Celiakia jak jńÖ rozpoznańá? Badania na nietolerancjńô glutenu

B√≥le brzucha, wzdńôcia, biegunka ‚Äď tak moŇľe objawiańá sińô celiakia‚Ķ

Celi¬≠akia czyli nietol¬≠er¬≠anc¬≠ja glutenu  to  jed¬≠nak nie tylko dolegli¬≠woŇõ¬≠ci ze strony ukŇāadu pokar¬≠mowego. O tym, Ňľe potrzeb¬≠ne moŇľe byńá badanie na nietol¬≠er¬≠ancjńô glutenu mogńÖ Ňõwiad¬≠czyńá takŇľe przewlekŇāe zmńôcze¬≠nie, wypadanie wŇāos√≥w, Ňāam¬≠li¬≠we paznok¬≠cie, wyprys¬≠ki na sk√≥rze, sucha sk√≥ra, brak wit¬≠a¬≠min (w tym m.in ane¬≠mia), poronienia czy prob¬≠le¬≠my z zajŇõ¬≠ciem w cińÖŇľńô. Celi¬≠akia u dorosŇāych moŇľe co praw¬≠da powodowańá b√≥l brzucha, wzdńô¬≠cia i biegun¬≠ki ale coraz wińôcej pac¬≠jen¬≠t√≥w obser¬≠wu¬≠je objawy spoza ukŇāadu pokar¬≠mowego. Dlat¬≠ego pop¬≠u¬≠larnie nazy¬≠wane ‚Äútesty na gluten‚ÄĚ mogńÖ rozwińÖzańá wiele prob¬≠lem√≥w pac¬≠jen¬≠ta.

Celiakia ‚ÄĒ dlaczego nie powinieneŇõ bagatelizowańá swoich dolegliwoŇõci?

Celi¬≠akia to nie aler¬≠gia na gluten. Wielu pac¬≠jen¬≠t√≥w myŇõli, Ňľe nietol¬≠er¬≠anc¬≠ja pokar¬≠mowa nie jest czymŇõ, co naleŇľy szy¬≠bko zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowańá poniewaŇľ nie stanowi ona zagroŇľe¬≠nia Ňľycia. W tym wypad¬≠ku jed¬≠nak tak nie jest. Celi¬≠akia nie jest uczu¬≠le¬≠niem. To trwa¬≠jńÖ¬≠ca przez caŇāe Ňľycie pac¬≠jen¬≠ta  nietol¬≠er¬≠anc¬≠ja glutenu, w kt√≥rej kaŇľdy dzieŇĄ bez diag¬≠nozy powodu¬≠je wińôk¬≠sze wyniszcze¬≠nie orga¬≠niz¬≠mu pac¬≠jen¬≠ta. Nie oznacza to, Ňľe na celi¬≠ak¬≠ińô cho¬≠ru¬≠je¬≠my juŇľ od chwili urodzenia. MoŇľe ona sińô ‚Äúakty¬≠wowańá‚ÄĚ w dowol¬≠nym momen¬≠cie Ňľycia. Kiedy jed¬≠nak juŇľ wys¬≠tńÖpińÖ jej objawy szy¬≠bkie postaw¬≠ie¬≠nie diag¬≠nozy moŇľe zapo¬≠biec wys¬≠tńÖpi¬≠e¬≠niu groŇļnych powikŇāaŇĄ w tym m.in raka jeli¬≠ta grubego.

Co powoduje, Ňľe niezdiagnozowana celiakia jest tak niebezpieczna?

Celi¬≠akia (nietol¬≠er¬≠anc¬≠ja glutenu) jest chorobńÖ autoim¬≠muno¬≠log¬≠icznńÖ (podob¬≠nie jak np. dobrze znana choro¬≠ba Hashimo¬≠to), w kt√≥rej orga¬≠nizm rozpoz¬≠na¬≠je wŇāasne tkan¬≠ki jako wro¬≠ga i zaczy¬≠na z nim wal¬≠czyńá. W tym

