Badanie genu MTHFR (C677T i A1298C) Poznań

Zaprasza­my Państ­wa do naszej przy­chod­ni w Poz­na­niu przy ul. Słowack­iego 28, gdzie wykon­a­ją Państ­wo badanie mutacji genu MTHFR (C677T i A1298C).

..

Na miejs­cu wyk­wal­i­fikowany per­son­el pobierze od Państ­wa wymaz z policz­ka i przekaże go do lab­o­ra­to­ri­um. Wynik uzyska­ją Państ­wo już w prze­ciągu 10–14 dni roboczych od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um.

.


Dlaczego warto wykonać badanie genu MTHFR?

  •  dowiesz się, czy przyj­mowanie kwa­su foliowego jest dla Ciebie bez­pieczne
  • Twój lekarz będzie mógł dos­tosować odpowied­nią for­mę i dawkę kwa­su foliowego, aby zapo­biec kom­p­likacjom w ciąży
  • zyskasz infor­ma­cję, czy masz mutację, która przy­czy­nia się do wys­tępowa­nia poronień
  •  zyskasz infor­ma­cję, czy wyso­ki poziom homo­cys­teiny jest uwarunk­owany u Ciebie mutacją genu MTHFR
  • Twój diete­tyk będzie mógł dobrać dla Ciebie odpowied­nią dietę


Badanie genu MTHFR możesz wykonać bez wychodzenia z domu

Wystar­czy, że zamówisz zestaw, w którym zna­j­du­ją się wymazów­ki. Za ich pomocą ok. 10-krot­nie potrzesz wnętrze policz­ka. Tak pobrany mate­ri­ał zapaku­jesz do dołąc­zonego worecz­ka i kop­er­ty, a następ­nie wyślesz go do lab­o­ra­to­ri­um. 

.

Badanie genu MTHFR (C677T i A1298C)

Cena 277 zł (zestaw dostar­czymy do Ciebie kuri­erem za dar­mo!)

przejdź do sklepu

.

.

.


Uzyskany wynik możesz omówić z lekarzem genetykiem klinicznym

Właś­ci­wa inter­pre­tac­ja wyniku to pod­stawa. Dlat­ego otrzy­mane wyni­ki oraz swój stan zdrowia może­cie Państ­wo skon­sul­tować z dr n. med. Renatą Pos­myk.

.

 


Przy­chod­nia obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Poz­nań, Leszno, Śro­da Wlkp., Wrześ­nia, Gniezno, Koś­cian, Grodzisk Wlkp., Szamo­tuły, Oborni­ki

Jak do nas trafić?

Adres
Badanie genu MTHFR (C677T i A1298C) — Poz­nań
ul. Słowack­iego 28
60–823 Poz­nań
.
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(61) 279 41 03
kom: 665 761 131
Bezpłat­ny numer 800 007 771
.
Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — piątek: 8:00–18:00.
Prosimy o wcześniejsze umówie­nie wiz­y­ty.
Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli
od godziny 8.00 do 21.00.
Komu­nikac­ja miejs­ka:

Przys­tanek: Rynek Jeży­c­ki

Auto­busy: 236, 239, 246

Tramwa­je: 2, 17, 18, 64

Pełny rozkład moż­na znaleźć TUTAJ

W pobliżu:

Rynek Jeży­c­ki, Kino Rial­to, Poznań­ska Pra­cow­nia Psy­choter­apii


Czy wiesz, że…

ptg Mutac­je w genie MTHFR mogą doty­czyć co drugiej oso­by. Ich wys­tępowanie niesie ze sobą wiele skutków, m.in. kwas foliowy, który jest niezbęd­ny do praw­idłowego funkcjonowa­nia naszego orga­niz­mu, nie jest właś­ci­wie przek­sz­tał­cany. Dlat­ego Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne zale­ca, aby kobi­ety z mutacją w genie MTHFR, które stara­ją się o dziecko lub są w ciąży przyj­mowały inną for­mę kwa­su foliowego.

Skutkiem mutacji C677T genu MTHFR jest także pod­wyżs­zony poziom homo­cys­teiny we krwi. Przy­czy­nia się on do roz­wo­ju miażdży­cy oraz powikłań ciążowych. Wykrycie obec­noś­ci zmi­an w tym genie daje możli­wość dobra­nia odpowied­niej suple­men­tacji wit­a­m­i­na­mi z grupy B, co pozwala na zmniejsze­nie ryzy­ka wys­tąpi­enia powikłań.

.

Dowiedz się więcej o bada­niu genu MTHFR

Tagi: polimor­fizm genu MTHFR, mutac­ja genu MTHFR, MTHFR znacze­nie


Jeśli chcesz:

  • uzyskać więcej infor­ma­cji
    na tem­at bada­nia genu MTHFR
  • zamówić zestaw lub umówić się na pobranie w 1 z 200 placówek

zadz­woń i poroz­maw­iaj z naszą kon­sul­tan­tką medy­czną, która udzieli Ci szczegółowych infor­ma­cji.

 

 

.