: antykon­cepc­ja hor­mon­al­na, antykon­cepc­ja a zakrzepi­ca, tablet­ki hor­mon­alne

Data publikacji: 08/10/2018, Data aktualizacji: 22/01/2019