Badania po poronieniu Kowalewo Pomorskie

Zapraszamy Państwa do naszej przychodni w Kowalewie Pomorskim, gdzie wykonają Państwo badania przyczyn poronienia:

 

Badanie płci pło­du
Badanie gene­ty­cznych przy­czyn poronienia
Paki­et badań po poronie­niu
Kar­i­o­typ

 

Na miejs­cu będziecie mogli Państ­wo zostaw­ić prób­ki oraz doku­men­ty niezbędne do przeprowadzenia właś­ci­wych anal­iz.

Co dadzą Ci badania?

 Ustal­isz płeć dziec­ka po poronie­niu
 Dowiesz się czy wady gene­ty­czne dziec­ka spowodowały poronie­nie
 Wyk­luczysz mutac­je w swoich genach, które mogły przy­czynić się do poronienia
 Poz­nasz i zwięk­szysz szanse na kole­jną ciąże
 Skon­sul­tu­jesz wynik z lekarzem gene­tykiem, który wskaże dal­szy kierunek diag­nos­ty­ki

Wynik omówisz z lekarzem genetykiem — w cenie badania

Właś­ci­wa inter­pre­tac­ja wyniku to pod­stawa. Dlat­ego otrzy­mane wyni­ki przeprowad­zonych badań może­cie Państ­wo omówić z prof. nadzw. dr hab. n. med. Alek­san­drą Jezelą – Stanek, która od 15 lat spec­jal­izu­je się m.in. w diag­no­zowa­niu przy­czyn oraz lecze­niu niepowodzeń ciąży.

 

Przy­chod­nia obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Kowale­wo Pomorskie, Wilanowo, Sze­mud, Kar­tuzy, Gdy­nia

Jak do nas trafić?

Adres
Bada­nia po poronie­niu — Kowale­wo Pomorskie
ul. Plac Wol­noś­ci
87–410 Kowale­wo Pomorskie
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(56) 690 43 39
kom: 665 761 131
Bezpłat­ny numer 800 007 771
Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — piątek: 9:00–17:00. Prosimy o wcześniejsze
umówie­nie wiz­y­ty. Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli od godziny 8.00 do 21.00.
Komu­nikac­ja miejs­ka:

Auto­busy: PKS

Pełny rozkład moż­na znaleźć TUTAJ

 

W pobliżu:

Urząd Stanu Cywil­nego, Miejsko-Gmin­ny Ośro­dek Kul­tury, Esku­lap NZOZ, Koś­ciół św. Mikoła­ja.

 

Dowiedz się więcej o badaniach 

Badanie mate­ri­ału po poronieniu

Najskuteczniejszym metodą bada­nia przy­czyn poronienia jest anal­iza mate­ri­ału poron­nego. Jeżeli więc ist­nieje taka możli­wość, wykon­aj je jako pier­wsze. Badanie pło­du po poronie­niu udziela najwięk­szej iloś­ci odpowiedzi. Pozwala na:  określe­nie płci dziec­ka po poronie­niu (co potrzeb­ne jest do zare­jestorowa­nia dziec­ka w USC, otrzy­ma­nia zasiłku 4000 zł i 56 dni urlopu macierzyńskiego),  stwierdze­nie czy wady gene­ty­czne wys­tępu­jące pło­du były powo­dem utraty ciąży, określe­nie szans utrzy­ma­nia następ­nej ciąży, określe­nie praw­idłowego kierunku diag­nos­ty­ki.

Dowiedz się więcej o bada­niu

Pakiet badań po poronieniu

Przy­czyną poronienia mogą być także konkretne mutac­je: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, mutac­ja genu MTHFR C677T. U kobi­et, u których wys­tępu­ją mogą mieć znaczą­cy wpływ na praw­idłowy prze­bieg ciąży, m.in. powodować poronienia samoistne i poronienia nawykowe, zaś u potomst­wa mogą być przy­czyną wad cewy ner­wowej i zespołu Dow­na. Wczesne rozpoz­nanie obec­noś­ci tych mutacji pozwala Ci rozpocząć właś­ci­we lecze­nie, które zwięk­szy Two­je szanse na praw­idłowy prze­bieg kole­jnej ciąży.

 Dowiedz się więcej o bada­niu

Kariotyp — badanie cytogenetyczne

Badanie kar­i­o­ty­pu to  pod­sta­wowe badanie gene­ty­czne, wykony­wane m.in u pac­jen­tek po poronieni­ach oraz par bezskutecznie stara­ją­cych się o dziecko. W tych sytu­ac­jach warto posz­erzyć je o badanie mutacji w genach, które częs­to utrud­ni­a­ją poczę­cie dziec­ka (m.in V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny czy MTHFR). Rozsz­er­zone badanie daje znacznie więcej odpowiedzi i pozwala lekar­zowi na lep­szą ocenę stanu zdrowia pac­jen­tów, a co za tym idzie zaplanowanie skutecznego leczenia. Badanie pod­sta­wowe i rozsz­er­zone mogą Państ­wo wykon­ać w blisko 200 naszych przy­chod­ni­ach w całej Polsce.

 Dowiedz się więcej o bada­niu

 

.

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

.

.

Data publikacji: 25/02/2016, Data aktualizacji: 24/05/2017