Badania przy stosowaniu antykoncepcji 

Na rynku dostęp­ne są różne metody antykon­cepcji hor­mon­al­nej. Nieste­ty, źle dobrane środ­ki, częs­to powodu­ją skut­ki uboczne i prowadzą do groźnych powikłań. Aby ich uniknąć, ważne jest zro­bi­e­nie odpowied­nich badań. 

 

Spis treś­ci

1. Jakie bada­nia powin­nam wykon­ać?

2. Badanie gene­ty­cznych skłon­noś­ci do zakrzepicy — dlaczego jest takie ważne?

3. Jak mogę wykon­ać badanie?

Jakie badania powinnam wykonać?

Obec­nie tylko niek­tóre pac­jen­t­ki rozpoczy­na­jące stosowanie antykon­cepcji hor­mon­al­nej mają zle­cone bada­nia przez lekarza. W więk­szoś­ci przy­pad­ków są to bada­nia gineko­log­iczne — badanie pier­si, badanie cyto­log­iczne, USG narządów rod­nych.

 

Coraz częś­ciej pac­jen­t­ki na włas­ną rękę wykonu­ją bada­nia krwi — mor­folo­gia, roz­maz krwi obwodowej, pomi­ar poziomu glukozy we krwi, bada­nia na krzepli­wość, oce­na poziomu lipidów we krwi, oce­na poziomu hor­monów płciowych.

 

W ulotkach dołąc­zonych do środ­ków antykon­cep­cyjnych zawarta jest infor­ma­c­ja, kiedy nie należy stosować danego leku. Jed­nym z prze­ci­wskazań jest zaburze­nie wpły­wa­jące na krzepli­wość krwi – np. niedobór biał­ka C, niedobór biał­ka S, niedobór antytrom­biny III, obec­ność czyn­ni­ka V Lei­den lub prze­ci­w­ci­ał anty­fos­folipi­d­owych. Obec­ność czyn­ni­ka V Lei­den, moż­na sprawdz­ić wykonu­jąc bada­nia gene­ty­czne w kierunku predys­pozy­cji do tworzenia się zakrzepów (trom­bofil­ii wrod­zonej).

Opinia lekarza 

Bea­ta Kozak-Klonows­ka, spec­jal­ista gene­ty­ki klin­icznej

Decyz­ja o zas­tosowa­niu antykon­cepcji hor­mon­al­nej lub hor­mon­al­nej ter­apii zastępczej (HTZ) powin­na być pod­ję­ta świadomie. Leki te zwięk­sza­ją ryzyko epi­zodów zatorowo-zakrzepowych oraz są czyn­nikiem zwięk­sza­ją­cym ryzyko wys­tąpi­enia raka pier­si. Ist­nieje szczegól­na gru­pa pac­jen­tek u których zas­tosowanie leków nawet w krótkim okre­sie może być groźne dla zdrowia i życia. To kobi­ety obciążone trom­bofil­ią wrod­zoną czyli predys­pozy­cją gene­ty­czną do chorób zatorowo-zakrzepowych.

Ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepicy u pac­jen­t­ki z mutacją Lei­den w układzie homozy­go­ty­cznym sto­su­jącej antykon­cepcję hor­mon­al­ną wynosi 100%, w układzie het­erozy­go­ty­cznym jest zwięk­szone 30- 35 razy. 

Badanie genetycznych skłonności do zakrzepicy — dlaczego jest takie ważne?

Zgod­nie z rekomen­dacją Pol­skiego Towarzyst­wa Gineko­log­icznego doty­czącą wskazań i bez­pieczeńst­wa stosowa­nia antykon­cepcji hor­mon­al­nej oraz wewnątrz­maci­cznej jas­no określone są bezwzględne prze­ci­wwskaza­nia do stosowa­nia antykon­cepcji hor­mon­al­nej:

Uży­cie tabletek, plas­trów oraz aplika­torów dopochwowych jest prze­ci­wwskazane w ciąży, u kobi­et z rakiem pier­si, u kobi­et z oto­sklerozą (preparaty zaw­ier­a­jące estroge­ny), prze­bytą lub czyn­ną zakrzepicą, cukrzy­cą ze zmi­ana­mi naczyniowy­mi, nieusta­bi­li­zowanym lub lec­zonym, ale wysokim nad­ciśnie­niem, powyżej 35 roku życia, u kobi­et palą­cych powyżej 15 papierosów/dobę, u kobi­et z trom­bofil­ią i dłu­gotr­wale unieru­chomionych oraz w innych, rzad­kich sytu­ac­jach klin­icznych.

