Badanie genu MTHFR (C677T i A1298C) Wałbrzych

Zaprasza­my Państ­wa do naszej przy­chod­ni we Wałbrzy­chu przy ul. Armii Kra­jo­wej, gdzie wykon­a­ją Państ­wo badanie mutacji genu MTHFR (C677T i A1298C).

..

Na miejs­cu wyk­wal­i­fikowany per­son­el pobierze od Państ­wa wymaz z policz­ka i przekaże go do lab­o­ra­to­ri­um. Wynik uzyska­ją Państ­wo już w prze­ciągu 10–14 dni roboczych od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um.

.


Dlaczego warto wykonać badanie genu MTHFR?

  •  dowiesz się, czy przyj­mowanie kwa­su foliowego jest dla Ciebie bez­pieczne
  • Twój lekarz będzie mógł dos­tosować odpowied­nią for­mę i dawkę kwa­su foliowego, aby zapo­biec kom­p­likacjom w ciąży
  • zyskasz infor­ma­cję, czy masz mutację, która przy­czy­nia się do wys­tępowa­nia poronień
  •  zyskasz infor­ma­cję, czy wyso­ki poziom homo­cys­teiny jest uwarunk­owany u Ciebie mutacją genu MTHFR
  • Twój diete­tyk będzie mógł dobrać dla Ciebie odpowied­nią dietę


Badanie genu MTHFR możesz wykonać bez wychodzenia z domu

Wystar­czy, że zamówisz zestaw, w którym zna­j­du­ją się wymazów­ki. Za ich pomocą ok. 10-krot­nie potrzesz wnętrze policz­ka. Tak pobrany mate­ri­ał zapaku­jesz do dołąc­zonego worecz­ka i kop­er­ty, a następ­nie wyślesz go do lab­o­ra­to­ri­um. 

.

Badanie genu MTHFR (C677T i A1298C)

Cena 277 zł (zestaw dostar­czymy do Ciebie kuri­erem za dar­mo!)

przejdź do sklepu

.

.

.


Uzyskany wynik możesz omówić z lekarzem genetykiem klinicznym

Właś­ci­wa inter­pre­tac­ja wyniku to pod­stawa. Dlat­ego otrzy­mane wyni­ki oraz swój stan zdrowia może­cie Państ­wo skon­sul­tować z dr n. med. Renatą Pos­myk.

.


Przy­chod­nia obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Wałbrzych, Kami­en­na Góra, Ząbkow­ice Śląskie..

Jak do nas trafić?

Adres
Bada­nia po poronie­niu — Wałbrzych
ul. Armii Kra­jo­wej
58–302 Wałbrzych

.

Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(74) 660 62 60; kom: 665 761 161
Ogólnopol­s­ki bezpłat­ny numer (dla połączeń stacjonarnych i komórkowych) 800 007 771

.

Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — piątek: 8:00–18:00. Prosimy o wcześniejsze umówie­nie wiz­y­ty. Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli
od godziny 8.00 do 21.00.
Komu­nikac­ja miejs­ka:

Przys­tanek: Armii Kra­jo­wej Dwo­rzec Mias­to

Auto­busy: A, C, 2, 11, 12

Pełny rozkład jazdy komu­nikacji miejskiej w Wałbrzy­chu moż­na znaleźć TUTAJ

W pobliżu:

Pub­licz­na Szkoła Pod­sta­wowa nr 22 w Gmin­nym Zes­pole Szkół nr 2, Poli­tech­nika Wro­cław­ska, Zamiej­scowy Ośro­dek Dydak­tyczny, Dwo­rzec Wałbrzych, Szkoła Pod­sta­wowa nr 30


Czy wiesz, że…

ptg Mutac­je w genie MTHFR mogą doty­czyć co drugiej oso­by. Ich wys­tępowanie niesie ze sobą wiele skutków, m.in. kwas foliowy, który jest niezbęd­ny do praw­idłowego funkcjonowa­nia naszego orga­niz­mu, nie jest właś­ci­wie przek­sz­tał­cany. Dlat­ego Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne zale­ca, aby kobi­ety z mutacją w genie MTHFR, które stara­ją się o dziecko lub są w ciąży przyj­mowały metafolinę, czyli przetwor­zony już kwas foliowy.

Skutkiem mutacji C677T genu MTHFR jest także pod­wyżs­zony poziom homo­cys­teiny we krwi. Przy­czy­nia się on do roz­wo­ju miażdży­cy oraz powikłań ciążowych. Wykrycie obec­noś­ci zmi­an w tym genie daje możli­wość dobra­nia odpowied­niej suple­men­tacji wit­a­m­i­na­mi z grupy B, co pozwala na zmniejsze­nie ryzy­ka wys­tąpi­enia powikłań.

.

Dowiedz się więcej o bada­niu genu MTHFR

.

Tagi: polimor­fizm genu MTHFR, mutac­ja genu MTHFR, MTHFR znacze­nie


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

.

.

.