Badanie przy­czyn poronienia

dowiedz_sie_wiecej_o_badaniu_teraz_2Poroniłaś i nie wiesz z jakiej przy­czyny? Boisz się o kole­jne ciąże? Szukasz infor­ma­cji i wspar­cia?

Poronie­nie to nieste­ty bard­zo częs­ta przy­padłość. Już praw­ie co szós­ta ciąża kończy się przed­w­cześnie. W skali roku daje to około 40 tysię­cy utra­conych ciąż. Według klasy­fikacji naukowej, poronie­niem nazy­wamy zakończe­nie ciąży przed 22 tygod­niem. Do 75% z nich dochodzi w pier­wszym trymestrze ciąży.

 

Najczęst­sze przy­czyny poronienia

Gene­ty­cznegenetycznePowodu­ją około 70% poronień. Wys­tępu­ją, kiedy w zapłod­nie­niu bierze udzi­ał wadli­wy mate­ri­ał gene­ty­czny.AnatomicznewedzajnaWady anatomiczne narządów rozrod­czych powodu­ją około 10% poronień i mogą wyma­gać inter­wencji chirur­gicznejInfekc­jeinfekcja Zakaże­nie wiru­sowe i bak­teryjne stanow­ią bard­zo  duże zagroże­nie dla ciąży. Wyma­ga­ją leczenia przed następ­ną ciążą.Immuno­log­iczneimmunologiczneUkład immuno­log­iczny kobi­ety zwal­cza zar­o­dek, biorąc go za ciało obce.

Określe­nie powodów poronienia jest bard­zo istotne dla two­jego zdrowia  i kole­jnych ciąż. Zale­ca się przeprowadz­ić bada­nia po każdym poronie­niu, stopień zaawan­sowa­nia zależy jed­nak od oce­ny lekarza, który przeprowadzi Cię przez cały pro­ces diag­nos­ty­ki.

Co warto zbadać po poronieniu?  

 

Badanie mate­ri­ału po poronie­niu

Najskuteczniejszym metodą określa­nia przy­czyn poronienia jest badanie mate­ri­ału poron­nego. Jeżeli więc ist­nieje taka możli­wość, wykon­aj je jako pier­wsze. Badanie pło­du po poronie­niu udziela najwięk­szej iloś­ci odpowiedzi. Pozwala na:

stwierdze­nie, czy wady gene­ty­czne wys­tępu­jące pło­du były powo­dem utraty ciąży, 

określe­nie szans utrzy­ma­nia następ­nych ciąż,

ujaw­nienie wad chro­mo­somów,

określe­nie kole­jnych kroków w diag­nos­tyce,

uzyskanie wspar­cia psy­cho­log­icznego dla pary, która straciła ciąże. Dzię­ki badan­iom, rodz­ice wiedzą, że nic nie moż­na było zro­bić i nawet jeżeli ciąża by przetr­wała, dziecko urodz­iło­by się z poważny­mi wada­mi.

To badanie możesz wykon­ać tutaj

01 (2)

.

Jed­ną z przy­czyn poronienia może być trom­bofil­ia wrod­zona

Trom­bofil­ia wrod­zona jest gene­ty­czną skłon­noś­cią do tworzenia zakrzepów.

Ciąża jest już stanem pod­wyżs­zonego ryzy­ka, ponieważ zachodzące zmi­any w gospo­darce hor­mon­al­nej zwięk­sza­ją krzepli­wość krwi. Sprzy­ja temu także ucisk na żyły biodrowe wywołany przez pow­ięk­sza­jącą się wraz z roz­wo­jem dziec­ka maci­cę. Dodatkowo jeśli u danej ciężarnej wys­tępu­ją gene­ty­czne skłon­noś­ci do zakrzepicy (trom­bofil­ii)ryzyko jej wys­tąpi­enia wzras­ta 8-krot­nie. Zagroże­nie poronie­niem we wczes­nej ciąży i wys­tępowaniem nawykowych poronień zwięk­sza­ją mutac­je, które są obec­ne przy trom­bofil­ii wrod­zonej:

•  C677T genu MTHFRred-blood-plasma-cells

•  G20210A genu pro­trom­bin

•  czyn­ni­ka V Lei­de­ny

Dzię­ki bada­niu gene­ty­czne­mu możesz dowiedzieć się, czy wys­tępu­ją mutac­je przy­czy­ni­a­jące się do poronień. Kiedy wynik będzie pozy­ty­wny, znacznie szy­b­ciej będziesz mogła rozpocząć właś­ci­we lecze­nie, które  poz­woli Ci uniknąć utraty ciąży.

