Jak zlecić badanie po poronieniu w 5 krokach?

Zabez­piecz mate­ri­ał poron­ny do bada­nia
Jeśli poroniłaś w domu — kliknij

Jeśli poroniłaś w domu:

 • umieść mate­ri­ał poron­ny w steryl­nym pojem­niczku takim jak na mocz
 • wlej do pojem­nicz­ka sól fizjo­log­iczną
 • zakrętkę pojem­ni­ka oklej dookoła taśmą lub plas­trem
 • pojem­nik obłóż gazą lub kom­p­re­sem, a następ­nie umieść go w szczel­nym woreczku
 • tak zabez­piec­zony pojem­nik włóż do szty­wnego opakowania/pudełka, a wolne przestrze­nie wypełnij papierem
 • skon­tak­tuj się z nami w celu odbioru prób­ki (mate­ri­ał do cza­su przekaza­nia, prze­chowuj go w lodów­ce).

Kliknij i zobacz instrukcję zabez­pieczenia mate­ri­ału poron­nego do badań gene­ty­cznych

 

 
Jeśli poroniłaś lub czekasz na poronie­nie w szpi­talu — kliknij
 • Poin­for­muj lekarza, że chcesz wykon­ać badanie gene­ty­czne i poproś go o zabez­piecze­nie kos­mów­ki lub przypępowinowych frag­men­tów łożys­ka w soli fizjo­log­icznej (od tego jaki mate­ri­ał zostanie zabez­piec­zony zależy real­iza­c­ja bada­nia)
 • Przekaż próbkę do bada­nia (może­my ją ode­brać ze szpi­ta­la, zakładu pato­mor­fologii lub z domu)

Kliknij i pobierz instrukcję dla lekarza


Uzu­pełnij for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia (zna­jdziesz go TUTAJ)
Przy­go­tuj doku­ment potwierdza­ją­cy ciążę (np. kartę infor­ma­cyjną ze szpi­ta­la, kartę ciąży lub wynik bada­nia histopa­to­log­icznego)
Całość zapakuj do dużej kop­er­ty bąbelkowej (instrukcję jak to zro­bić zna­jdziesz TUTAJ)
Skon­tak­tuj się z nami pod nr tel. 730 390 056 w celu odbioru prób­ki

Mate­ri­ał w soli fizjo­log­icznej należy prze­chowywać w lodów­ce (nawet do 7 dni).  Duże znacze­nie dla wyko­na­nia bada­nia ma jakość pobranego mate­ri­ału.

Ważne! W okre­sie let­nim, prosimy o obłoże­nie zabez­piec­zonego mate­ri­ału wkłada­mi chłodzą­cymi. Moż­na je zakupić w aptece.


Jeśli chcesz:

 • uzyskać więcej infor­ma­cji
  na tem­at bada­nia gene­ty­cznych przy­czyn
  po poronie­niu 
 • dowiedzieć się więcej na tem­at badań po poronie­niu

zadz­woń i poroz­maw­iaj z naszą kon­sul­tan­tką medy­czną, która udzieli Ci szczegółowych infor­ma­cji.