Antykoncepcja — jaką metodę najlepiej wybrać?

Zastanawiasz się jaki rodzaj antykoncepcji będzie dla Ciebie najlepszy? Która forma ma największą skuteczność i nie będziesz odczuwać skutków ubocznych? Przeczytaj i dobierz dla siebie najlepszą metodę antykoncepcji.

Warto na początku wiedzieć, że skuteczność antykon­cepcji oce­nia się za pomocą skali Pearla. Określa on, ile ze 100 kobi­et sto­su­ją­cych daną for­mę antykon­cepcji przez rok zaszło w ciążę. Im wskaźnik jest wyższy, tym mniej skutecz­na jest dana meto­da.

Prezerwatywa — najpowszechniejsza metoda antykoncepcji

Najpowszech­niejszą i najszy­b­ciej dostęp­ną for­mą antykon­cepcji jest prez­er­waty­wa. Wskaźnik skutecznoś­ci w tym przy­pad­ku wynosi 2–7. Odpowied­nie jej uży­wanie daje bard­zo dużą skuteczność. Aby tak było w każdym przy­pad­ku, należy pamię­tać o odpowied­nim jej prze­chowywa­niu – aby nie doszło do żad­nych mikrouszkodzeń. Uwagę należy zwró­cić również na datę przy­dat­noś­ci oraz dopa­sowanie odpowied­niego rozmi­aru. Te dwa czyn­ni­ki również wpły­wa­ją na skuteczność tej formy antykon­cepcji. Meto­da ta nie jest wskazana dla osób uczu­lonych na lateks.

Doustna antykoncepcja hormonalna

Tablet­ki antykon­cep­cyjne są równie częs­to wybier­ane przez kobi­ety, ponieważ dają prak­ty­cznie 100% skuteczność. Tutaj wg skali Pearla wskaźnik jest na poziomie 0,2–0,5 dla tabletek 1-skład­nikowych oraz 0,7 dla 2-skład­nikowych. Warto mieć na uwadze to, że są czyn­ni­ki, które nieste­ty mogą zaburzać skuteczność tabletek, czyli:

- anty­bio­ty­ki,       — ziołowe tablet­ki i herbaty,
— wit­a­m­i­na C,      — stosowanie anty­de­pre­san­tów.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Najczęś­ciej lekarze zapisu­ją swoim pac­jen­tkom 2-skład­nikowe tablet­ki antykon­cep­cyjne. Jed­nak przed ich stosowaniem powin­ny wykon­ać bada­nia m.in. w kierunku krzepli­woś­ci krwi, bowiem ich stosowanie zwięk­sza ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepu. Co ważne, spo­ra ilość kobi­et nie jest świadomych, że ma trom­bofil­ię wrod­zoną, która jest wg Rekomen­dacji Pol­skiego Towarzyst­wa Gineko­log­icznego bezwzględ­nym prze­ci­wwskazaniem do stosowa­nia właśnie tej metody antykon­cepcji.

Chcę dowiedzieć się więcej o skutkach stosowa­nia antykon­cepcji hor­mon­al­nej przy trom­bofil­ii wrod­zonej KLIK »

Jeśli będziesz chci­ała stosować piguł­ki, a okaże się, że masz trom­bofil­ię wrod­zoną, lekarz z pewnoś­cią zale­ci ci tablet­ki 1-skład­nikowe.

Plastry hormonalne

Ta meto­da antykon­cepcji jest równie skutecz­na co tablet­ki antykon­cep­cyjne. Wskaźnik skutecznoś­ci jest na poziomie 0,5–1,6. Dzi­ałanie plas­trów pole­ga na uwal­ni­a­n­iu do krwioo­biegu dwóch rodza­jów hor­monów: prog­esta­genu oraz estro­genu. Dzię­ki temu nie obciąża­ją wątro­by i żołąd­ka. Ryzyko z jakim wiąże się ich stosowanie, to możli­wość wys­tąpi­enia zakrzepicy. Pro­du­cen­ci wspom­i­na­ją o tym w ulotce dołąc­zonej do opakowa­nia. Dlat­ego przed pod­ję­ciem decyzji o stosowa­niu tej metody również warto poprosić lekarza o skierowanie na bada­nia pod kątem krzepli­woś­ci krwi.

Wkładki domaciczne

Meto­da ta jest przede wszys­tkim skutecz­na z tego powodu, że nie trze­ba pamię­tać o jej codzi­en­nym stosowa­niu lub tuż przed sto­sunkiem. Wg skali Pearla jej skuteczność się­ga 0,6–0,8. Oprócz właś­ci­woś­ci zabez­piecza­ją­cych przed ciążą, dzi­ała pro zdrowot­nie, bowiem zapo­b­ie­ga roz­wo­jowi polipów. Wpły­wa również pozy­ty­wnie na zbyt obfite miesiącz­ki. Wkład­ka domaci­cz­na nie jest jed­nak dla wszys­t­kich. Nie zale­ca się jej stosowa­nia u kobi­et z choroba­mi ser­ca i dróg rod­nych oraz pod­czas obniżonej odpornoś­ci.

 

Przed wyborem danej antykon­cepcji warto skon­sul­tować się ze swoim lekarzem, który pomoże nam dobrać tę for­mę, która będzie w naszej sytu­acji najbardziej skutecz­na oraz bez­piecz­na dla naszego zdrowia.

Podobne artykuły:

Tablet­ki antykon­cep­cyjne: jed­no- i dwuskład­nikowe
Antykon­cepc­ja hor­mon­al­na a PCOS
Wszys­tko o antykon­cepcji hor­mon­al­nej
Zakrzepi­ca a antykon­cepc­ja


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Tagi: antykon­cepc­ja, antykon­cepc­ja hor­mon­al­na, którą antykon­cepcję wybrać, najskuteczniejsza antykon­cepc­ja, antykon­cepc­ja a zakrzepi­ca, skut­ki uboczne antykon­cepcji hor­mon­al­nej, tablet­ki antykon­cep­cyjne a zakrzepi­ca, antykon­cepc­ja a PCOS

 

Data publikacji: 12/10/2018, Data aktualizacji: 10/06/2019