Badanie na obecność wirusa HPV dla mężczyzn

Wirus bro­daw­cza­ka ludzkiego (HPV) jest sze­roko rozpowszech­nionym pato­gen­em, przenos­zonym najczęś­ciej drogą kon­tak­tów sek­su­al­nych. Sza­cu­je się, że wys­tępu­je około 100 różnych typów wirusa, a praw­ie 1/3 z nich może powodować infekc­je układu moc­zowo-płciowego zarówno u kobi­et, jak i u mężczyzn. Uważa się również, że nawet co dru­ga oso­ba może prze­chodz­ić zakaże­nie wirusem HPV w ciągu swo­jego życia.

Typy wirusa HPV różnią się między sobą m.in. zdol­noś­cią do prowokowa­nia stanów nowot­worowych. Zakaże­nie niek­tóry­mi typa­mi powodu­je widoczne objawy w postaci bro­dawek pojaw­ia­ją­cych się na skórze lub narzą­dach moc­zowo-płciowych. Inne z kolei typy wirusa nie wywołu­ją żad­nych widocznych gołym okiem zmi­an u zakażonego, nato­mi­ast mogą przy­czy­ni­ać się do pow­stawa­nia groźnych dla zdrowia i życia chorego zmi­an rakowych.

Zobacz też: Pakiet badań ‘Przyczyny męskiej niepłodności’

Dlaczego badać?

Mimo, iż część zakażeń wirusem HPV ustępu­je samoist­nie na skutek dzi­ała­nia układu odpornoś­ciowego, nie w każdym przy­pad­ku tak się dzieje. Dłu­gotr­wałe, częs­to zupełnie bezob­ja­wowe zakaże­nie wirusem HPV z grupy wysok­iego ryzy­ka onko­gen­nego, może powodować pow­stawanie stanów nowot­worowych układu moc­zowo-płciowego u mężczyzn. Testy gene­ty­czne umożli­wia­ją nie tylko wykazanie obec­noś­ci wirusa HPV w badanym mate­ri­ale, ale pozwala­ją również określić konkret­ny typ wirusa i zak­wal­i­fikować go do typu niskiego-, śred­niego- lub wysok­iego ryzy­ka onko­gen­nego.

Kto powinien się przebadać?

Statysty­cznie rzecz ujmu­jąc, około połowa osób akty­wnych sek­su­al­nie prze­chodzi zakaże­nie wirusem HPV. Infekc­ja rozpowszech­niona jest szczegól­nie wśród osób młodych; na więk­sze ryzyko zakaże­nia narażone są oso­by, które częs­to zmieni­a­ją part­nerów sek­su­al­nych. Warto pamię­tać, że infekc­ja wirusem HPV – w tym, jego typa­mi wysokoonko­gen­ny­mi – prze­b­ie­ga częs­to zupełnie bezob­ja­wowo, nie wywołu­jąc żad­nych niepoko­ją­cych symp­tomów u oso­by zakażonej, które skłoniły­by chorego do pójś­cia po poradę lekarską.

Data publikacji: 08/06/2015, Data aktualizacji: 13/07/2018