Badania DNA i testy na ojcostwo Łódź – akredytowane laboratorium

test na ojcostwo Łódź, testy na ojcostwo Łódź, badania DNA Łódź, badanie DNA Łódź, badania ojcostwa Łódź, badanie ojcostwa Łódź

100% pewny wynik badania DNA dla własnej wiedzy i do sądu. Badamy wszystkie próbki – szczoteczkę do zębów, smoczek, gumę do żucia, włosy i inne.

W Łodzi w punkcie testD­NA zre­al­izu­ją Państ­wo pewny test na ojcost­wo – dyskret­nie i od ręki. Anal­izu­je­my zgod­ność w aż 24 charak­terysty­cznych miejs­cach na DNA dziec­ka i ojca (24 mark­ery DNA). To pozwala zapewnić jed­noz­naczny rezul­tat nawet w sytu­acji, gdy w bada­niu mat­ka dziec­ka nie bierze udzi­ału.

Spis treści:

1. Gwaranc­ja pewnego wyniku
2. Gdzie w Łodzi zro­bić test na ojcost­wo? Adres placów­ki
3. Kiedy wynik tes­tu na ojcost­wo może być błęd­ny?
4. Jakie prób­ki moż­na wyko­rzys­tać do bada­nia DNA?
5. Jak umówić się na test na ojcost­wo w Łodzi? Bezpłat­na pora­da tele­fon­icz­na
6. Jak wyglą­da test na ojcost­wo w Łodzi w przy­chod­ni?
7. Test na ojcost­wo Łódź — w jaki sposób gwaran­tu­je­my pewny wynik?

Gwarancja pewnego wyniku – przeprowadzamy testy na ojcostwo od ponad 15 lat

Test na ojcost­wo w wielu przy­pad­kach ma ogrom­ny wpływ na ludzkie życie. Z tego wzglę­du szczegól­ną wagę przykładamy do tego, aby wynik był niepod­ważal­ny. Przez pon­ad 15 lat dzi­ałal­noś­ci żaden wynik bada­nia ojcost­wa wydany przez testD­NA nie został zak­wes­t­ionowany prawnie.
.

Rezul­tat tes­tu na ojcost­wo jest przez nas wydawany zgod­nie z rekomen­dacją Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii – z najwyższym możli­wym praw­dopodobieńst­wem. Taki doku­ment jest ważny nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

 

Badamy 24 mark­ery DNA (najwięk­sza pula dostęp­na na rynku), dzię­ki czemu udzi­ał dziec­ka i ojca w bada­niu wystar­czy w zupełnoś­ci..

..

Gdzie w Łodzi zrobić test na ojcostwo? Test na ojcostwo w Łodzi – adres placówki

Adres

Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa – Łódź
ul. Kni­aziewicza 20
90–101 Łódź

Informacja telefoniczna i umawianie wizyt

tel. (42) 279 72 24 kom. 796 645 008
Tele­fon czyn­ny: pon.-pt. 7:00–22:00, week­endy i świę­ta 9:00–21:00

 

Adres

Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa – Łódź
ul. Bazarowa 9
91–053 Łódź

Informacja telefoniczna i umawianie wizyt

tel. (42) 279 72 24 kom. 796 645 008
Tele­fon czyn­ny: pon.-pt. 7:00–22:00, week­endy i świę­ta 9:00–21:00

 

Punkt pobrań obsługu­je miejs­cowoś­ci:
Łódź, Łask, Sier­adz, Zduńs­ka Wola, Pabi­an­ice, Rawa Mazowiec­ka, Zgierz, Łow­icz, Łęczy­ca.

Kiedy wynik testu na ojcostwo może być błędny?

Niek­tórzy Pac­jen­ci pyta­ją, czy wynik tes­tu na ojcost­wo może być błęd­ny. W przy­pad­ku takich badań (jak w każdym innym) może dojść do pomył­ki – jeśli lab­o­ra­to­ri­um nie wdrożyło pro­ce­dur bez­pieczeńst­wa. Zdarzyło się, że widzieliśmy wynik wyk­lucza­ją­cy ojcost­wo z innego lab­o­ra­to­ri­um – jedynie z powodu błę­du pis­arskiego. Który nie powinien mieć miejs­ca w przy­pad­ku stosowa­nia rygo­rysty­cznych pro­ce­dur.

