Badania po poronieniu Katowice

 

Jesteś po poronie­niu i mieszkasz na tere­nie Śląs­ka? Chcesz poz­nać przy­czynę poronienia i dobrze przy­go­tować się do kole­jnej ciąży, ale nie wiesz od czego zacząć? Przyjdź do naszego głównego punk­tu, który mieś­ci się w Katow­icach na ul. Bocheńskiego 38 A, gdzie uzyskasz odpowiedź na swo­je pyta­nia. Na miejs­cu poroz­maw­iasz ze spec­jal­istą oraz możesz wykon­ać najważniejsze bada­nia gene­ty­czne po poronie­niu.

 

 


Badania genetyczne po poronieniu, jakie możesz wykonać w Katowicach:

 Badanie płci po poronie­niu
(dzię­ki temu może­cie sko­rzys­tać z praw, które przysługu­ją po poronie­niu)
 Badanie gene­ty­cznych przy­czyn poronienia
(badanie chorób gene­ty­cznych pło­du jako przy­czy­na poronienia)
 Paki­et badań po poronie­niu
Badanie kar­i­o­ty­pu
Badanie trom­bofil­ii wrod­zonej
Badanie immunofeno­ty­pu
Badanie celi­akii Badanie CFTR

5 powodów, dlaczego warto wykonać badania genetyczne po poronieniu:

 Po pier­wsze,dzię­ki bada­niu płci po poronie­niu możesz sko­rzys­tać ze świad­czeń, które Ci przysługu­ją (zasiłek pogrze­bowy, urlop macierzyńs­ki, rejes­trac­ja dziec­ka w USC).

 Po drugie, dowiesz się,czy wady gene­ty­czne dziec­ka spowodowały poronie­nie.

 Po trze­cie,wyk­luczysz mutac­je w swoich genach, które mogły przy­czynić się do utraty ciąży.

 Po czwarte, dzię­ki uzyskanym infor­ma­cjom będziesz mogła lep­iej się przy­go­tować do kole­jnej ciąży.

 Po piąte,wynik możesz omówić tele­fon­icznie z naszych gene­tyków, którzy udziela­ją porad m.in. w diag­no­zowa­niu przy­czyn poronienia oraz lecze­niu niepowodzeń ciąży


Jak do nas trafić?

Adres
Bada­nia po poronie­niu — Katow­ice
ul. Bocheńskiego 38 A
40–859 Katow­ice
.
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(32) 445 04 13
kom: 665 761 131
Bezpłat­ny numer 800 007 771.
Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — piątek: 8:00–18:00. Prosimy o wcześniejsze
umówie­nie wiz­y­ty. Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli od godziny 8.00 do 21.00.
Komu­nikac­ja miejs­ka:

Przys­tanek: Załęże Dwór

Tramwaj: 7, 20, 43

Pełny rozkład jazdy komu­nikacji miejskiej w Katow­icach moż­na znaleźć tutaj

 

W pobliżu:

Przy­chod­nia Cen­terMed, CH Załęże, Hotel&Restauracja “Marysin Dwór”,


Dowiedz się więcej o badaniach

Badanie mate­ri­ału po poronieniu

Najskuteczniejszym metodą bada­nia przy­czyn poronienia jest anal­iza mate­ri­ału poron­nego. Jeżeli więc ist­nieje taka możli­wość, wykon­aj je jako pier­wsze. Badanie pło­du po poronie­niu udziela najwięk­szej iloś­ci odpowiedzi. Pozwala na:  określe­nie płci dziec­ka po poronie­niu (co potrzeb­ne jest do zare­jestorowa­nia dziec­ka w USC, otrzy­ma­nia zasiłku 4000 zł i 56 dni urlopu macierzyńskiego),  stwierdze­nie czy wady gene­ty­czne wys­tępu­jące pło­du były powo­dem utraty ciąży, określe­nie szans utrzy­ma­nia następ­nej ciąży, określe­nie praw­idłowego kierunku diag­nos­ty­ki.

Dowiedz się więcej o bada­niu

Pakiet badań po poronieniu

Przy­czyną poronienia mogą być także konkretne mutac­je: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, mutac­ja genu MTHFR C677T. U kobi­et, u których wys­tępu­ją mogą mieć znaczą­cy wpływ na praw­idłowy prze­bieg ciąży, m.in. powodować poronienia samoistne i poronienia nawykowe, zaś u potomst­wa mogą być przy­czyną wad cewy ner­wowej. Wczesne rozpoz­nanie obec­noś­ci tych mutacji pozwala Ci rozpocząć właś­ci­we lecze­nie, które zwięk­szy Two­je szanse na praw­idłowy prze­bieg kole­jnej ciąży.

 Dowiedz się więcej o bada­niu


Kariotyp — badanie cytogenetyczne

Badanie kar­i­o­ty­pu to  pod­sta­wowe badanie gene­ty­czne, wykony­wane m.in u pac­jen­tek po poronieni­ach oraz par bezskutecznie stara­ją­cych się o dziecko. W tych sytu­ac­jach warto posz­erzyć je o badanie mutacji w genach, które częs­to utrud­ni­a­ją poczę­cie dziec­ka (m.in V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny czy MTHFR). Rozsz­er­zone badanie daje znacznie więcej odpowiedzi i pozwala lekar­zowi na lep­szą ocenę stanu zdrowia pac­jen­tów, a co za tym idzie zaplanowanie skutecznego leczenia. Badanie pod­sta­wowe i rozsz­er­zone mogą Państ­wo wykon­ać w blisko 200 naszych przy­chod­ni­ach w całej Polsce.

 Dowiedz się więcej o bada­niu

Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Przy­chod­nia obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Katow­ice, Sos­nowiec, Mysłow­ice, Jaworzno, Będzin, Dąbrowa Gór­nicza, Ruda Śląs­ka, Siemi­anow­ice Śląskie, Świę­tochłow­ice, Chorzów, Tychy

Data publikacji: 02/02/2016, Data aktualizacji: 25/03/2019