Ból nóg od kolan w dół a zakrzepica

nogi

Ból nóg jest bard­zo pop­u­larną dolegli­woś­cią. Częs­to pojaw­ia się wów­czas, gdy za dużo chodz­imy lub za dłu­go stoimy, po inten­sy­wnym wysiłku fizy­cznym albo na skutek źle dobranego obuwia. Najczęś­ciej nie stanowi więc powodu do obaw i szy­bko przemi­ja..
.

Jeśli bólowi nóg towarzyszą inne dolegli­woś­ci takie jak:

 • zasinie­nie i obrzęk kończyny
 • pod­wyżs­zona tem­per­atu­ra nogi
 • bolesność wzdłuż prze­biegu naczyń
 • bolesność mięśni gole­nia
 • tkli­wość skóry pon­ad duży­mi pni­a­mi żyl­ny­mi w obrę­bie kończyny
 • obrzęk z wypełnie­niem nat­u­ral­nych zagłę­bień w obrę­bie kończyny

… wów­czas warto udać się do lekarza. Może to być objaw zakrzepicy żył głębo­kich. Śmiertel­ność tej choro­by jest bard­zo duża więc wskazana jest pil­na kon­sul­tac­ja ze spec­jal­istą (fle­bolo­giem).

 

zakrzepica-schemat

.

Jed­ną z przy­czyn zakrzepicy jest trom­bofil­ia wrod­zona. Schorze­nie to wywołane jest mutac­ja­mi w genach i bard­zo częs­to nie daje żad­nych objawów. Jeśli w rodzinie pojaw­iły się przy­pad­ki zakrzepicy, udaru, prob­lemów z nad­krzepli­woś­cią czy nawraca­jące poronienia zale­cane jest wyko­nanie tes­tu gene­ty­cznego.  Trom­bofil­ia jest chorobą dziedz­iczną,  ale moż­na zapo­b­ie­gać jej skutkom. Dlat­ego tak waż­na jest wczes­na diag­nos­ty­ka. W niek­tórych sytu­ac­jach może ona ura­tować życie.
.

Przeczy­taj więcej o trom­bofil­ii wrod­zonej…

.

Jak możesz zmniejszyć ból?

Jeśli jest to ból spowodowany nad­wyręże­niem odpoczy­waj z lekko unie­siony­mi noga­mi. Jeśli jed­nak jesteś osobą mało akty­wną staraj się więcej spacerować, dzię­ki czemu usprawnisz krąże­nie krwi.W dłuższej per­spek­ty­wie cza­su możesz zmin­i­mal­i­zować ryzyko wys­tępowa­nia bólu poprzez wye­lim­i­nowanie z diety soli, która zatrzy­mu­je wodę w orga­nizmie. Ulgę powin­ny przynieść także rajstopy lub pońc­zochy uciskowe, które poprzez delikatne napieranie także popraw­ia­ją krąże­nie.

sklonność-w-genach

Badania na zakrzepicę

Choć ból nóg od kolan w dół nie zawsze jest symp­tomem zakrzepicy, to jed­nak jeśli objawy są nasilone lub w Two­jej rodzinie pojaw­iły się przy­pad­ki zakrzepicy warto wykon­ać odpowied­nie bada­nia. Diag­nos­ty­ka zakrzepicy pole­ga najczęś­ciej na bada­niu poziomu D-dimerów oraz wyko­na­niu USG Dopplera. Bada­nia warto rozsz­erzyć jed­nak o ocenę para­metrów krzep­nię­cia (licz­ba płytek krwi, poziom fibryno­genu, czas krzep­nię­cia, białko C oraz białko S) oraz trom­bofil­ię wrod­zoną. Badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną ma sens nawet wów­czas, gdy oce­na wszys­t­kich para­metrów krzep­nię­cia jest praw­idłowa. Schorze­nie to bard­zo częs­to początkowo prze­b­ie­ga bezob­ja­wowo. Mutac­je w genach odpowiedzialne za trom­bofil­ię nie tylko są przy­czyną zakrzepicy ale też mogą powodować udar, miażdży­cę, poronienia oraz patolo­gie ciąży w tym wady cewy ner­wowej u dziec­ka a nawet Zespół Dow­na.

zakrzepica

Badanie obejmuje:

- czyn­nik V Lei­den

- mutację genu pro­trom­biny G20210A

- wari­ant C677T genu MTHFR

- wari­ant A1298C genu MTHFR

- PAI-1/SERPINE1

- V R2

 

Wykonu­jąc badanie sprawdzisz, czy masz mutację czyn­ni­ka V Lei­den, genu MTHFR C677T i A1298C, PAI-1, genu pro­trom­biny, V R2.

 

Wybierz paki­et najlep­szy dla Ciebie

Zależy Ci na szybszym wyniku, konsultacji z genetykiem lub pobraniu w placówce?

.

Wybierz paki­et, który spełni Two­je oczeki­wa­nia.

.

W każdym z paki­etów badamy 6 zmi­an: mutację czyn­ni­ka V Lei­den, genu pro­trom­biny, dwie mutac­je genu MTHFR (C677T i A1298c), PAI-1, V R2.
.

Paki­et STANDARD:

 • 6 mutacji
 • wynik 10–14 dni roboczych
 • kuri­er gratis
 • cena 330 zł

samodzielnie-w-domu

Paki­et PLUS:
 • 6 mutacji
 • wynik w 5 dni roboczych
 • kuri­er gratis
 • pobranie w placów­ce
 • cena 443 zł

przejdź do sklepu

Paki­et PREMIUM:
 • 6 mutacji
 • wynik w 5 dni roboczych
 • kuri­er gratis
 • kon­sul­tac­ja tele­fon­icz­na
  z gene­tykiem (30 min­ut)
 • cena 443 zł

przejdź do sklepu


 

renata posmykOmów wynik ze specjalistą genetyki klinicznej

Swój wynik możesz omówić pod­czas 30-min­u­towej roz­mowy tele­fon­icznej z dr n. med. Renatą Pos­myk. Pod­czas kon­sul­tacji dowiesz się, co oznacza­ją poszczególne mutac­je, a także jakie ewen­tu­alne dal­sze lecze­nie będzie odpowied­nie dla Ciebie.

Zadz­woń do nas i zapy­taj o szczegóły!

.

Przeczy­taj więcej:
Ból nóg a zakrzepi­ca
Czym jest zakrzepi­ca?
Dlaczego warto samodziel­nie pobrać wymaz z policz­ka?

.

Źródła:
A. Pad­jas Wskaza­nia do diag­nos­ty­ki w kierunku trom­bofil­ii
Stany nad­krzepli­woś­ci (trom­bofil­ie)

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik
Data publikacji: 28/04/2015, Data aktualizacji: 04/04/2019