Badania po poronieniu Rzeszów

Jesteś po poronieniu i szukasz placówki w Rzeszowie, gdzie w jednym miejscu będziesz mogła wykonać wszystkie badania po poronieniu? Teraz masz taką możliwość. Sprawdź, jakie badania genetyczne pozwolą Ci odnaleźć przyczynę poronienia

przyczyny poronienia rzeszów, Rzeszów poronienie przyczyny, badania po poronieniu Rzeszów, badanie płci płodu Rzeszów, badanie kariotypu Rzeszów Badanie gene­ty­cznych przy­czyn poronienia
 Paki­et badań po poronie­niu
Badanie kar­i­o­ty­pu
Badanie trom­bofil­ii wrod­zonej
 Badanie płci po poronie­niu
(dzię­ki temu może­cie sko­rzys­tać z praw, które przysługu­ją po poronie­niu)

Jeśli jeszcze zastanawiasz się, czy warto wykonać badania genetyczne po poronieniu poznaj 5 korzyści, które za tym przemawiają:

 Po pier­wsze, dowiesz się, czy poronie­nie spowodowała choro­ba gene­ty­cz­na  dziec­ka (np. zespół Dow­na, Edward­sa, Patau), na którą Wy jako rodz­ice nie mieliś­cie żad­nego wpły­wu

 Po drugie,dzię­ki bada­niu płci po poronie­niu możesz sko­rzys­tać ze świad­czeń, które Ci przysługu­ją (zasiłek pogrze­bowy, urlop macierzyńs­ki, rejes­trac­ja dziec­ka w USC).

 Po trze­cie,wyk­luczysz mutac­je w swoich genach, które mogły przy­czynić się do utraty ciąży.

 Po czwarte, dzię­ki uzyskanym infor­ma­cjom będziesz mogła lep­iej się przy­go­tować do kole­jnej ciąży.

 Po piąte,wynik możesz omówić tele­fon­icznie z naszych gene­tyków, którzy udziela­ją porad m.in. w diag­no­zowa­niu przy­czyn poronienia oraz lecze­niu niepowodzeń ciąży


Jak do nas trafić?

Adres
Bada­nia po poronie­niu — Rzeszów
ul. Architek­tów
35–119 Rzeszów
.
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(17) 784 00 51; kom: 665 761 161
Ogólnopol­s­ki bezpłat­ny numer (dla połączeń stacjonarnych i komórkowych) 800 007 771
.
Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — piątek: 8:00–18:00. Prosimy o wcześniejsze
umówie­nie wiz­y­ty. Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli od godziny 8.00 do 21.00.

 

Komu­nikac­ja miejs­ka:

Przys­tanek: Prze­mysłowa Architek­tów

Auto­busy: 17, 29, 38, 39, 49

Pełny rozkład jazdy komu­nikacji miejskiej w Rzes­zowie moż­na znaleźć TUTAJ

W pobliżu:

Politech­ni­ka Rzes­zows­ka im. Ignacego Łukasiewicza, Hotel Restau­rac­ja Twierdza, Kino Helios, Sta­dion Stali Rzeszów

Dowiedz się więcej o badaniach

Badanie mate­ri­ału po poronieniu

Najskuteczniejszym metodą bada­nia przy­czyn poronienia jest anal­iza mate­ri­ału poron­nego. Jeżeli więc ist­nieje taka możli­wość, wykon­aj je jako pier­wsze. Badanie pło­du po poronie­niu udziela najwięk­szej iloś­ci odpowiedzi. Pozwala na: określe­nie płci po poronie­niu (co potrzeb­ne jest do zare­jestorowa­nia dziec­ka w USC, otrzy­ma­nia zasiłku 4000 zł i 56 dni urlopu macierzyńskiego), stwierdze­nie czy wady gene­ty­czne wys­tępu­jące pło­du były powo­dem utraty ciąży, określe­nie szans utrzy­ma­nia następ­nej ciąży, określe­nie praw­idłowego kierunku diag­nos­ty­ki.

Dowiedz się więcej o bada­niu

Pakiet badań po poronieniu

Przy­czyną poronienia mogą być także konkretne mutac­je: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, mutac­ja genu MTHFR C677T. U kobi­et, u których wys­tępu­ją mogą mieć znaczą­cy wpływ na praw­idłowy prze­bieg ciąży, m.in. powodować poronienia samoistne i poronienia nawykowe, zaś u potomst­wa mogą być przy­czyną wad cewy ner­wowej. Wczesne rozpoz­nanie obec­noś­ci tych mutacji pozwala Ci rozpocząć właś­ci­we lecze­nie, które zwięk­szy Two­je szanse na praw­idłowy prze­bieg kole­jnej ciąży.

Dowiedz się więcej o bada­niu

Kariotyp — badanie cytogenetyczne

Badanie kar­i­o­ty­pu to pod­sta­wowe badanie gene­ty­czne, wykony­wane m.in u pac­jen­tek po poronieni­ach oraz par bezskutecznie stara­ją­cych się o dziecko. W tych sytu­ac­jach warto posz­erzyć je o badanie mutacji w genach, które częs­to utrud­ni­a­ją poczę­cie dziec­ka (m.in V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny czy MTHFR). Rozsz­er­zone badanie daje znacznie więcej odpowiedzi i pozwala lekar­zowi na lep­szą ocenę stanu zdrowia pac­jen­tów, a co za tym idzie zaplanowanie skutecznego leczenia. Badanie pod­sta­wowe i rozsz­er­zone mogą Państ­wo wykon­ać w blisko 200 naszych przy­chod­ni­ach w całej Polsce.

Dowiedz się więcej o bada­niu

Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik
Data publikacji: 11/02/2016, Data aktualizacji: 15/03/2019