Wykonu­jąc badanie przy stosowa­niu antykon­cepcji hor­mon­al­nej:

  1. Możesz zmienić antykon­cepcję na taką, która jest dla Ciebie odpowied­nia.
  2. Unikniesz groźnych powikłań, wynika­ją­cych ze źle dobranych środ­ków antykon­cep­cyjnych — zakrzepicy, czy zatorowoś­ci płuc­nej, zagraża­ją­cych Two­je­mu życiu.
  3. Badanie wykonu­je się raz w życiu, dzię­ki temu nawet jeśli przes­ta­niesz stosować antykon­cepcję, będziesz mogła świadomie unikać dodatkowych czyn­ników, które zwięk­sza­ją praw­dopodobieńst­wo pow­sta­nia zakrzepicy.

Jak mogę wykonać badanie?

Zas­tanaw­iasz się, jak możesz wykon­ać badanie, które pomoże Ci uniknąć skutków ubocznych pod­czas stosowa­nia antykon­cepcji hor­mon­al­nej? To niezwyk­le proste:

Samodzielnie w domu – komfortowo i dyskretnie

Wystar­czy, że zamówisz zestaw do bada­nia, w którym zna­j­du­ją się wymazów­ki. Dzię­ki nim, możesz samodziel­nie pobrać wymaz – to proste, sprawdź filmik instruk­tażowy. Następ­nie zamaw­iasz kuri­era, który bezpłat­nie odbierze od Ciebie pobraną próbkę i dostar­czy do lab­o­ra­to­ri­um.

 

W najbliższej placówce

Oczy­wiś­cie masz możli­wość wyko­na­nia bada­nia w placów­ce. Mamy ich aż 200, więc na pewno zna­jdziesz tę najlep­szą dla Ciebie.

Wyk­wal­i­fikowany per­son­el pobierze od Ciebie wymaz (lub krew) i przekaże nam go do bada­nia. Pobranie trwa zaled­wie kil­ka sekund i jest bezbolesne.

 


Wynik badania możesz omówić z genetykiem

 

Swój wynik możesz omówić ze spec­jal­istą z zakre­su gene­ty­ki pod­czas 30-min­u­towej roz­mowy tele­fon­icznej. Koszt takiej kon­sul­tacji wynosi 140 zł.
Dzię­ki temu, zyskasz wiedzę jaki wpływ na Two­je zdrowie mogą mieć badane mutac­je.

 

Ważne! Przed kon­sul­tacją prosimy o uzu­pełnie­nie Kar­ty His­torii Zdrowia i Choro­by. Warto w niej uwzględ­nić powód wyko­na­nia bada­nia, infor­ma­c­je o chorobach gene­ty­cznych w rodzinie oraz inne choro­by towarzyszące.

 

Więcej infor­ma­cji o kon­sul­tacji

 


 

ANTYKONCEPCJA PAKIET STANDARD

anal­iza mutacji czyn­ni­ka V Lei­den
anal­iza mutacji genu pro­trom­biny
zestaw do pobra­nia prób­ki
dar­mowa dostawa i odbiór pobranej prób­ki

Koszt: 290 zł
Czas real­iza­cji:
14 dni roboczych

ANTYKONCEPCJA
PAKIET PREMIUM

anal­iza mutacji czyn­ni­ka V Lei­den
anal­iza mutacji genu pro­trom­biny
wari­ant C677T i 1298C genu MTHFR
PAI-1
V R2
dar­mowa dostawa i odbiór
pobranej prób­ki

.
DODATKOWO

zalece­nia od lekarza do wyniku
dostawa i odbiór prób­ki przez kuri­era

.
.
.

Koszt: 330 zł
Czas real­iza­cji:
14 dni roboczych

.
.

Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Czy­taj także:

Jakie są skut­ki uboczne stosowa­nia antykon­cepcji? 

Data publikacji: 28/05/2019, Data aktualizacji: 14/06/2019