Badania DNA i testy na ojcostwo Augustów

Największa liczba badanych markerów — aż 24!

W testD­NA w Augus­towie wykon­a­ją Państ­wo od ręki, bez kole­jek pewny test ojcost­wa w opar­ciu aż o 24 mark­ery DNA. Tak duża licz­ba badanych miejsc na DNA gwaran­tu­je Państ­wu pewny wynik bada­nia ojcost­wa. Co więcej, jest ona rekomen­dowana w szczegól­noś­ci, gdy w bada­niu uczest­niczy tylko ojciec i dziecko (badanie bez mat­ki). Mogą być Państ­wo spoko­jni o swo­je badanie, dzię­ki dopra­cow­anym pro­ce­durom i sys­te­mom zarządza­nia jakoś­cią, nowoczes­nej aparaturze i przede wszys­tkim zespołowi ekspertów z wielo­let­nim doświad­cze­niem zdoby­tym w renomowanych ośrod­kach pol­s­kich (m.in Zakładzie Medy­cyny Sądowej) i zagranicznych.

>
Adres: ul. Sko­rup­ki 8, Augustów; tel: (87) 735 10 06
Punkt pobrań obsługu­je miej­sowoś­ci: Augustów, Raj­gród, Lip­sk, Płas­ka.

Pobierz próbki w przychodni lub w domu

rejestracja-nowy-numer

 Godziny otwar­cia: Poniedzi­ałek — piątek: 09:00–16:00.

.

.

Test na ojcostwo Augustów — w jaki sposób gwarantujemy Państwu pewny wynik?

  • Badanie aż 24 mark­erów DNA u każdej osoby — anal­iza takiej iloś­ci mark­erów DNA to najpewniejsze badanie pozwala­jące potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo. Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA
  • Pro­file gene­ty­czne — wynik zaw­iera pełny raport z przeprowad­zonej anal­izy m.in. tabelę z pro­fil­a­mi gene­ty­czny­mi, opis metody, słowną inter­pre­tację wyniku czy też infor­ma­cję o jed­nos­tce wykonu­jącej test. Zobacz jak wygla­da przykład­owy wynik bada­nia ojcost­wa…
  • Badanie real­i­zowane przez spec­jal­istów — wszys­tkie anal­izy przeprowadzane są przez spec­jal­istów z dłu­go­let­nim doświad­cze­niem, oso­by, które uczest­niczą w kon­fer­enc­jach, szkole­ni­ach, a także są autora­mi wielu pub­likacji naukowych. Nasza kadra…
  • Badanie wykony­wane 2 razy -każde badanie, którego wynik wyk­lucza ojcost­wo wykonu­je­my dwa razy, z dwóch różnych próbek, przez dwa nieza­leżne zespoły co daje Państ­wu pewność otrzy­ma­nia wiary­god­nego rezul­tatu. Dzię­ki temu żaden nasz wynik nie został do tej pory prawnie pod­ważony.
  • Test wykony­wany w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um - pod­da­je­my się reg­u­larnym kon­trolom zewnętrznych ośrod­ków cer­ty­fiku­ją­cych„ pracu­je­my na najlep­szych odczyn­nikach firmy PROMEGA oraz próbkach ref­er­en­cyjnych sprowadzanych z zagrani­cy.  Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…

.

Test na ojcostwo wykonają Państwo z każdej próbki

Wszys­tkie prób­ki są tak samo dobre, pewne i wiary­godne. Nie upier­amy się, że “najlep­szą” próbką są wymazy z policz­ka, bo zarówno taki rodzaj prób­ki, jak i inne (włosy, szc­zotecz­ka, chus­tecz­ka,  niedopałek papierosa, sztućce, chus­tecz­ka i wiele innych) zaw­ier­a­ją potrzeb­ne DNA. Wszys­tko zależy od tego, który rodzaj prób­ki jest Państ­wu łat­wo i wygod­nie zebrać. Sprawdź, jakie prób­ki badamy… 

.

ProkuratBarbara Prokurat — Dyrektor ds. operacyjnych laboratorium testDNA tłumaczy:

Pac­jen­ci mogą być spoko­jni o jakość dostar­c­zonych próbek, ponieważ każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją. Oznacza to, że jeżeli pier­wsza prób­ka okaże się gorszej jakoś­ci moż­na dosłać nowy mate­ri­ał a ponowne anal­izy będą wyko­nane bezpłat­nie. Nie narzu­camy żad­nych ter­minów, próbkę moż­na dostar­czyć za tydzień, miesiąc lub nawet rok. U nas zlece­nie będzie cały czas otwarte.”

.

Domowy zestaw do testu na ojcostwo

Prób­ki do bada­nia ojcost­wa mogą Państ­wo pobrać samodziel­nie w domu przy pomo­cy spec­jal­nego zestawu testowego. Jest to bard­zo proste i zaj­mu­je dosłown­ie kilka­naś­cie sekund na osobę. Zestaw testowy może­my przesłać do Państ­wa dyskret­nie kuri­erem lub mogą go Państ­wo zakupić na miejs­cu w naszej przy­chod­ni w Augus­towie

.

Domowy zestaw testowy

(do pobra­nia próbek DNA)

Cena: 77,-

domowy_zestaw_testowy

W zestaw­ie:

  • sterylne wymazów­ki do pobra­nia próbek dla 4 osób
  • instrukc­ja pobra­nia próbek
  • for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia
  • zaadresowana i opła­cona kop­er­ta zwrot­nia
  • blanki­et do zapłaty za badanie

Zlecając test ojcostwa w testDNA otrzymują Państwo:

referencje-sad

  Pewny wynik bada­nia ojcost­wa na pod­staw­ie aż 24 mark­erów DNA   Badanie w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um, które pracu­je na odczyn­nikach firmy PROMEGA   Pro­file gene­ty­czne na wyniku wraz z pełnym wyjaśnie­niem   Rezul­tat z inter­pre­tacją słowną, pieczątką z numerem uprawnień oraz pod­pis oso­by wykonu­jącej i zatwierdza­jącej test   Mate­ri­ały infor­ma­cyjne (meto­da bada­nia, sposób inter­pre­tacji wyniku itp.) dołąc­zone do każdego rezul­tatu   Pod­wójną kon­trolę — test wykony­wany jest 2 razy przez 2 nieza­leżne zespoły w przy­pad­ku wyk­luczenia ojcost­wa   Gwarancję na wszys­tkie prób­ki — gdy­by okaza­ło się, że prób­ki będą niewystar­cza­jące mogą być Państ­wo spoko­jni, kole­jną prze­badamy za dar­mo

 

Praca w laboratorium

banner2

certyfikaty

5 najważniejszych informacji:


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

.