Celiakia - zrób badanie i odzyskaj zdrowie 

Masz bóle brzucha, ciągłe wzdę­cia, biegunkę lub zaparcia? Do tego dochodzi złe samopoczu­cie, apa­tia i osła­bi­e­nie. A może Two­je dziecko nie rośnie i słabo przy­biera na wadze? Więk­szość pac­jen­tów, u których stwierdza­my nietol­er­ancję glutenu zgłasza się do nas właśnie z taki­mi objawa­mi. Częs­to leczą się lata­mi, a tym­cza­sem wystar­czy zmi­ana nawyków żywieniowych, żeby poczuć poprawę zdrowia i ustrzec się nowot­woru. Kiedy warto zro­bić badanie gene­ty­czne?

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

Celi­akia to pod­stęp­na choro­ba, która ujaw­nia się częs­to dopiero w wieku dorosłym. Wielu pac­jen­tów nie pode­jrze­wa jej u siebie ponieważ niepoko­jące objawy nie pojaw­ia­ją się po każdym zjedze­niu pro­duk­tu zaw­ier­a­jącego gluten i są bard­zo różne. Niek­tórzy mają typową reakcję aler­giczną, inni ane­mię i niedobo­ry wit­a­min, jeszcze inni bóle brzucha lub osteo­porozę. U dzieci z kolei rodz­ice obser­wu­ją nis­ki wzrost i brak przy­biera­nia na wadze. Celi­akia czyli trwała nietol­er­anc­ja glutenu częś­ciej powodu­je nis­ki wzrost dziec­ka niż niedobór hor­monu wzros­tu. Wykry­wa­jąc ją w dziecińst­wie umożli­wiasz swo­je­mu dziecku praw­idłowy rozwój ponieważ włącze­nie odpowied­niej diety powodu­je, że orga­nizm dziec­ka bard­zo szy­bko się regeneru­je i malec zacznie odra­bi­ać straty.
>

celiakia badanie

Dlaczego nie warto przechodzić na dietę bezglutenową “na próbę”?

Diete­ty­cy i lekarze odradza­ją prze­chodzenia na dietę bezg­lutenową na włas­na rękę. Przede wszys­tkim dlat­ego, że nie wystar­czy zrezyg­nować ze spoży­wa­nia glutenu, aby poczuć się lep­iej. Objawy związane z celi­ak­ią nie ustępu­ją częs­to bezpośred­nio po odstaw­ie­niu pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych gluten. Orga­nizm potrze­bu­je cza­su, aby odbu­dować zniszc­zone kosm­ki jeli­towe i odzyskać pełną zdol­ność przyswa­ja­nia sub­stancji odży­w­czych. Sama dieta bezg­lutenowa jest z kolei kosz­tow­na, a w przy­pad­ku osób, które nie są chore na celi­ak­ię to niepotrzeb­ne utrud­nie­nie i zbęd­ny wydatek.
.

Prze­chodząc na dietę bezg­lutenową “na próbę” uniemożli­wiamy sobie również pełną diag­nos­tykę choro­by. Jeśli badanie gene­ty­czne wykaże geny odpowiedzialne za celi­ak­ię kole­jnym krok­iem jest przeprowadze­nie bada­nia prze­ci­w­ci­ał. Do jego wyko­na­nia pac­jent musi jeść gluten min­i­mum przez 2 miesiące. Jeśli  masz celi­ak­ię powrót do spoży­cia glutenu na tak dłu­gi czas spowodu­je nawrót nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci.

Dlaczego celiakia jest tak niebezpieczna dla Twojego zdrowia?