wypad¬≠ku wyt¬≠warzane sńÖ prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇāa, kt√≥re powodu¬≠jńÖ zanik kosmk√≥w jeli¬≠towych (malut¬≠kich wypustek w jeli¬≠cie cienkim, kt√≥re odpowiada¬≠jńÖ za wchŇāa¬≠ni¬≠an¬≠ie sub¬≠stancji odŇľy¬≠w¬≠czych z poŇľy¬≠wienia). ToczńÖ¬≠cy sińô w jeli¬≠cie stan zapal¬≠ny powodu¬≠je takŇľe, Ňľe utrud¬≠nione jest traw¬≠ie¬≠nie (nie wyt¬≠warzane sńÖ enzymy odpowiada¬≠jńÖce za rozkŇāad sub¬≠stancji odŇľy¬≠w¬≠czych takich jak cho¬≠ci¬≠aŇľ¬≠by cuki¬≠er mleczny ‚ÄĒ lak¬≠toza). Z cza¬≠sem dochodzi w orga¬≠nizmie do duŇľych niedobor√≥w wit¬≠a¬≠min i skŇāad¬≠nik√≥w min¬≠er¬≠al¬≠nych, co ma wpŇāyw na funkcjonowanie wielu narzńÖd√≥w ‚ÄĒ sk√≥ry, ukŇāadu ner¬≠wowego (moŇľe dojŇõńá nawet do padacz¬≠ki), ser¬≠ca itp. Naj¬≠groŇļniejszym powikŇāaniem nielec¬≠zonej celi¬≠akii jest rak jeli¬≠ta grubego.

 

testy na gluten

Lek. med. SŇāa¬≠womir KrzemiŇĄs¬≠ki gas¬≠troen¬≠terolog

Celiakia ‚Äď zdaniem specjalisty (lek. med. SŇāawomir KrzemiŇĄski, gastroenterolog):

Celi¬≠akia czńôs¬≠to uwaŇľana jest za chorobńô wieku dziecińôcego, z kt√≥rej sińô wyras¬≠ta. To duŇľy bŇāńÖd. Obec¬≠nie aŇľ 60% nowo rozpoz¬≠nawanych przy¬≠pad¬≠k√≥w celi¬≠akii stanow¬≠ińÖ oso¬≠by dorosŇāe. Co waŇľne, z trwaŇāej nietol¬≠er¬≠ancji glutenu nie da sińô wyros¬≠nńÖńá: od momen¬≠ty postaw¬≠ienia diag¬≠nozy do koŇĄ¬≠ca Ňľycia naleŇľy przestrze¬≠gańá diety bezg¬≠lutenowej. Nielec¬≠zona celi¬≠akia, czyli nieprzestrze¬≠ganie ŇõcisŇāej diety bezg¬≠lutenowej prowadzi do niebez¬≠piecznych powikŇāaŇĄ zdrowot¬≠nych. NaleŇľńÖ do nich m.in nowot¬≠wory ukŇāadu pokar¬≠mowego, gŇā√≥wnie chŇāo¬≠ni¬≠a¬≠ki. Celi¬≠akia jest chorobńÖ prowadzńÖ¬≠ca do zaniku kosmk√≥w jeli¬≠towych, czyli maŇāych wypustek w jeli¬≠cie cienkim. Odpowiada¬≠jńÖ one za wchŇāa¬≠ni¬≠an¬≠ie skŇāad¬≠nik√≥w odŇľy¬≠w¬≠czych z poŇľy¬≠wienia, suple¬≠men¬≠t√≥w diety, a nawet lek√≥w. 

