.

Badanie kariotypu w Białej Podlaskiej

Badanie kar­i­o­ty­pu może­cie Państ­wo wykon­ać w placów­ce w Białej Pod­lask­iej przy ul. Królowej Jad­wi­gi 2

Na miejs­cu wyk­wal­i­fikowany per­son­el pobierze od Państ­wa próbkę krwi do bada­nia.

 


Czym jest badanie kariotypu i co obejmuje?

Badanie cyto­gene­ty­czne pole­ga na określe­niu licz­by, wielkoś­ci oraz struk­tu­ry chro­mo­somów u badanej oso­by. W efek­cie uzyski­wany jest obraz chro­mo­somów, czyli kar­i­o­typ. Badanie kar­i­o­ty­pu wykonu­je się raz w życiu. Na wynik bada­nia nie wpły­wa aktu­al­ny stan zdrowia.


Jak wygląda badanie i jak się na nie umówić?

Do bada­nia pobier­ana jest krew jak do zwykłej mor­fologii. Wykonu­je­my je w poniedzi­ał­ki, wtor­ki i czwart­ki. Na badanie należy umówić się z kilkud­niowym wyprzedze­niem pod numerem tel.576–800-444
.

Jak się przygotować do badania?

nie trze­ba być na czc­zo
dzień wcześniej wskazana jest dieta lekkos­traw­na
nie należy spoży­wać alko­holu (dzień wcześniej)


W jakich sytuacjach wykonuje się badanie kariotypu?

Niepłod­ność
Przy­go­towanie do pro­ce­dury In Vit­ro
Poronienia
Wys­tępowanie wad gene­ty­cznych (aber­racji chro­mo­so­mowych) w rodzinie
Niepełnosprawność intelek­tu­al­na ze współist­nie­niem cech dys­mor­fii i/lub wad roz­wo­jowych
Brak cech dojrze­wa­nia płciowego

 


Cena i czas oczeki­wa­nia na wynik bada­nia?

Cena bada­nia dla jed­nej oso­by wraz z pobraniem na miejs­cu w placów­ce, to 387 zł. Wynik otrzy­mu­ją Państ­wo na maila lub trady­cyjną pocztą w prze­ciągu 3–4 tygod­ni.

PROMOCJA!
Zadz­woń  pod numer 576–800-444 i zapy­taj kon­sul­tan­ta o paki­et badań dla dwóch osób w pro­mo­cyjnej cenie!.


 

Jak do nas trafić?

Bada­nia kar­i­o­ty­pu — Biała Pod­las­ka
ul. Królowej Jad­wi­gi
21–500 Biała Pod­las­ka
.
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(83) 410 20 36 ; kom: 665 761 161
Bezpłat­ny numer 800 007 771
Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — piątek: 9:00–17:00. Prosimy o wcześniejsze
umówie­nie wiz­y­ty. Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli od godziny 8.00 do 21.00.

Przy­chod­nia obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Zale­sie, Łomazy, Międzyrzec Pod­las­ki, Leś­na Pod­las­ka.

Komu­nikac­ja miejs­ka:

Przys­tanek:  Królowej Jad­wi­gi 2

Auto­busy: H, I 

W pobliżu:

PKO Bank Pol­s­ki S.A., Wojew­ódz­ki Szpi­tal Spec­jal­isty­czny, Szkoła Pod­sta­wowa nr 9 im. Królowej Jad­wi­gi, Fil­ia Akademii Wychowa­nia Fizy­cznego im. Józe­fa Pił­sud­skiego w Warsza­w­ie, Cerkiew Św. Braci Cyry­la i Metodego


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

.

 

Data publikacji: 12/09/2018, Data aktualizacji: 13/11/2018