Przykłady procedur bezpieczeństwa stosowanych w naszym laboratorium:

  • w bazie lab­o­ra­to­ri­um zna­j­du­ją się pro­file gene­ty­czne lab­o­ran­tów,
  • pod­wój­na kon­tro­la wyniku (jeden spec­jal­ista real­izu­je badanie, a dru­gi sprawdza jego pracę i zatwierdza wynik),
  • jeśli wynik wyk­lucza ojcost­wo, test wykony­wany jest dwa razy (w takiej sytu­acji badanie przeprowadza­ją dwa zespoły – w sum­ie cztery oso­by),
  • zatrud­ni­an­ie doświad­c­zonych pra­cown­ików i ich częste szkole­nie.

Mamy wdrożonych bard­zo dużo tego rodza­ju pro­ce­dur, żeby Państ­wa wynik tes­tu na ojcost­wo był pewny. Nie wszys­tkie pod­mio­ty decy­du­ją się na ich wprowadze­nie i nie zawsze sys­tem bez­pieczeńst­wa wydawa­nia rezul­tatów jest tak szczel­ny, ponieważ to kosz­towne. Przed wybraniem lab­o­ra­to­ri­um warto więc zwró­cić na to uwagę.

test na ojcostwo Łódź, testy na ojcostwo Łódź, badania DNA Łódź, badanie DNA Łódź, badania ojcostwa Łódź, badanie ojcostwa Łódź

Jakie próbki można wykorzystać do badania DNA? Maszynka do golenia, szklanka, włosy i wiele innych

Bada­nia DNA moż­na zro­bić bard­zo wygod­nie i dyskret­nie – z każdej prób­ki. Nada­ją się zarówno wymazy z policz­ka, jak i sztućce, maszyn­ka do gole­nia, niedopałek papierosa, pusz­ka po napo­ju, włosy z cebulka­mi, a nawet pest­ki z arbuza czy inhala­tor. Jeśli potrze­bu­ją Państ­wo pomo­cy w wyborze próbek – wystar­czy się z nami skon­tak­tować. Każ­da przekazana przez Państ­wa prób­ka jest pon­ad­to obję­ta GWARANCJĄ. To oznacza, że gdy­by była niewystar­cza­ją­ca (np. zbyt mało DNA), każdą kole­jną zbadamy bezpłat­nie.

Barbara Prokurat

Gwarancja na wszystkie próbki – każdą kolejną badamy za darmo!

Barbara Prokurat, Dyrektor ds. operacyjnych testDNA Laboratorium Sp. z o.o. tłumaczy:

Pac­jen­ci mogą być spoko­jni o jakość dostar­c­zonych próbek, ponieważ każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją. Oznacza to, że jeżeli pier­wsza prób­ka okaże się gorszej jakoś­ci, moż­na dosłać nowy mate­ri­ał, a ponowne anal­izy będą wyko­nane bezpłat­nie. Nie narzu­camy żad­nych ter­minów, próbkę moż­na dostar­czyć za tydzień, miesiąc lub nawet rok. U nas zlece­nie będzie cały czas otwarte.

Test na ojcostwo – każda próbka jest tak samo pewna

Nie upier­amy się, że „najlep­szą” próbką są wymazy z policz­ka. Zarówno taki rodzaj mate­ri­ału, jak i inny (włosy, szc­zotecz­ka, chus­tecz­ka, niedopałek papierosa, sztućce, smoczek i wiele innych) zaw­iera potrzeb­ne DNA. Wszys­tko zależy od tego, który rodzaj prób­ki jest Państ­wu łat­wo i wygod­nie zebrać.

Jak umówić się na test na ojcostwo w Warszawie? Jakie próbki najlepiej pobrać? Bezpłatna porada telefoniczna

test na ojcostwo Łódź, testy na ojcostwo Łódź, badania DNA Łódź, badanie DNA Łódź, badania ojcostwa Łódź, badanie ojcostwa Łódź

Wystar­czy, że zadz­wonią Państ­wo pod ogólnopol­s­ki bezpłat­ny numer tele­fonu i opiszą swo­ją sytu­ację – chęt­nie doradz­imy i pomoże­my. Eksper­ci dostęp­ni są od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 7.00 do 22.00 oraz w week­endy i świę­ta od godziny 9.00 do 21.00.

