Badania po poronieniu Białystok

9022725_m

W Białym­stoku w jed­nej z naszych placówek może­cie Państ­wo wykon­ać bada­nia,
które mogą pomóc odnaleźć przy­czyny poronienia:  Badanie płci dziec­ka po poronie­niu (dzię­ki temu może­cie sko­rzys­tać z praw, które przysługu­ją po poronie­niu)
 Badanie gene­ty­cznych przy­czyn poronienia
 Paki­et badań po poronie­niu
Badanie kar­i­o­ty­pu
Badanie trom­bofil­ii wrod­zonej

Na miejs­cu wyk­wal­i­fikowany per­son­el pobierze od Państ­wa prób­ki do bada­nia oraz pomoże wypełnić for­mu­la­rz bada­nia.

5 powodów, dlaczego warto wykonać badania po poronieniu:

01_Po pier­wsze, dzię­ki bada­niu płci dziec­ka po poronie­niu możesz sko­rzys­tać ze świad­czeń, które Ci przysługu­ją
(zasiłek pogrze­bowy, urlop macierzyńs­ki, rejes­trac­ja dziec­ka w USC).
02_Po drugie, dowiesz się, czy wady gene­ty­czne dziec­ka spowodowały poronie­nie.
03_Po trze­cie, wyk­luczysz mutac­je w swoich genach, które mogły przy­czynić się do utraty ciąży.
04_Po czwarte, dzię­ki uzyskanym infor­ma­cjom będziesz mogła lep­iej się przy­go­tować do kole­jnej ciąży.
05_Po piąte, wynik możesz omówić tele­fon­icznie z naszym lekarzem gene­tykiem prof. nadzw. dr hab. n. med. Alek­san­drą Jezelą – Stanek,
która od 15 lat spec­jal­izu­je się m.in. w diag­no­zowa­niu przy­czyn poronienia oraz lecze­niu niepowodzeń ciąży

Przy­chod­nia obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Białys­tok, Sokół­ka, Biel­sk Pod­las­ki, Hajnówka, Siemi­aty­cze
.

Jak do nas trafić?

Adres
Bada­nia po poronie­niu — Białys­tok
ul. Fab­rycz­na 4
15–483 Białys­tok
..
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(85) 674 99 06 ; kom: 665 761 161
Ogólnopol­s­ki bezpłat­ny numer (dla połączeń stacjonarnych i komórkowych) 800 007 771
.
Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — piątek: 7:30–17:30. Prosimy o wcześniejsze
umówie­nie wiz­y­ty. Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli od godziny 8.00 do 21.00.
Komu­nikac­ja miejs­ka:

Przys­tanek: Sienkiewicza/Ogrodowa

Auto­busy: 3, 6, 9, 13, 18, 100, 108, C1, C2, C7, N6

Pełny rozkład jazdy komu­nikacji miejskiej w Białym­stoku moż­na znaleźć TUTAJ

W pobliżu:

Samodziel­ny Pub­liczny Zakład Opie­ki Zdrowot­nej Min­is­terst­wa Spraw Wewnętrznych, Restau­rac­ja Capi­tol, Wyższa Szkoła Finan­sów i Zarządza­nia, Komen­da Wojew­ódz­ka Policji, Zespół Szkół Tech­nicznych i Ogól­nok­sz­tałcą­cych im. S. Stasz­i­ca z Odd­zi­ała­mi Inte­gra­cyjny­mi

 

Dowiedz się więcej o badaniach 

Badanie mate­ri­ału po poronieniu

Najskuteczniejszym metodą bada­nia przy­czyn poronienia jest anal­iza mate­ri­ału poron­nego. Jeżeli więc ist­nieje taka możli­wość, wykon­aj je jako pier­wsze. Badanie pło­du po poronie­niu udziela najwięk­szej iloś­ci odpowiedzi. Pozwala na:  określe­nie płci dziec­ka po poronie­niu (co potrzeb­ne jest do zare­jestorowa­nia dziec­ka w USC, otrzy­ma­nia zasiłku 4000 zł i 56 dni urlopu macierzyńskiego),  stwierdze­nie czy wady gene­ty­czne wys­tępu­jące pło­du były powo­dem utraty ciąży, określe­nie szans utrzy­ma­nia następ­nej ciąży, określe­nie praw­idłowego kierunku diag­nos­ty­ki.

Dowiedz się więcej o bada­niu

Pakiet badań po poronieniu

Przy­czyną poronienia mogą być także konkretne mutac­je: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, mutac­ja genu MTHFR C677T. U kobi­et, u których wys­tępu­ją mogą mieć znaczą­cy wpływ na praw­idłowy prze­bieg ciąży, m.in. powodować poronienia samoistne i poronienia nawykowe, zaś u potomst­wa mogą być przy­czyną wad cewy ner­wowej i zespołu Dow­na. Wczesne rozpoz­nanie obec­noś­ci tych mutacji pozwala Ci rozpocząć właś­ci­we lecze­nie, które zwięk­szy Two­je szanse na praw­idłowy prze­bieg kole­jnej ciąży.

 Dowiedz się więcej o bada­niu

Kariotyp — badanie cytogenetyczne

Badanie kar­i­o­ty­pu to  pod­sta­wowe badanie gene­ty­czne, wykony­wane m.in u pac­jen­tek po poronieni­ach oraz par bezskutecznie stara­ją­cych się o dziecko. W tych sytu­ac­jach warto posz­erzyć je o badanie mutacji w genach, które częs­to utrud­ni­a­ją poczę­cie dziec­ka (m.in V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny czy MTHFR). Rozsz­er­zone badanie daje znacznie więcej odpowiedzi i pozwala lekar­zowi na lep­szą ocenę stanu zdrowia pac­jen­tów, a co za tym idzie zaplanowanie skutecznego leczenia. Badanie pod­sta­wowe i rozsz­er­zone mogą Państ­wo wykon­ać w blisko 200 naszych przy­chod­ni­ach w całej Polsce.

 Dowiedz się więcej o bada­niu

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

 

Data publikacji: 09/02/2016, Data aktualizacji: 24/05/2017