Celiakia a poronienie

Portrait of the young pregnant woman

Nielec­zona celi­akia to jed­na z przy­czyn poronień na wczes­nym etapie ciąży. Celi­akia może również przy­czynić się do trud­noś­ci zajś­ciem w ciążę. Wyni­ka to z niedoborów sub­stancji odży­w­czych niezbęd­nych do praw­idłowego funkcjonowa­nia orga­niz­mu. W efek­cie zar­o­dek nie otrzy­mu­je potrzeb­nych do roz­wo­ju skład­ników. Wczesne zdi­ag­no­zowanie celi­akii i pod­ję­cie leczenia zde­cy­dowanie zwięk­sza szanse na zajś­cie i utrzy­manie ciąży.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Jak celiakia wpływa na przebieg ciąży?

Celi­akia czyli trwała nietol­er­anc­ja glutenu, upośledza dzi­ałanie układu traw­i­en­nego i uniemożli­wia przyswa­janie niezbęd­nych do zdrowego roz­wo­ju ciąży sub­stancji odży­w­czych takich jak: mag­nez, cynk, selen, żela­zo oraz wit­a­min: A,D,K,E i kwa­su foliowego. Bra­ki tych pod­sta­wowych mikroele­men­tów prowadzą do osła­bi­enia orga­niz­mu. Uniemożli­wia to zag­nieżdże­nie się zar­o­d­ka i utrzy­manie ciąży. Moż­na tego uniknąć wcześnie diag­nozu­jąc celi­ak­ię oraz wprowadza­jąc pod opieką spec­jal­isty dietę bezg­lutenową.
Ryzyko poronień w przy­pad­ku nielec­zonej celi­akii jest dziesię­ciokrot­nie wyższe niż przy­pad­ku chorych, u których całkowicie wye­lim­i­nowano z diety gluten.

Kiedy celiakia może być przyczyną poronienia?

Celi­akia powodu­je wyniszcze­nie orga­niz­mu poprzez niedobo­ry skład­ników odży­w­czych i tym samym uniemożli­wia właś­ci­wy roz­wo­ju pło­du. Dlat­ego jeśli doty­chcza­sowe bada­nia wyk­luczyły inne przy­czyny poronienia oraz wys­tąpiły objawy jak: ane­mia i niedobo­ry wit­a­min czy też zakłóce­nia w dzi­ała­niu układu pokar­mowego (bóle brzucha, wzdę­cia, wymio­ty), warto wykon­ać badanie w kierunku celi­akii. Jest to szczegól­nie ważne gdyż lekarze częs­to nie łączą celi­akii z poronie­niem. Wyni­ka to z fak­tu, że u osób dorosłych może prze­b­ie­gać bezob­ja­wowo i uak­ty­w­nia się dopiero pod wpły­wem sil­nych bodźców jak np. ciąża.

Celiakia – badanie genetyczne pomoże w ustaleniu przyczyny poronienia

Celi­akia jest chorobą gene­ty­czną. Aby ją zdi­ag­no­zować sprawdza się czy w DNA obec­ne są geny HLA-DQ2 i HLA-DQ8. Wys­tępu­ją one wyłącznie przy celi­akii, zatem ich brak pozwala na całkowite wye­lim­i­nowanie choro­by. Jeśli jed­nak ich obec­ność zostanie zdi­ag­no­zowana zale­ca się wyko­nanie bada­nia sero­log­icznego pod okiem lekarza. Bada­nia gene­ty­czne pole­ca się szczegól­nie ze wzglę­du na możli­wość uniknię­cia biop­sji jeli­ta.

 

 

Jak wykonać badanie na celiakię?

Aby wykon­ać badanie wystar­czyumow_badanie_w_placowce_2

zadz­wonić do nas i zamówić zestaw

do samodziel­nego pobra­nia wymazów.

Możesz też nabyć taki zestaw korzys­ta­jąc

z for­mu­la­rza zamówienia na stron­ie inter­ne­towej.

Cena bada­nia: 297 zł

kup-teraz

 

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 04/05/2016, Data aktualizacji: 14/07/2017