Jak wygląda test na ojcostwo w Łodzi w przychodni?

.
Zda­je­my sobie sprawę z tego, jak bard­zo zależy Państ­wu na dyskrecji. Dlat­ego też w naszych przy­chod­ni­ach oraz w samym lab­o­ra­to­ri­um dbamy o jej zachowanie. Nigdy nie udzielamy infor­ma­cji na tem­at zle­conego bada­nia osobom trzec­im. Mamy bard­zo rygo­rysty­czne pro­ce­dury, których przestrze­ganie gwaran­tu­je Państ­wu pełną ochronę danych.
.
Dzwoniąc do nas nikt nie jest w stanie potwierdz­ić, że dany pac­jent zle­ca u nas badanie. Jeśli zależy Państ­wu na dyskrecji warto zwró­cić uwagę na to, w jaki sposób dokład­nie lab­o­ra­to­ri­um ją gwaran­tu­je. Częs­to jest to tylko slo­gan reklam­owy pod­czas, gdy placówka nie ma wdrożonych żad­nych pro­ce­dur pozwala­ją­cych na zabez­piecze­nie wrażli­wych danych pac­jen­ta

Test na ojcostwo Łódź – w jaki sposób gwarantujemy pewny wynik?

  • Akredy­tac­ja i cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um – testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. uczest­niczy reg­u­larnie w zewnętrznych kon­tro­lach jakoś­ci, co gwaran­tu­je najwyższą jakość anal­iz, bezstron­ność w dzi­ała­niu i przede wszys­tkim pewny wynik. Posi­a­da akredy­tację PCA, ale także liczne cer­ty­fikaty, m.in. ISFG i GEDNAP. UWAGA! Zgod­nie z prawem tylko wyni­ki badań DNA przeprowadzanych w akredy­towanych lab­o­ra­to­ri­ach mogą być respek­towane przez pol­skie i zagraniczne sądy. testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. to pon­ad­to jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce, które uzyskało zgod­ność 100% wyników w tes­tach na ojcost­wo w pro­gramie CTS (Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices). Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…
  • Najwyższej jakoś­ci odczyn­ni­ki – wysok­iej jakoś­ci odczyn­ni­ki wpły­wa­ją na jakość samego bada­nia na ojcost­wo – w testD­NA anal­izy wykony­wane są na odczyn­nikach firmy PROMEGA. Warto wiedzieć, że niek­tóre pod­mio­ty wykonu­ją odczyn­ni­ki „domowej robo­ty” bez odpowied­niej wal­i­dacji, co może powodować błędy na etapie anal­izy.
  • Doświad­czeni spec­jal­iś­ci – testy na ojcost­wo w testD­NA przeprowadza­ją eksper­ci z wielo­let­nim doświad­cze­niem. Biorą oni także udzi­ał w kon­fer­enc­jach i szkole­ni­ach oraz współt­worzą naukowe pub­likac­je. Poz­naj naszych spec­jal­istów …
  • Badanie wykony­wane 2 razy – gdy wynik bada­nia ojcost­wa będzie wyk­lucza­ją­cy, test jest przeprowadzany dru­gi raz (z drugiej prób­ki i przez dru­gi zespół). To rzeczy­wiste dzi­ała­nia, dzię­ki którym gwaran­tu­je­my pewny wynik.
  • Badanie 24 mark­erów DNA u każdego uczest­ni­ka – to zapew­nia jed­noz­naczny i wiary­god­ny rezul­tat, zgod­ny z zalece­ni­a­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Gene­ty­ki Sądowej i Krymi­nologii (nawet przy bada­niu tylko ojca i dziec­ka). Pro­file gene­ty­czne badanych osób, będące dowo­dem z wyko­nanego tes­tu, zna­j­du­ją się na wyniku. Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA
pewny wynik
img
img

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak pracuje nasze laboratorium


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa — Łódź
5 (100%) 23
Data publikacji: 25/05/2015, Data aktualizacji: 07/04/2019