Badania po poronieniu Kraków

Po poronieniu w naszej placówce w Krakowie przy ul. Mehoffera 6 możesz wykonać szereg badań, które pozwolą Ci poznać przyczynę poronienia. Dzwoniąc do nas wskażemy Ci od czego warto zacząć i jak przygotować się do kolejnej ciąży.

pakiet badań po poronieniu Kraków, badanie płci płodu Kraków, przyczyny poronienia Kraków, nawykowe poronienia Kraków, badanie wad genetycznych Kraków, przyczyny poronienia Kraków

 Badanie płci po poronie­niu
(dzię­ki temu może­cie sko­rzys­tać z praw, które przysługu­ją po poronie­niu)
 Badanie gene­ty­cznych przy­czyn poronienia
(najczęst­sze choro­by pło­du takie jak zespół Dow­na, Edward­sa itp.)
 Paki­et badań po poronie­niu (trom­bofil­ia wrod­zona + celikia)
Badanie kar­i­o­ty­pu
Badanie trom­bofil­ii wrod­zonej (mutac­ja czyn­ni­ka V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­ant C677T i A1298C genu MTHFR, PAI-1/SERPINE1, V R2.
Badanie immunofeno­ty­pu
Badanie CFTR

 

Dlaczego po poronieniu warto abyście wykonali badania genetyczne?

 Po pier­wsze,dzię­ki bada­niu płci po poronie­niu możesz sko­rzys­tać ze świad­czeń, które Ci przysługu­ją (zasiłek pogrze­bowy, skró­cony urlop macierzyńs­ki, rejes­trac­ja dziec­ka w USC).

 Po drugie, dowiesz się,czy wady gene­ty­czne dziec­ka spowodowały poronie­nie.

 Po trze­cie,wyk­luczysz mutac­je w swoich genach, które mogły przy­czynić się do utraty ciąży.

 Po czwarte, dzię­ki uzyskanym infor­ma­cjom będziesz mogła lep­iej się przy­go­tować do kole­jnej ciąży.

 Po piąte,wynik możesz omówić tele­fon­icznie z naszych gene­tyków, którzy udziela­ją porad m.in. w diag­no­zowa­niu przy­czyn poronienia oraz lecze­niu niepowodzeń ciąży


Jak do nas trafić?

Adres
Bada­nia po poronie­niu — Kraków
ul. Mehof­fera 6
30–114 Kraków
.
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(12) 444 69 73
kom: 665 761 131
Bezpłat­ny numer 800 007 771
.
Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — piątek: 8:00–18:00. Prosimy o wcześniejsze
umówie­nie wiz­y­ty. Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli od godziny 8.00 do 21.00.
Komu­nikac­ja miejs­ka:

Przys­tanek: Komorowskiego

Auto­busy: 1, 2, 6

Pełny rozkład moż­na znaleźć TUTAJ

 

W pobliżu:

Woje­wódzki Urząd Pra­cy w Kra­ko­wie,  Plac na Sta­wach,  Zamek Królews­ki na Wawelu, Muzeum Nar­o­dowe w Krakowie, Bazy­li­ka Mari­ac­ka, Rynek Główny, Uni­w­er­sytet Jagiel­lońs­ki

Przy­chod­nia obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Kraków, Wielicz­ka, Myślenice, Bochnia, Pros­zow­ice, Miechów, Wad­ow­ice.

Dowiedz się więcej o badaniach 

Badanie mate­ri­ału po poronieniu

Najskuteczniejszym metodą bada­nia przy­czyn poronienia jest anal­iza mate­ri­ału poron­nego. Jeżeli więc ist­nieje taka możli­wość, wykon­aj je jako pier­wsze. Badanie pło­du po poronie­niu udziela najwięk­szej iloś­ci odpowiedzi. Pozwala na:  określe­nie płci dziec­ka po poronie­niu (co potrzeb­ne jest do zare­jestorowa­nia dziec­ka w USC, otrzy­ma­nia zasiłku 4000 zł i 56 dni urlopu macierzyńskiego),  stwierdze­nie czy wady gene­ty­czne wys­tępu­jące pło­du były powo­dem utraty ciąży, określe­nie szans utrzy­ma­nia następ­nej ciąży, określe­nie praw­idłowego kierunku diag­nos­ty­ki.

Dowiedz się więcej o bada­niu

Pakiet badań po poronieniu

Przy­czyną poronienia mogą być także konkretne mutac­je: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, mutac­ja genu MTHFR C677T. U kobi­et, u których wys­tępu­ją mogą mieć znaczą­cy wpływ na praw­idłowy prze­bieg ciąży, m.in. powodować poronienia samoistne i poronienia nawykowe, zaś u potomst­wa mogą być przy­czyną wad cewy ner­wowej. Wczesne rozpoz­nanie obec­noś­ci tych mutacji pozwala Ci rozpocząć właś­ci­we lecze­nie, które zwięk­szy Two­je szanse na praw­idłowy prze­bieg kole­jnej ciąży.

 Dowiedz się więcej o bada­niu

Kariotyp — badanie cytogenetyczne

Badanie kar­i­o­ty­pu to  pod­sta­wowe badanie gene­ty­czne, wykony­wane m.in u pac­jen­tek po poronieni­ach oraz par bezskutecznie stara­ją­cych się o dziecko. W tych sytu­ac­jach warto posz­erzyć je o badanie mutacji w genach, które częs­to utrud­ni­a­ją poczę­cie dziec­ka (m.in V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny czy MTHFR). Rozsz­er­zone badanie daje znacznie więcej odpowiedzi i pozwala lekar­zowi na lep­szą ocenę stanu zdrowia pac­jen­tów, a co za tym idzie zaplanowanie skutecznego leczenia. Badanie pod­sta­wowe i rozsz­er­zone mogą Państ­wo wykon­ać w blisko 200 naszych przy­chod­ni­ach w całej Polsce.

 Dowiedz się więcej o bada­niu

 

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik
Data publikacji: 09/02/2016, Data aktualizacji: 25/03/2019