Dowiedz się więcej: jakie zagroże­nie niosą ze sobą mutac­je wys­tępu­jące przy trom­bofil­ii wrod­zonej.

To badanie wykonasz tutaj

.

.

 

 

Badanie kar­i­o­ty­pu rodz­iców

Drugim badaniem gene­ty­cznym jakie należy przeprowadz­ić jest badanie kar­i­o­ty­pu part­nerów. Pole­ga na odczy­cie obrazu ludz­kich chro­mo­somów i poszuki­wa­niu niepraw­idłowoś­ci. Gdyż częs­to to one są winne niedonoszenia ciąży. Zaburzenia chro­mo­so­mowe zakłó­ca­ją rozwój pło­du i w przy­pad­ku wys­tąpi­enia określonych wad, rodz­ice mogą starać się o dziecko, tylko pod ścisłą kon­trolą lekarza.

To badanie zna­jdziesz tutaj

 

 

DNA copying, Real-time PCR cycler, white gloves, close

 

 

 

 

 

 

 

.

 Jakie bada­nia przeprowadz­ić po poronie­niu?

Należy pamię­tać, że każde poronie­nie ma charak­ter indy­wid­u­alny i  nie  ist­nieje więc jeden schemat diag­nos­tyki.   Badanie mate­ri­ału z poronienia to najis­tot­niejsze z badań, które należy przeprowadz­ić po poronie­niu, jed­nak nie zawsze jest ono wystar­cza­jące. Pozostałe bada­nia jakie moż­na przeprowadz­ić w poszuki­wa­niu przy­czyny poronienia:

  • Badanie histopa­to­log­iczne – w którym badane są pozostałoś­ci po ciąży uzyskane w trak­cie zabiegu łyżeczkowa­nia maci­cy
  • Laparoskopia i his­teroskopia HSC — bada­nia budowy maci­cy i niepraw­idłowości w obrę­bie narządów rod­nych, w poszuki­wa­niu np. wad wrod­zonych budowy maci­cy, zrostów wewnątrz­maci­cznych, polipów, mięś­ni­aków maci­cy,  tor­bieli na jajnikach,
  • Badanie poziomu hor­monu tar­czycy TSH i poziomu hor­monów FT3FT4
  • Bada­nia poziomu prog­es­teronu, pro­lak­tyny, testos­teronu, FSH (bada­nia hor­mon­alne)
  • Badanie w kierunku wyk­luczenia zespołu Hugh­esa (zespół anty­fos­folipi­d­owy APS) – badanie obec­ności prze­ci­w­ciał . W zes­pole anty­fos­folipi­dop­wym orga­nizm kobi­ety zmuszany do pro­dukcji prze­ci­w­ciał prze­ci­wko włas­nym tkankom.
  • Badanie obec­ności prze­ci­w­ciał bloku­ją­cych ALLO-MLR i test cyto­toksy­czny.  Nis­ki poziom lub brak prze­ci­w­ciał bloku­ją­cych może powodować poronie­nie. Jeżeli układ odpornoś­ciowy potrak­tuje zar­o­dek jako ciało obce, to po pros­tu go zniszczy.
  • Badanie nasienia

To spis najpop­u­larniejszych badań, które tylko w bard­zo wyjątkowych okolicznoś­ci­ach nie określą przy­czyny poronienia. Najważniejszą rolę w diag­nos­tyce poronienia speł­nia lekarz i to on powinien wskazy­wać kierunek badań.

 

Chęt­nie doradz­imy

msJeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­taktu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl

Chęt­nie doradz­imy.

 

Data publikacji: 05/08/2015, Data aktualizacji: 11/03/2016