Badanie genu MTHFR (C677T i A1298C) Biała Podlaska

Zaprasza­my Państ­wa do naszej przy­chod­ni w Białej Pod­lask­iej przy ul. Królowej Jad­wi­gi, gdzie wykon­a­ją Państ­wo badanie mutacji genu MTHFR (C677T i A1298C).

..

Na miejs­cu wyk­wal­i­fikowany per­son­el pobierze od Państ­wa wymaz z policz­ka i przekaże go do lab­o­ra­to­ri­um. Wynik uzyska­ją Państ­wo już w prze­ciągu 10–14 dni roboczych od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um.

.


Dlaczego warto wykonać badanie genu MTHFR?

  •  dowiesz się, czy przyj­mowanie kwa­su foliowego jest dla Ciebie bez­pieczne
  • Twój lekarz będzie mógł dos­tosować odpowied­nią for­mę i dawkę kwa­su foliowego, aby zapo­biec kom­p­likacjom w ciąży
  • zyskasz infor­ma­cję, czy masz mutację, która przy­czy­nia się do wys­tępowa­nia poronień
  •  zyskasz infor­ma­cję, czy wyso­ki poziom homo­cys­teiny jest uwarunk­owany u Ciebie mutacją genu MTHFR
  • Twój diete­tyk będzie mógł dobrać dla Ciebie odpowied­nią dietę


Badanie genu MTHFR możesz wykonać bez wychodzenia z domu

Wystar­czy, że zamówisz zestaw, w którym zna­j­du­ją się wymazów­ki. Za ich pomocą ok. 10-krot­nie potrzesz wnętrze policz­ka. Tak pobrany mate­ri­ał zapaku­jesz do dołąc­zonego worecz­ka i kop­er­ty, a następ­nie wyślesz go do lab­o­ra­to­ri­um. 

.

Badanie genu MTHFR (C677T i A1298C)

Cena 277 zł (zestaw dostar­czymy do Ciebie kuri­erem za dar­mo!)

przejdź do sklepu

.

.

.


Uzyskany wynik możesz omówić z lekarzem genetykiem klinicznym

Właś­ci­wa inter­pre­tac­ja wyniku to pod­stawa. Dlat­ego otrzy­mane wyni­ki oraz swój stan zdrowia może­cie Państ­wo skon­sul­tować z dr n. med. Renatą Pos­myk.

.


Przy­chod­nia obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Zale­sie, Łomazy, Międzyrzec Pod­las­ki, Leś­na Pod­las­ka

Jak do nas trafić?

Badanie genu MTHFR (C677T, A1298C) — Biała Pod­las­ka
ul. Królowej Jad­wi­gi
21–500 Biała Pod­las­ka
.
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(83) 410 20 36 ; kom: 665 761 161
Bezpłat­ny numer 800 007 771
Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — piątek: 9:00–17:00. Prosimy o wcześniejsze
umówie­nie wiz­y­ty. Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli od godziny 8.00 do 21.00.
Komu­nikac­ja miejs­ka:

Przys­tanek:  Królowej Jad­wi­gi 2

Auto­busy: H, I 

W pobliżu:

PKO Bank Pol­s­ki S.A., Wojew­ódz­ki Szpi­tal Spec­jal­isty­czny, Szkoła Pod­sta­wowa nr 9 im. Królowej Jad­wi­gi, Fil­ia Akademii Wychowa­nia Fizy­cznego im. Józe­fa Pił­sud­skiego w Warsza­w­ie, Cerkiew Św. Braci Cyry­la i Metodego


Czy wiesz, że…

ptg Mutac­je w genie MTHFR mogą doty­czyć co drugiej oso­by. Ich wys­tępowanie niesie ze sobą wiele skutków, m.in. kwas foliowy, który jest niezbęd­ny do praw­idłowego funkcjonowa­nia naszego orga­niz­mu, nie jest właś­ci­wie przek­sz­tał­cany. Dlat­ego Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne zale­ca, aby kobi­ety z mutacją w genie MTHFR, które stara­ją się o dziecko lub są w ciąży przyj­mowały inną for­mę i dawkę kwa­su foliowego.

Skutkiem mutacji C677T genu MTHFR jest także pod­wyżs­zony poziom homo­cys­teiny we krwi. Przy­czy­nia się on do roz­wo­ju miażdży­cy oraz powikłań ciążowych. Wykrycie obec­noś­ci zmi­an w tym genie daje możli­wość dobra­nia odpowied­niej suple­men­tacji wit­a­m­i­na­mi z grupy B, co pozwala na zmniejsze­nie ryzy­ka wys­tąpi­enia powikłań.

.

Dowiedz się więcej o bada­niu genu MTHFR

.

Tagi: polimor­fizm genu MTHFR, mutac­ja genu MTHFR, MTHFR znacze­niebadanie mth­fr, mth­fr cena, kwas foliowy


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

.

.

.