Badania DNA i testy na ojcostwo — Legionowo

zarezerwuj-termin-wizyty2

Dajemy gwarancję na nasze badania DNA

Zaprasza­my Państ­wa do naszej przy­chod­ni w Legionowie. Na miejs­cu mogą Państ­wo wykon­ać test ojcost­wa lub kupić od ręki domowy zestaw testowy. Jako jedyni daje­my gwarancję na nasze bada­nia. Dzię­ki temu zysku­ją Państ­wo całkowite bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku. Zapew­ni­amy też pełną dyskrecję.

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Jabłon­na, Wola Alek­san­dra,dowiedz_sie_co_kazdy_nasz_pacjent3 Łajs­ki, Dąbrowa Choto­mows­ka.

 

.

.

Jak do nas trafić?

Adres
Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa — Legionowo
ul. Sowiń­skiego 4
05–120 Legionowo
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(22) 100 50 59; kom: 665 761 161
Ogólnopol­s­ki bezpłat­ny numer (dla połączeń stacjonarnych i komórkowych) 800 007 771
Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — piątek: 9:00–16:00. Prosimy o wcześniejsze
umówie­nie wiz­y­ty. Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli od godziny 8.00 do 21.00.
Komu­nikac­ja miejs­ka:

Przys­tanek: Os. Batorego

Auto­busy: 736,  L-8, L-10

Pełny rozkład jazdy komu­nikacji miejskiej w Legionowie moż­na znaleźć  TUTAJ 

W pobliżu:

Dwo­rzec PKP Legio­nowo, Park im. Tade­usza Koś­ciusz­ki, Park Miej­ski NSZZ Soli­dar­ność, Szkoła Pod­sta­wowa nr 1, Koś­ciół pw. Naj­święt­szego Ciała i Krwi Chry­stusa, ZUS, Urząd Mia­sta, Urząd Skar­bowy

 .

Zaufało nam ponad 20 000 klientów, sądy i prokuratura…

referencje-z-sąduTesty na ojcost­wo do celów pry­wat­nych i sądowych wykonu­je­my od 2003 roku.Do tej pory żaden nasz wynik nie został prawnie pod­ważony. Współpracu­je­my z pon­ad 20 sąda­mi na tere­nie całej Pol­s­ki, proku­raturą, policją, lekarza­mi oraz inny­mi jed­nos­tka­mi. Pod­da­je­my się reg­u­larnym kon­trolom, które potwierdza­ją najwyższą jakość naszych anal­iz.

Wynik bada­nia DNA zarówno pry­wat­nego, jak i sądowego jest tak samo pewny i wiary­god­ny – ojcost­wo zostanie potwierd­zone z praw­dopodobieńst­wem pon­ad 99,99% lub wyk­luc­zone w 100%. Tak dużą czułość metody uzysku­je­my m.in dzię­ki anal­izie 24 mark­erów DNA. To aż 1000 razy zwięk­sza pewność rezul­tatu w porów­na­niu ze stan­dar­d­owym zestawem 16 mark­erów.

 

kup-zestaw-pobierz-w-domuTest ojcost­wa dla włas­nej wiedzy moż­na wykon­ać także bez wychodzenia  z domu. Wystar­czy zamówić spec­jal­ny domowy zestaw lub kupić go w lokalnym odd­ziale czy jed­nej z aptek. Prób­ki mogą Państ­wo dostar­czyć do naszego punk­tu albo przesłać. Naszym pac­jen­tom gwaran­tu­je­my też ich bezpłat­ny odbiór kuri­erem z dowol­nego adresu.  Sko­ro już roz­maw­iamy o domowym teś­cie na ojcost­wo, to warto pod­kreślić, że oprócz wymazów z policz­ka badamy też prób­ki niety­powe tj. szc­zotecz­ka do zębów, maszyn­ka do gole­nia,  chus­tecz­ka z wydzieliną z nosa itp. Dowiedz się więcej na tem­at próbek niety­powych…

.

apteka_krzyzNajbliższa apte­ka, w której dostęp­ny jest domowy zestaw pobran­iowy:
Apte­ka “Dr Max” ul. Pił­sud­skiego 13  Sprawdź godziny otwar­cia aptek…

.

Testy na ojcostwo w laboratorium

Wszys­tkie anal­izy wykony­wane są przez spec­jal­istów — diag­nos­tów lab­o­ra­to­ryjnych i biotech­nologów. Lab­o­ra­to­ri­um wyko­rzys­tu­je odczyn­ni­ki renomowanych pro­du­cen­tów tj. PROMEGA. Zobacz zdję­cia z lab­o­ra­to­ri­um…

.


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 23:00
Week­endy i świę­ta: 8:00 — 21:00

 

.

.