badanie na celiakińô w domu


Celiakia ‚Äď najczńôstsze mity

 1. Celi¬≠akia to choro¬≠ba wieku dziecińôcego ‚Äď to mit, celi¬≠akia moŇľe uak¬≠ty¬≠wnińá sińô w kaŇľdym wieku. Rodz¬≠imy sińô jed¬≠nak z gena¬≠mi, kt√≥re sńÖ zwińÖzane z predys¬≠pozy¬≠cjńÖ do jej wys¬≠tńÖpi¬≠enia. JeŇõli nie masz gen√≥w odpowiedzial¬≠nych za celi¬≠ak¬≠ińô, to chorobńô te moŇľ¬≠na w 100% wyk¬≠luczyńá.
 2. Z celi¬≠akii moŇľ¬≠na wyros¬≠nńÖńá ‚Äď nieste¬≠ty, celi¬≠akia jest trwaŇāńÖ nietol¬≠er¬≠ancjńÖ glutenu, zatem nie moŇľ¬≠na z niej wyros¬≠nńÖńá.
 3. Celi¬≠akia zawsze powodu¬≠je dolegli¬≠woŇõ¬≠ci ze strony ukŇāadu pokar¬≠mowego ‚Äď takie dolegli¬≠woŇõ¬≠ci jak b√≥le brzucha, wzdńô¬≠cia, biegun¬≠ki fak¬≠ty¬≠cznie mogńÖ Ňõwiad¬≠czyńá o celi¬≠akii ale jeŇõli ich nie masz nie oznacza to, Ňľe nie masz nietol¬≠er¬≠ancji glutenu. U dorosŇāych celi¬≠akia moŇľe sińô objaw¬≠iańá  na wiele sposob√≥w i nie powodowańá dolegli¬≠woŇõ¬≠ci ze strony ukŇāadu pokar¬≠mowego.
 4. Nie ma sen¬≠su robińá tes¬≠tu gene¬≠ty¬≠cznego, bo pokaŇľe on nam tylko predys¬≠pozy¬≠c¬≠je do zachorowa¬≠nia ‚Äď to najczńôŇõ¬≠ciej pow¬≠tarzany mit. Wyni¬≠ka on z maŇāej Ňõwiado¬≠moŇõ¬≠ci na tem¬≠at wsp√≥Ňāczes¬≠nych moŇľli¬≠woŇõ¬≠ci medy¬≠cyny. Test gene¬≠ty¬≠czny, jako jedyny, jest przede wszys¬≠tkim w stanie wyk¬≠luczyńá celi¬≠ak¬≠ińô raz na caŇāe Ňľycie. Ani biop¬≠s¬≠ja, ani prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇāa nie mogńÖ tego zro¬≠bińá. Bez gen√≥w nie ma celi¬≠akii. Co waŇľne, wynik tes¬≠tu gene¬≠ty¬≠cznego pozwala pac¬≠jen¬≠towi ograniczyńá czyn¬≠ni¬≠ki ryzy¬≠ka i byńá moŇľe r√≥wnieŇľ w ten spos√≥b uniknńÖńá celi¬≠akii. MajńÖc Ňõwiado¬≠moŇõńá tego, Ňľe masz geny zwińÖzane z celi¬≠ak¬≠ińÖ i ta choro¬≠ba moŇľe u Ciebie wys¬≠tńÖpińá, moŇľesz okre¬≠sowo mon¬≠i¬≠torowańá prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇāa i jesteŇõ bardziej wyczu¬≠lony na pier¬≠wsze objawy choro¬≠by. To poz¬≠woli Ci uniknńÖńá wyniszczenia orga¬≠niz¬≠mu. Badanie gene¬≠ty¬≠czne jest bezbolesne i niein¬≠wazyjne, dlat¬≠ego moŇľ¬≠na je wykon¬≠ańá nawet u maŇāych dzieci.
  .
  .

Celiakia ‚ÄĒ moŇľna z nińÖ normalnie Ňľyńá i byńá zdrowym? 

Dobra wiado¬≠moŇõńá jest taka, Ňľe Two¬≠je dolegli¬≠woŇõ¬≠ci takie jak b√≥l brzucha, wzdńô¬≠cia, biegun¬≠ka

ale teŇľ zŇāe samopoczu¬≠cie, zmńôcze¬≠nie, prob¬≠le¬≠my sk√≥rne itp. mogńÖ zniknńÖńá i to bez lek√≥w. JeŇõli po wyko¬≠na¬≠niu bada¬≠nia na celi¬≠ak¬≠ińô dowiesz sińô, Ňľe na nińÖ cho¬≠ru¬≠jesz i zas¬≠to¬≠su¬≠jesz odpowied¬≠nińÖ dietńô masz szan¬≠sńô na peŇāny powr√≥t do zdrowia. WaŇľ¬≠na jest jed¬≠nak szy¬≠b¬≠ka diag¬≠noza.

 

Nietolerancja glutenu badania ‚Äď kiedy w szczeg√≥lnoŇõci powinieneŇõ wykonańá badanie na celiakińô?