Celi­akia powodu­je także złe wchła­ni­an­ie wit­a­min i skład­ników min­er­al­nych, te niedobo­ry również wpły­wa­ją na wys­tępowanie objawów choro­by. U osób z trwałą nietol­er­ancją glutenu dochodzi do niepraw­idłowej reakcji układu odpornoś­ciowego, który zaczy­na niszczyć własne tkan­ki. W kon­sek­wencji zanika­ją kosm­ki jeli­towe. Te z kolei są odpowiedzialne za wchła­ni­an­ie wit­a­min i sub­stancji odży­w­czych czy też leków. Pac­jent nieświadomy choro­by cały czas spoży­wa pro­duk­ty zaw­ier­a­jące gluten więc jego orga­nizm ule­ga powol­ne­mu wyniszcze­niu. Może mieć więc prob­le­my z płod­noś­cią, niedobo­ry wit­a­min, prob­le­my hor­mon­alne, osteo­porozę itp. Co więcej w jeli­cie dochodzi także do stanu zapal­nego, który powodu­je m.in nietol­er­ancję lak­tozy a nawet nowotwór.

celiac disease 2

 

 

Proste i pewne badanie na celiakiębadanie celiakia przychodnia

Pier­wszym krok­iem, kiedy pode­jrze­wasz u siebie lub kogoś bliskiego celi­ak­ię jest wyko­nanie tes­tu gene­ty­cznego. Celi­akia jest chorobą  gene­ty­czną — to znaczy, że jeśli pac­jent nie ma odpowied­nich genów (HLA DQ2 oraz HLA DQ8) nigdy u niego nie wys­tąpi. Test gene­ty­czny da najszyb­szą odpowiedź. Nie trze­ba go pow­tarzać — wykonu­je się go raz na całe życie. W prze­ci­wieńst­wie do badań prze­ci­w­ci­ał jest odpowied­ni również dla małych dzieci oraz osób prze­by­wa­ją­cych na diecie bezg­lutenowej. Próbką do takiego bada­nia jest wymaz z policz­ka. Jest więc bezbolesny i niein­wazyjny. Test gene­ty­czny w 2012 uzyskał rekomen­dację Europe­jskiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN), które opra­cowu­je m.in stan­dardy diag­no­zowa­nia celi­akii obow­iązu­jące w całej Europie. Jeżeli szukasz bada­nia w kierunku celi­akii — nasza ofer­ta jest naja­trak­cyjniejsza.

(test)

 

Uważaj! Nie lekceważ celiakii.

Celi­akia nie jest uczu­le­niem na gluten. Kon­sek­wenc­je nielec­zonej celi­akii są znacznie poważniejsze niż tylko wysyp­ka czy biegun­ka lub wzdę­cia. Celi­akia prowadzi do zaniku kosmków jeli­towych i stanów zapal­nych jelit. To wiąże się ze stop­niowym wyniszcze­niem orga­niz­mu i liczny­mi powikła­ni­a­mi taki­mi jak cho­ci­aż­by osteo­poroza (także u dzieci!) a nawet rak jeli­ta. Tym skutkom może­my prze­ci­wdzi­ałać sto­su­jąc dietę bezg­lutenową. Pod warunk­iem postaw­ienia praw­idłowej diag­nozy

Celiakia badanie

Nielec­zona celi­akia, czyli brak ścisłej diety bezg­lutenowej może prowadz­ić do niebez­piecznych powikłań zdrowot­nych w tym do roz­wo­ju nowot­worów złośli­wych. Najczęś­ciej spo­tykany wg niek­tórych badań jest rak jeli­ta cienkiego. Zmi­any nowot­worowe nie ogranicza­ją się tylko do prze­wodu pokar­mowego, mogą doty­czyć też układu krwiotwór­czego (chło­ni­ak nieziar­nicze). Inne częste powikła­nia nielec­zonej celi­akii to: osteo­poroza, niepłod­ność, wrzodziejące zapale­nie jeli­ta cienkiego, wczes­na menopauza. Nielec­zona celi­akia jest szczegól­nie niebez­piecz­na dla kobi­et w ciąży, przy­czy­nia się ona do przed­w­czes­nych porodów oraz nawraca­ją­cych poronień.

Prof. nadzw. dr hab n. med. Alek­san­dra Jezela-Stanek

.

 

.


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

 

Data publikacji: 27/10/2016, Data aktualizacji: 12/07/2017