Ból nóg podczas stosowania tabletek antykoncepcyjnych

Przyjmujesz tabletki antykoncepcyjne i od kilku dni odczuwasz ból nóg? Zauważasz, że jedna z Twoich łydek jest większa od drugiej? To może być pierwszy objaw zakrzepicy!

W prze­ciągu kilku pier­wszych miesię­cy panie, które sto­su­ją 2-skład­nikowe tablet­ki antykon­cep­cyjne są  trzy razy bardziej narażone na zakrzepicę niż te, które nie sto­su­ją pigułek hor­mon­al­nych. Dlat­ego, jeśli wys­tąpi u nich ból nóg pod­czas stosowa­nia antykon­cepcji hor­mon­al­nej lub ich obrzęk powin­ny naty­ch­mi­ast zgłosić się do lekarza. W takiej sytu­acji zazwyczaj zale­ci on bada­nia, aby sprawdz­ić, czy jest obec­ny zakrzep: poziom d-dim­merów, badanie USG Dopplera. Jeśli fak­ty­cznie zostanie stwierd­zony zakrzep lub prob­le­my z krzepli­woś­cią krwi, lekarz z pewnoś­cią będzie chci­ał zmienić stosowaną przez Ciebie for­mę antykon­cepcji. Taka zmi­ana podyk­towana jest tym, aby zmin­i­mal­i­zować u Ciebie ryzyko powikła­nia zakrzepicy jakim jest zator płuc­ny. Nieste­ty w połowie przy­pad­ków jest on zbyt późno zdi­ag­no­zowany i kończy się śmier­cią.

 

Jak bezpiecznie przyjmować tabletki hormonalne?

Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne w swoich rekomen­dac­jach dot. wskazań i bez­pieczeńst­wa stosowa­nia antykon­cepcji hor­mon­al­nej oraz wewnątrz­maci­cznej wskazu­je prze­ci­wwskaza­nia bezwzględne do stosowa­nia antykon­cepcji hor­mon­al­nej. Taki­mi prze­ci­wwskaza­ni­a­mi są:

  • ciąża,
  • rak pier­si,         
  • oto­skleroza,
  • cukrzy­ca ze zmi­ana­mi naczyniowy­mi, 
  • nad­ciśnie­nie,
  • wiek powyżej 35 roku życia,    
  • pale­nie papierosów,  
  • dłu­gotr­wałe unieru­chomie­nie               
  • prze­by­ta lub czyn­na zakrzepi­ca (której bard­zo częstym pier­wszym objawem jest ból nóg),    
  • trom­bofil­ia wrod­zona.

Warto zwró­cić uwagę na czyn­ni­ki, na które może­my wpły­wać, aby zmin­i­mal­i­zować ryzyko zakrzepu. Mając infor­ma­cję o predys­pozy­c­jach gene­ty­cznych do zakrzepicy od razu może­my poprosić lekarza o przepisanie jed­noskład­nikowej antykon­cepcji.

Dlat­ego, jeśli chcesz bez­piecznie przyj­mować antykon­cepcję hor­mon­al­ną warto poroz­maw­iać ze swoim lekarzem o sytu­acji w jakiej się zna­j­du­jesz, czyli poin­for­mować lekarza, o tym, że pal­isz papierosy lub jesteś po epi­zodzie zakrzepowym. Świado­mość ist­nienia pewnych czyn­ników daje lekar­zowi możli­wość dos­tosowa­nia dla Ciebie odpowied­niej antykon­cepcji – skutecznej i bez­piecznej dla Two­jego zdrowia, np. jed­noskład­nikowe tablet­ki, tzw. mini piguł­ki).

.

Warto już pod­czas planowa­nia przyj­mowa­nia pigułek hor­mon­al­nych sprawdz­ić, czy masz gene­ty­cznie uwarunk­owane skłon­noś­ci do tworzenia się zakrzepów, czyli trom­bofil­ię wrod­zoną.

Dlaczego? Po pier­wsze będziesz wiedzieć, czy masz mutację czyn­ni­ka V Lei­den, która w połącze­niu z przyj­mowaniem tabletek powodu­je wzrost ryzy­ka zakrzepicy praw­ie 35 razy! Takie infor­ma­c­je od razu jed­noz­nacznie pokazu­ją Two­je­mu lekar­zowi jaka for­ma antykon­cepcji jest dla ciebie niewskazana.

Chcę bezpiecznie stosować antykoncepcję hormonalną, dlatego wybieram pakiet…

ANTYKONCEPCJA PAKIET STANDARD

anal­iza mutacji czyn­ni­ka V Lei­den
anal­iza mutacji genu pro­trom­biny
zestaw do pobra­nia prób­ki
dar­mowa dostawa i odbiór pobranej prób­ki

Koszt: 290 zł
Czas real­iza­cji:
14 dni roboczych

ANTYKONCEPCJA
PAKIET PREMIUM

anal­iza mutacji czyn­ni­ka V Lei­den
anal­iza mutacji genu pro­trom­biny
wari­ant C677T i 1298C genu MTHFR
dar­mowa dostawa i odbiór
pobranej prób­ki
PAI-1
V R2
zestaw do pobra­nia prób­ki

Koszt: 330 zł
Czas real­iza­cji:
14 dni roboczych

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Data publikacji: 15/10/2018, Data aktualizacji: 29/10/2018