Badania po poronieniu – jakie wykonać na początku?

Od czego zacząć bada­nia po poronie­niu? Na początku warto zde­cy­dować się na badanie mate­ri­ału poron­nego. Dzię­ki niemu moż­na sprawdz­ić, czy do straty przy­czyniła się choro­ba gene­ty­cz­na dziec­ka (np. zespoły: Dow­na, Turn­era czy Edward­sa). Źródła naukowe wskazu­ją, że nawet do 80% poronień w 1. trymestrze ciąży może być właśnie spowodowanych chorobą gene­ty­czną zar­o­d­ka [1].

  1. Jakie bada­nia po poronie­niu wykon­ać?
  2. Gdzie wykon­ać bada­nia po poronie­niu?
  3. Ile kosz­tu­ją bada­nia po poronie­niu?
  4. Czy warto wykon­ać bada­nia po poronie­niu?

Jakie badania po poronieniu wykonać?

Już po pier­wszej stra­cie warto rozpocząć diag­nos­tykę w kierunku przy­czyn poronienia – to poz­woli lep­iej przy­go­tować się do kole­jnej ciąży i zmniejszy ryzyko następ­nego niepowodzenia. Jakie bada­nia po poronie­niu wykon­ać? Na początku warto zde­cy­dować się na badanie chorób gene­ty­cznych pło­du jako przy­czyny poronienia. Tego typu niepraw­idłowoś­ci są najczęst­szą przy­czyną poronień, a co więcej – bard­zo częs­to pow­sta­ją losowo i ist­nieje niewielkie ryzyko, że powtórzą się w przyszłoś­ci.

Gdzie wykonać badania po poronieniu?

Aby przeprowadz­ić badanie mate­ri­ału poron­nego konieczne jest zabez­piecze­nie prób­ki w soli fizjo­log­icznej (np. frag­men­tu kos­mów­ki czy łożys­ka). Najczęś­ciej robi to per­son­el medy­czny w szpi­talu, jed­nak trze­ba uprzedz­ić go o chę­ci wyko­na­nia bada­nia DNA. Gdzie wykon­ać bada­nia po poronie­niu? Próbkę przesyła się kuri­erem do lab­o­ra­to­ri­um, gdzie zosta­ją wyko­nane anal­izy. Tak naprawdę badanie moż­na więc przeprowadz­ić z dowol­nego miejs­ca w kra­ju.

Ile kosztują badania po poronieniu?

A ile kosz­tu­ją bada­nia po poronie­niu na mate­ri­ale poron­nym? To koszt ok. 800 zło­tych, jed­nak zaw­iera on również określe­nie płci dziec­ka. Po co usta­lać płeć? Dzię­ki temu możli­we będzie ode­branie ze szpi­ta­la kar­ty martwego urodzenia, a później – rejes­trac­ja dziec­ka w Urzędzie Stanu Cywilnego i prze­jś­cie na skró­cony urlop macierzyńs­ki (56 dni) oraz ode­branie zasiłku pogrze­bowego (4000 zło­tych) po pogrze­bie.

Czy warto wykonać badania po poronieniu?

Zas­tanaw­iasz się, czy warto wykon­ać bada­nia po poronie­niu na mate­ri­ale poron­nym? Odpowiedź brz­mi: jak najbardziej tak! Dla wielu rodz­iców to niepow­tarzal­na szansa, by poz­nać przy­czynę straty. To najczęst­szy powód poronienia, dlat­ego duża licz­ba osób już na tym etapie może zyskać tę ważną wiedzę. Wykony­wane dodatkowo badanie płci pozwala nato­mi­ast sko­rzys­tać z należnych w tej sytu­acji praw.

 

Źródło:
[1] J. Skrzypczak, B. Kwi­nec­ka-Dmitriew, M. Zakrzews­ka, A. Latos-Bieleńs­ka, Czy i jak częs­to aber­rac­je chro­mo­so­mowe zar­o­d­ków pow­tarza­ją się w kole­jnej ciąży?, „Ginekolo­gia Pol­s­ka” 2010, 81 (9).

Data publikacji: 17/12/2018