Badanie genu MTHFR (C677T, A1298C) Zielona Góra

Zapraszamy Państwa do naszej przychodni w Zielonej Górze, gdzie wykonają Państwo badanie mutacji genu MTHFR

Na miejs­cu wyk­wal­i­fikowany per­son­el pobierze od Państ­wa wymaz z policz­ka oraz pomoże wypełnić niezbęd­ną doku­men­tację.

Co da Ci wykonanie badania genu MTHFR?

  •  dowiesz się, czy przyj­mowanie kwa­su foliowego jest dla Ciebie bez­pieczne
  • zyskasz infor­ma­cję, czy masz mutację, która przy­czy­nia się do wys­tępowa­nia poronień
  • Twój lekarz będzie mógł dos­tosować odpowied­nią for­mę i dawkę kwa­su foliowego, aby zapo­biec kom­p­likacjom w ciąży
  •  zyskasz infor­ma­cję, czy wyso­ki poziom homo­cys­teiny jest uwarunk­owane u Ciebie tą mutacją
  • Twój diete­tyk będzie mógł dobrać dla Ciebie odpowied­nią dietę

.

Kiedy powinieneś wykonać badanie mutacji MTHFR:

mthfr

 

Badanie mutacji w genie MTHFR szczegól­nie zale­cane jest kobi­etom w ciąży i stara­ją­cym się o dziecko. Warto wiedzieć, że nad­mi­ar homo­cys­teiny zaburza pro­ces zag­nieżdża­nia zar­o­d­ka oraz może prowadz­ić do pato­log­icznych zmi­an naczyniowych. To z kolei związane  jest z wys­tępowaniem poronień samoist­nych przede wszys­tkim w pier­wszym trymestrze ciąży.

 

Uzyskany wynik możesz omówić z lekarzem genetykiem

Właś­ci­wa inter­pre­tac­ja wyniku to pod­stawa. Dlat­ego otrzy­mane wyni­ki przeprowad­zonych badań może­cie Państ­wo omówić z prof. nadzw. dr hab n. med. Alek­san­drą Jezelą – Stanek, spec­jal­istą z 15-let­nim doswiad­cze­niem

 

Przy­chod­nia obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Zielona Góra, Kros­no Odrza­ńskie, Nowa Sól, Świebodz­iń, Sulechów, Czer­wieńsk.

Jak do nas trafić?

Adres
Badanie MTHFR (C677T, A1298C) — Zielona Góra
ul. Wyszyń­skiego 99
65–001 Zie­lona Góra
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(68) 414 50 54 kom: 665 761 161
Ogólnopol­s­ki bezpłat­ny numer (dla połączeń stacjonarnych i komórkowych) 800 007 771
Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — piątek: 8:00–19:00. Prosimy o wcześniejsze
umówie­nie wiz­y­ty. Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli od godziny 8.00 do 21.00.
Komu­nikac­ja miejs­ka:

Przys­tanek: Więgier­s­ka

Auto­busy: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 39, 44, 80, N1N3

Pełny rozkład jazdy komu­nikacji miejskiej w Zielonej Gorze moż­na znaleźć TUTAJ 

W pobliżu:

Gim­nazjum nr 1, Koś­cioł pw. Ducha Świętego, Przed­szkole nr 25, Biedron­ka

 

Czy wiesz, że…

ptgMutac­je w genie MTHFR mogą doty­czyć co drugiej oso­by. Ich wys­tępowanie niesie ze sobą wiele skutków, m.in. kwas foliowy, który jest niezbęd­ny do praw­idłowego funkcjonowa­nia naszego orga­niz­mu, nie jest właś­ci­wie przek­sz­tał­cany. Dlat­ego Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne zale­ca, aby kobi­ety z mutacją w genie MTHFR, które stara­ją się o dziecko lub są w ciąży przyj­mowały metafolinę, czyli przetwor­zony już kwas foliowy.

Skutkiem mutacji C677T genu MTHFR jest także pod­wyżs­zony poziom homo­cys­teiny we krwi. Przy­czy­nia się on do roz­wo­ju miażdży­cy oraz powikłań ciążowych. Wykrycie obec­noś­ci zmi­an w tym genie daje możli­wość dobra­nia odpowied­niej suple­men­tacji wit­a­m­i­na­mi z grupy B, co pozwala na zmniejsze­nie ryzy­ka wys­tąpi­enia powikłań.

.

Dowiedz się więcej o bada­niu genu MTHFR

.

Tagi: polimor­fizm genu MTHFR, mutac­ja genu MTHFR, MTHFR znacze­nie


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

.

.

Data publikacji: 28/04/2016, Data aktualizacji: 27/10/2016