Badania na celiakię — kiedy warto je wykonać?

badania na celiakie

Wbrew powszech­nie krążącej opinii celi­akia (trwała nietol­er­anc­ja glutenu) nie doty­czy tylko i wyłącznie dzieci – może wys­tąpić w każdym wieku. Schorze­nie może uak­ty­wnić się jed­nak tylko u osób, które mają predys­pozy­c­je gene­ty­czne do zachorowa­nia. Na szczęś­cie łat­wo sprawdzisz, czy są u Ciebie obec­ne, decy­du­jąc się na test DNA. Kiedy szczegól­nie warto wykon­ać bada­nia na celi­ak­ię? Sprawdź!

Badania na celiakię — zrób je, gdy masz objawy choroby

Tak naprawdę celi­akia może objaw­iać się w bard­zo różnorod­ny sposób. Wielu lekarzy twierdzi nawet, że każdy chory ma inną celi­ak­ię… Dlaczego? Trwała nietol­er­anc­ja glutenu wiąże się z degradacją kosmków jeli­towych, czyli małych wypustek w jeli­tach.

Są one odpowiedzialne za zwięk­sze­nie chłon­nej powierzch­ni jeli­ta, a więc i za wchła­ni­an­ie sub­stancji dostar­czanych do orga­niz­mu z poży­wie­niem, leka­mi czy suple­men­ta­mi. Nietrud­no domyślić się zatem, że zde­grad­owane nie dzi­ała­ją praw­idłowo, a orga­nizm narażony jest na niedobo­ry.

W kon­sek­wencji nielec­zona celi­akia może powodować np. ane­mię, depresję, bóle głowy, bóle mięśni, wysyp­kę, słabe włosy i paznok­cie, zmęcze­nie, prob­le­my z poczę­ciem dziec­ka, poronienia czy zanik libido. Bada­nia na celi­ak­ię warto wykon­ać więc przede wszys­tkim w sytu­acji, gdy cier­pisz z powodu tego typu dolegli­woś­ci.

Badania na celiakię — zrób je, gdy jesteś w grupie podwyższonego ryzyka

Choro­ba Hashimo­to, cukrzy­ca typu 1, młodzieńcze zapale­nie stawów… To tylko niek­tóre choro­by, które częs­to współwys­tępu­ją z celi­ak­ią. Nic więc dzi­wnego, że Europe­jskie Towarzyst­wo Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) rekomen­du­je wyko­nanie bada­nia na celi­ak­ię m.in. właśnie u osób z tymi schorzeni­a­mi.

To bard­zo ważne, ponieważ objawy trwałej nietol­er­ancji glutenu mogą pozostać nieza­uważone (przykład­owo: zmęcze­nie częs­to wys­tępu­je zarówno przy celi­akii, jak i Hashimo­to). Nielec­zona celi­akia może pon­ad­to obniżać skuteczność leczenia choro­by towarzyszącej! To wszys­tko dlat­ego, że stosowane leki mogą niepraw­idłowo się wchła­ni­ać…

Badania na celiakię — zrób je, gdy w Twojej rodzinie występuje celiakia

Szczegól­nie gdy cho­ru­ją Twoi blis­cy krewni — rodz­ice, rodzeńst­wo lub dzieci. Dlaczego? Celi­akia to choro­ba dziedz­icz­na, co oznacza, że geny za nią odpowiedzialne mogą zostać przekazane potomst­wu. Jeśli wys­tępu­ją w Two­jej rodzinie, również Ty jesteś osobą narażoną na zachorowanie. Także w tej sytu­acji wyko­nanie bada­nia na celi­ak­ię rekomen­du­je ESPGHAN (u krewnych I stop­nia chorego).

Data publikacji: 24/09/2018, Data aktualizacji: 14/12/2018