Badanie celiakia

Zad­baj o swo­je zdrowie, popraw jego stan i zatrzy­maj wyniszczanie orga­niz­mu. Wykonu­jąc proste badanie na celi­ak­ię możesz wresz­cie poz­nać przy­czynę swoich dolegli­woś­ci (bólu brzucha, biegunek, wsty­dli­wych wzdęć itp.) a także małej wagi czy niskiego wzros­tu dziec­ka. Jeśli Two­je przy­puszczenia się potwierdzą i badanie wykaże celi­ak­ię możesz pozbyć się dolegli­woś­ci i zad­bać o swo­je zdrowie sto­su­jąc odpowied­nio dobraną dietę.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…
.

Pamię­taj objawy celi­akii mogą być bard­zo niecharak­ter­tysty­czne!
Bóle brzucha, wzdę­cia, zaparcia, biegun­ki, ane­mia, złe wchła­ni­an­ie skład­ników odży­w­czych, nietol­er­anc­ja lak­tozy, apa­tia i złe samopoczu­cie, nis­ki wzrost u dzieci czy niska waga ciała to tylko jedne z najczęst­szych objawów choro­by. Warto jed­nak wiedzieć, że aż 50% pac­jen­tów, którzy wykon­ali u nas badanie
ze wzglę­du na wyżej wymienione objawy uzyskało wynik wskazu­ją­cy na celi­ak­ię.dlaczego-to-badanie-jest-najlepsze


Dowiedz się, jak jeszcze objaw­ia się celi­akia…

Zastanawiasz się nad dietą bezglutenową?

Prze­jś­cie na włas­na rękę na dietę bezg­lutenowej to nierozsąd­na i potenc­jal­nie szkodli­wa decyz­ja  na którą decy­du­ją się oso­by pode­jrze­wa­jące u siebie celi­ak­ię. Przede wszys­tkim dlat­ego, że nie wystar­czy zrezyg­nować ze spoży­wa­nia glutenu, aby wye­lim­i­nować objawy. Celi­akia powodu­je także złe wchła­ni­an­ie wit­a­min i skład­ników min­er­al­nych, te niedobo­ry również wpły­wa­ją na wys­tępowanie objawów choro­by. Two­ja dieta powin­na więc być dobrana indy­wid­u­al­nie do Two­jego stanu zdrowia, tak aby wszelkie możli­we niedobo­ry był­by uzu­peł­ni­ane.

>
celiakia badanie

Ważne!
Objawy związane z celi­ak­ią nie ustępu­ją częs­to bezpośred­nio po odstaw­ie­niu pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych gluten, tak jak oczeku­ją tego pac­jen­ci. Orga­nizm potrze­bu­je cza­su, aby odbu­dować zniszc­zone kosm­ki jeli­towe  i odzyskać pełną zdol­ność przyswa­ja­nia sub­stancji odży­w­czych. Sama dieta bezg­lutenowa jest z kolei kosz­tow­na, a w przy­pad­ku osób, które nie są chore na celi­ak­ię to niepotrzeb­ne utrud­nie­nie i  zbęd­ny wydatek.
>

Kiedy wykon­ać badanie? Wskaza­nia do badań
Wys­tępowanie objawów sugeru­ją­cych obec­ność celi­akii:
bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ki, spadek masy, zaburzenia zachowa­nia, prob­le­my skórne, ane­mia i inne
zobacz najczęst­sze objawy celi­akii 
.

Chorowanie na choro­by zwięk­sza­jące szanse wys­tąpi­enia celi­akii: cukrzy­ca typu I, Hashimo­to, schorzenia tar­czy­cy, choro­ba Dühringa, zespół Dow­na, choro­ba Leśniewskiego-Crohna, niepłod­ność, poronienia nawraca­jące

.

Celi­akia pojaw­iła się w rodzinie


Brak jed­noz­nacznego wyniku wcześniejszych badań

Badanie celiakia najpewniejsze poprzez test genetyczny

Badanie DNA to jedyne badanie, które z tak dużą skutecznoś­cią i pewnoś­cią  pozwala wyk­luczyć celi­ak­ię oraz uniknąć biop­sji jeli­ta cienkiego. W prze­ci­wieńst­wie do innych badań, wynik fałszy­wie dodat­ni lub ujem­ny jest niemożli­wy. Badanie DNA jest  również odpowied­nie dla osób prze­by­wa­ją­cych na diecie bezg­lutenowej. Test gene­ty­czny w 2012 uzyskał rekomen­dację Europe­jskiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN), które opra­cowu­je m.in stan­dardy diag­no­zowa­nia celi­akii obow­iązu­jące w całej Europie. Jeżeli szukasz bada­nia w kierunku celi­akii — nasza ofer­ta jest naja­trak­cyjniejsza. 
.

Badanie DNA celiakia:

  • Daje pewny wynik – wynik nie może wyjść fałszy­wy tak jak ma to miejsce w przy­pad­ku badań sero­log­icznych
  • Jest proste, wygodne i moż­na je zro­bić samemu w domu lub w jed­nej z 200 placówek w całej Polsce
  • Pozwala na szy­bką diag­nozę
  • Może zastąpić biop­sję jeli­ta
  • Możli­wość wyko­na­nia bada­nia ekspre­sowego wynik już od 3 do 5 dni roboczych — zapy­taj nas o to
  • Niska cena bada­nia

Typowe objawy celiakii?

Tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak typowe objawy celi­akii. Liczne bada­nia pokazu­ją, że w chwili obec­nej celi­akia bard­zo częs­to ujaw­nia się dopiero w wieku dorosłym. Co więcej oso­by cier­piące na celi­ak­ię niekoniecznie muszą mieć biegun­ki, wzdę­cia,  czy też inne dolegli­woś­ci ze strony układu pokar­mowego, choć fak­ty­cznie wys­tępu­ją najczęś­ciej. Dolegli­woś­ci te nie wys­tępu­ją też w sposób ciągły – są okresy, kiedy są mniej nasilone a nawet prak­ty­cznie ich nie ma.
>
Częsty­mi objawa­mi i skutkiem celi­akii są np. niedobo­ry wit­a­min, ane­mia, zmi­any nas­tro­jów albo nietol­er­anc­ja lak­tozy – cukru mlecznego (celi­akia prowadzi do stanu zapal­nego jeli­ta w miejs­cu, gdzie wyt­warzany jest enzym lak­taza traw­ią­cy lak­tozę i tym samym powodu­je jego niedobo­ry).  Pac­jen­ci z celi­ak­ią mogą mieć  prob­le­my z kon­cen­tracją lub nawet depresję. U dzieci z kolei objawy celi­akii to najczęś­ciej dolegli­woś­ci brzuszne, prob­le­my ze szk­li­wem, niska waga ciała i nis­ki wzrost. Niewiele osób wie, że celi­akia częś­ciej jest przy­czyną niskiego wzros­tu dzieci niż niedobór hor­monu wzros­tu. Diag­nos­ty­ka celi­akii w wielu przy­pad­kach wyma­ga czu­jnoś­ci i uwa­gi. Celi­akia to prze­biegła choro­ba.

Badanie celiakia

Uważaj! Nie lekceważ celiakii.

Celi­akia nie jest uczu­le­niem na gluten. Kon­sek­wenc­je nielec­zonej celi­akii są znacznie poważniejsze niż tylko wysyp­ka czy biegun­ka lub wzdę­cia. Celi­akia prowadzi do zaniku kosmków jeli­towych i stanów zapal­nych jelit. To wiąże się ze stop­niowym wyniszcze­niem orga­niz­mu i liczny­mi powikła­ni­a­mi taki­mi jak cho­ci­aż­by osteo­poroza (także u dzieci!) a nawet rak jeli­ta. Tym skutkom może­my prze­ci­wdzi­ałać sto­su­jąc dietę bezg­lutenową. Pod warunk­iem postaw­ienia praw­idłowej diag­nozy

 

Celiakia badanie

Nielec­zona celi­akia, czyli brak ścisłej diety bezg­lutenowej może prowadz­ić do niebez­piecznych powikłań zdrowot­nych w tym do roz­wo­ju nowot­worów złośli­wych. Najczęś­ciej spo­tykany wg niek­tórych badań jest rak jeli­ta cienkiego. Zmi­any nowot­worowe nie ogranicza­ją się tylko do prze­wodu pokar­mowego, mogą doty­czyć też układu krwiotwór­czego (chło­ni­ak nieziar­nicze). Inne częste powikła­nia nielec­zonej celi­akii to: osteo­poroza, niepłod­ność, wrzodziejące zapale­nie jeli­ta cienkiego, wczes­na menopauza. Nielec­zona celi­akia jest szczegól­nie niebez­piecz­na dla kobi­et w ciąży, przy­czy­nia się ona do przed­w­czes­nych porodów oraz nawraca­ją­cych poronień. 

Prof. nadzw. dr hab n. med. Alek­san­dra Jezela-Stanek

.

Badanie celiakia – dlaczego warto wykonać je całą rodziną?

Celi­akia jest chorobą gene­ty­czną. Jeśli więc w Two­jej najbliższej rodzinie są oso­by ze stwierd­zoną celi­ak­ią warto wykon­ać badanie również u Ciebie. Z kolei jeśli Ty masz typowy dla celi­akii układ genów HLA DQ2 i HLA DQ8 powinieneś również prze­badać swo­ją rodz­inę. Jeżeli intere­su­je cię cena bada­nia celi­akii w przy­pad­ku paki­etu rodzin­nego — napisz do nas na cza­cie. Jeżeli cena bada­nia gene­ty­cznego jest dla Ciebie waż­na, nie musisz dalej szukać, bada­nia na celi­ak­ię wykonu­je­my w naszym lab­o­ra­to­ri­um, dzię­ki czemu może­my zapro­ponować naja­trak­cyjniejsze ceny.

 

Badanie celiakia — Test możesz zamówić nie wychodząc z domu lub zrobić badanie w jednej z 200 przychodni w całej Polsce

Aby zamówić badanie celi­akii, zadz­woń do nas 535–837-807 lub zamów przez inter­net. Zestaw przesyłamy do Państ­wa dar­mowym kuri­erem.  Badanie możesz wykon­ać również w jed­nej z pon­ad 200 przy­chod­ni w całej Polsce -> zna­jdź przy­chod­nie

.

Na wszys­tkie wasze pyta­nia odpowiadamy tele­fon­icznie lub przez nasz czat. Zapy­taj nas o wszys­tko 

Warto wiedzieć:

.
Dowiedz się więcej o innych bada­ni­ach: badanie przy­czyny poronienia, badanie wad gene­ty­cznych po poronie­niu, badanie płci pło­du po poronie­niu

 

Na wszys­tkie two­je pyta­nia doty­czące nietol­er­ancji glutenu, lak­tozy i innych gene­ty­cznych nietol­er­ancji pokar­mowych, odpowiemy na cza­cie, mailowo lub tele­fon­icznie. Skon­tak­tuj się z nami i dowiedz się więcej.

Badanie celi­akia-PRO­MOC­JA-zaoszczędź 30%! Najpewniejsze i najbez­pieczniejsze bada­nia także dla osób na diecie bezg­lutenowej. Celi­akia badanie w najlep­szej cenie


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

 

Data publikacji: 08/09/2016, Data aktualizacji: 13/07/2017