Badania po poronieniu Kielce

Badania po poronieniu Kielce

.
Jesteś po poronieniu i chcesz wykonać w Kielcach najszerszy zakres badań,
dzięki którym poznasz przyczynę poronienia i lepiej przygotujesz się do kolejnej ciąży?
Koniecznie skontaktuj się z nami.


Badania, jakie możesz wykonać w naszym laboratorium:

 Badanie płci po poronie­niu
(dzię­ki temu może­cie sko­rzys­tać z praw, które przysługu­ją po poronie­niu)
 Badanie gene­ty­cznych przy­czyn poronienia (badanie chorób gene­ty­cznych pło­du jako przy­czy­na poronienia)
 Paki­et badań po poronie­niu
Badanie kar­i­o­ty­puBadania genetyczne po poronieniu Kielce
Badanie trom­bofil­ii wrod­zonej
Badanie immunofeno­ty­pu
Badanie celi­akii
Badanie CFTR

Dlaczego po poronieniu warto wykonać badania genetyczne?

 Po pier­wsze,dzię­ki bada­niu płci po poronie­niu możesz sko­rzys­tać z praw po poronie­niu bez wzglę­du na czas trwa­nia ciąży(zasiłek pogrze­bowy, urlop macierzyńs­ki, rejes­trac­ja dziec­ka w USC).

 Po drugie, możesz poz­nać przy­czynę poronienia — dowiesz się, czy poronie­nie spowodowały najczęś­ciej wys­tępu­jące choro­by gene­ty­czne pło­du

 Po trze­cie,wyk­luczysz mutac­je w swoich genach, które mogły przy­czynić się do utraty ciąży.

 Po czwarte, dzię­ki uzyskanym infor­ma­cjom Twój lekarz będzie mógł zapro­ponować Ci odpowied­nie przy­go­towanie do kole­jnej ciąży

 Po piąte,wynik możesz omówić tele­fon­icznie z naszych gene­tyków, którzy udziela­ją porad m.in. w diag­no­zowa­niu przy­czyn poronienia oraz lecze­niu niepowodzeń ciąży

Przy­chod­nia obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Kielce, Busko-Zdrój, Włoszc­zowa, Jędrze­jów

Jak do nas trafić?

Adres
Bada­nia po poronie­niu — Kielce
ul. Koś­ciusz­ki
25–316 Kielce

Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(41) 241 21 44
kom: 665 761 131
Bezpłat­ny numer 800 007 771

Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — piątek: 9:00–18:00.
Prosimy o wcześniejsze umówie­nie wiz­y­ty.
Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt
od poniedzi­ałku do niedzieli od godziny 8.00 do 21.00.
Komu­nikac­ja miejs­ka:

Auto­busy: 4, 13, 30, 34, 50, 53, 104, 107, 112, 114

Pełny rozkład jazdy komu­nikacji miejskiej w Kiel­cach moż­na znaleźć tutaj

 

W pobliżu:

Uni­w­er­sytet Jana Kochanowskiego, Zakład Medy­cyny Sądowej


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Dowiedz się więcej o badaniach 

Badanie mate­ri­ału po poronieniu

Najskuteczniejszym metodą bada­nia przy­czyn poronienia jest anal­iza mate­ri­ału poron­nego. Jeżeli więc ist­nieje taka możli­wość, wykon­aj je jako pier­wsze. Badanie pło­du po poronie­niu udziela najwięk­szej iloś­ci odpowiedzi. Pozwala na: określe­nie płci po poronie­niu (co potrzeb­ne jest do zare­jestorowa­nia dziec­ka w USC, otrzy­ma­nia zasiłku 4000 zł i 56 dni urlopu macierzyńskiego),  stwierdze­nie czy wady gene­ty­czne wys­tępu­jące pło­du były powo­dem utraty ciąży, określe­nie szans utrzy­ma­nia następ­nej ciąży, określe­nie praw­idłowego kierunku diag­nos­ty­ki.

Dowiedz się więcej o bada­niu

Pakiet badań po poronieniu

Przy­czyną poronienia mogą być także konkretne mutac­je: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, mutac­ja genu MTHFR C677T. U kobi­et, u których wys­tępu­ją mogą mieć znaczą­cy wpływ na praw­idłowy prze­bieg ciąży, m.in. powodować poronienia samoistne i poronienia nawykowe, zaś u potomst­wa mogą być przy­czyną wad cewy ner­wowej. Wczesne rozpoz­nanie obec­noś­ci tych mutacji pozwala Ci rozpocząć właś­ci­we lecze­nie, które zwięk­szy Two­je szanse na praw­idłowy prze­bieg kole­jnej ciąży.

 Dowiedz się więcej o bada­niu

Kariotyp — badanie cytogenetyczne

Badanie kar­i­o­ty­pu to  pod­sta­wowe badanie gene­ty­czne, wykony­wane m.in u pac­jen­tek po poronieni­ach oraz par bezskutecznie stara­ją­cych się o dziecko. W tych sytu­ac­jach warto posz­erzyć je o badanie mutacji w genach, które częs­to utrud­ni­a­ją poczę­cie dziec­ka (m.in V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny czy MTHFR). Rozsz­er­zone badanie daje znacznie więcej odpowiedzi i pozwala lekar­zowi na lep­szą ocenę stanu zdrowia pac­jen­tów, a co za tym idzie zaplanowanie skutecznego leczenia. Badanie pod­sta­wowe i rozsz­er­zone mogą Państ­wo wykon­ać w blisko 200 naszych przy­chod­ni­ach w całej Polsce.

 Dowiedz się więcej o bada­niu

Data publikacji: 09/02/2016, Data aktualizacji: 25/03/2019