Badania DNA i testy na ojcostwo Łódź

img

Pewne badanie DNA z każdej próbki – smoczek, włosy, guma do żucia, kubek itp.

W testD­NA w Łodzi od ręki wykon­a­ją Państ­wo jed­noz­naczne bada­nia DNA na ojcost­wo – na pod­staw­ie dowol­nej prób­ki. Mogą Państ­wo przekazać np. wymaz z policz­ka, maszynkę do gole­nia, smoczek, inhala­tor, czap­kę, chus­teczkę z katarem czy nawet nad­gryzione ciastko. Jako jedyni zapew­ni­amy na każdą próbkę gwarancję – dzi­ałamy do skutku.

 

Badamy najwięk­szą na rynku pulę mark­erów DNA – aż 24. Wynik bada­nia DNA jest więc jed­noz­naczny nawet przy bada­niu tylko dziec­ka i ojca. Rezul­tat tes­tu na ojcost­wo jest również zgod­ny z tym, co rekomen­du­je Pol­skie Towarzyst­wo Gene­ty­ki Sądowej i Krymi­nologii.

Pobranie próbek do testu ojcostwa na miejscu w placówce

Adres

Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa – Łódź
ul. Kni­aziewicza 20
90–101 Łódź

Informacja telefoniczna i umawianie wizyt

tel. (42) 279 72 24 kom. 796 645 008
Ogólnopol­s­ki bezpłat­ny numer (dla połączeń stacjonarnych i komórkowych): 800 007 771
pon.-pt. 7:00–22:00, week­endy i świę­ta 9:00–21:00

.

Punkt pobrań obsługu­je miejs­cowoś­ci:
Łódź, Łask, Sier­adz, Zduńs­ka Wola, Pabi­an­ice, Rawa Mazowiec­ka, Zgierz, Łow­icz, Łęczy­ca.

 

Test na ojcostwo – wszystkie próbki są tak samo pewne

Nie upier­amy się, że „najlep­szą” próbką są wymazy z policz­ka. Zarówno taki rodzaj mate­ri­ału, jak i inne (włosy, szc­zotecz­ka, chus­tecz­ka, niedopałek papierosa, sztućce, smoczek i wiele innych) zaw­ier­a­ją potrzeb­ne DNA. Wszys­tko zależy od tego, który rodzaj prób­ki jest Państ­wu łat­wo i wygod­nie zebrać.

Barbara Prokurat

Gwarancja na wszystkie próbki – każdą kolejną badamy za darmo!

Barbara Prokurat, Dyrektor ds. operacyjnych testDNA Laboratorium Sp. z o.o. tłumaczy:

Pac­jen­ci mogą być spoko­jni o jakość dostar­c­zonych próbek, ponieważ każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją. Oznacza to, że jeżeli pier­wsza prób­ka okaże się gorszej jakoś­ci, moż­na dosłać nowy mate­ri­ał, a ponowne anal­izy będą wyko­nane bezpłat­nie. Nie narzu­camy żad­nych ter­minów, próbkę moż­na dostar­czyć za tydzień, miesiąc lub nawet rok. U nas zlece­nie będzie cały czas otwarte.

Test na ojcostwo Łódź– w jaki sposób gwarantujemy pewny wynik?

  • Badanie 24 mark­erów DNA – najwięk­sza pula dostęp­na na rynku. Anal­iza 24 mark­erów gene­ty­cznych u każdego uczest­ni­ka pozwala wydać jed­noz­naczny wynik nawet przy bada­niu bez mat­ki. Wyda­je­my wyni­ki zgodne z rekomen­dac­ja­mi PTM­SiK (Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii). Co ważne, żaden wydany przez nas wynik nie został do tej pory prawnie zak­wes­t­ionowany. Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA… 
  • Cer­ty­fikaty i akredy­tac­ja PCA – to gwaranc­ja nie tylko jakoś­ci wykony­wanych badań, ale też nieza­leżnoś­ci w dzi­ała­niu i pra­cy zgod­nie z między­nar­o­dowy­mi stan­dar­d­a­mi. testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. posi­a­da akredy­tację PCA (nr AB 1618) i takie cer­ty­fikaty jak np. ISFG czy GEDNAP. Jest również jedyny­mi pry­wat­nym lab­o­ra­to­ri­um, które uzyskało w tes­tach na ojcost­wo 100% zgod­noś­ci w pro­gramie CTS. Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…
  • Najlep­sze odczyn­ni­ki – pracu­je­my na najwyższej jakoś­ci odczyn­nikach mar­ki PROMEGA. To ważne, ponieważ jakość odczyn­ników może mieć wpływ na jakość anal­izy. Przykład­owo: niek­tóre lab­o­ra­to­ria decy­du­ją się na wyko­rzys­tanie odczyn­ników „domowej robo­ty”, które nie przeszły wal­i­dacji, a to może skutkować błę­da­mi.
  • Wyko­nanie bada­nia dwa razy – przy wyniku wyk­lucza­ją­cym ojcost­wo test przeprowadzany jest dru­gi raz, z drugiej prób­ki i przez dru­gi, nieza­leżny, zespół.
  • Doświad­czeni spec­jal­iś­ci – testy na ojcost­wo są u w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. real­i­zowane przez ekspertów. Mają oni zarówno ogromne doświad­cze­nie prak­ty­czne, jak i teo­re­ty­czne. Biorą udzi­ał w szkole­ni­ach czy kon­fer­enc­jach, współt­worzą pub­likac­je naukowe.
pewny wynik
img
img

 

Test na ojcostwo Łódź– dyskretnie, wygodnie, profesjonalnie

.
Zda­je­my sobie sprawę z tego, jak bard­zo zależy Państ­wu na dyskrecji. Dlat­ego też w naszych przy­chod­ni­ach oraz w samym lab­o­ra­to­ri­um dbamy o jej zachowanie. Nigdy nie udzielamy infor­ma­cji na tem­at zle­conego bada­nia osobom trzec­im. Mamy bard­zo rygo­rysty­czne pro­ce­dury, których przestrze­ganie gwaran­tu­je Państ­wu pełną ochronę danych.
.
Dzwoniąc do nas nikt nie jest w stanie potwierdz­ić, że dany pac­jent zle­ca u nas badanie. Jeśli zależy Państ­wu na dyskrecji warto zwró­cić uwagę na to, w jaki sposób dokład­nie lab­o­ra­to­ri­um ją gwaran­tu­je. Częs­to jest to tylko slo­gan reklam­owy pod­czas, gdy placówka nie ma wdrożonych żad­nych pro­ce­dur pozwala­ją­cych na zabez­piecze­nie wrażli­wych danych pac­jen­ta

Zestaw do testu na ojcostwo

Prób­ki do bada­nia ojcost­wa mogą Państ­wo pobrać samodziel­nie w domu przy pomo­cy spec­jal­nego zestawu testowego. Jest to bard­zo proste i zaj­mu­je dosłown­ie kilka­naś­cie sekund na osobę. Zestaw testowy może­my przesłać do Państ­wa dyskret­nie kuri­erem lub mogą go Państ­wo zakupić na miejs­cu w naszej przy­chod­ni.

Zestaw testowy

(do pobra­nia próbek DNA)

Cena: 77,-

domowy_zestaw_testowy

W zestaw­ie:

  • sterylne wymazów­ki do pobra­nia próbek dla 4 osób
  • instrukc­ja pobra­nia próbek
  • for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia
  • zaadresowana i opła­cona kop­er­ta zwrot­nia
  • blanki­et do zapłaty za badanie

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak wyglądają badania w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

.Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 25/05/2015, Data aktualizacji: 06/03/2019