 • JeŇõli doskwiera Ci b√≥l brzucha, wzdńô¬≠cia czy biegun¬≠ki o niez¬≠nanej przy¬≠czynie
 • JeŇõli ktoŇõ w Two¬≠jej rodzinie cho¬≠ru¬≠je na celi¬≠ak¬≠ińô lub bada¬≠nia prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇā wskazu¬≠jńÖ, Ňľe Ty teŇľ moŇľesz jńÖ mieńá.
 • JeŇõli Ty lub Tw√≥j lekarz pode¬≠jrzewa¬≠cie, Ňľe przy¬≠czynńÖ Twoich dolegli¬≠woŇõ¬≠ci moŇľe byńá celi¬≠akia.
 • JeŇõli masz Hashimo¬≠to lub innńÖ chorobńô autoim¬≠muno¬≠log¬≠icznńÖ (np. cukrzy¬≠cńô typu I).
 • JeŇõli masz nietol¬≠er¬≠anc¬≠je pokar¬≠mowe lub alergińô.
 • JeŇõli Ty lub Two¬≠je dziecko macie nis¬≠ki wzrost, ane¬≠mińô i brak wit¬≠a¬≠min.
 • JeŇõli towarzyszy Ci cińÖgŇāe uczu¬≠cie zmńôczenia lub zŇāe samopoczu¬≠cie.
 • JeŇõli masz prob¬≠le¬≠my sk√≥rne, Ňāuszczy¬≠cńô lub cier¬≠pisz na Ňāysie¬≠nie plack¬≠owate.
nietolerancja glutenu badania

testy na gluten

Testy na gluten: jakie jest najbardziej dokŇāadne badanie na celiakińô?

Pac¬≠jen¬≠ci czńôs¬≠to pyta¬≠jńÖ, czy wyni¬≠ki naszych badaŇĄ na celi¬≠ak¬≠ińô  sńÖ pewne. Zawsze odpowiadamy TAK, poniewaŇľ wiemy, Ňľe jakoŇõńá badaŇĄ jest dla naszego lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um pri¬≠o¬≠ry¬≠tetem. Do bada¬≠nia na celi¬≠ak¬≠ińô wyko¬≠rzys¬≠tu¬≠je¬≠my najwyŇľszej klasy odczyn¬≠ni¬≠ki posi¬≠ada¬≠jńÖce cer¬≠ty¬≠fikat IVD. Dzińô¬≠ki temu majńÖ PaŇĄst¬≠wo gwarancjńô, Ňľe mogńÖ byńá one stosowane w diag¬≠nos¬≠tyce medy¬≠cznej. Nie wszys¬≠tkie testy na rynku posi¬≠ada¬≠jńÖ ten cer¬≠ty¬≠fikat, poniewaŇľ kon¬≠tro¬≠la jakoŇõ¬≠ci jest kosz¬≠tow¬≠na. Daje jed¬≠nak pac¬≠jen¬≠towi bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo i pewnoŇõńá wyniku.

.
Nasze bada¬≠nia na celi¬≠ak¬≠ińô (potocznie testy na gluten) posi¬≠ada¬≠jńÖ najsz¬≠er¬≠szy zakres na rynku. Aby mieńá 100% pewnoŇõńá, badanie powin¬≠no obe¬≠j¬≠mowańá hap¬≠lo¬≠typy DQ2.2 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03:02). Do wyniku doŇāńÖcza¬≠my r√≥wnieŇľ bezpŇāat¬≠nie zalece¬≠nia lekarza oraz diete¬≠ty¬≠ka klin¬≠icznego. Zapew¬≠ni¬≠amy takŇľe bezpŇāatne kon¬≠sul¬≠tac¬≠je z naszy¬≠mi kon¬≠sul¬≠tan¬≠ta¬≠mi medy¬≠czny¬≠mi przed zlece¬≠niem bada¬≠nia.
Przeczy¬≠taj wińôcej na tem¬≠at pewnoŇõ¬≠ci wynik√≥w bada¬≠nia na celi¬≠ak¬≠ińô .‚Ķ

.

.

.

.

.

Pobierz pr√≥bki do badania na celiakińô w punkcie pobraŇĄ

CaŇākow¬≠ity koszt bada¬≠nia: 347,-

1. Wybierz ter¬≠min rozwiŇĄ

Wybierz datńô

Wybierz prefer­owane godziny

2. Wybierz przy¬≠chod¬≠nińô rozwiŇĄ

Tele­fon: Adres:
Tel: (23) 682 67 03 Ciechan√≥w, Ul Sp√≥Ňādziel¬≠cza 2
Tel: (29) 642 30 08 Ostr√≥w Mazowiec¬≠ka, ul. SŇāowack¬≠iego 6
Tel: (24) 361 74 30 PŇāock, ul. Dwor¬≠cowa 2
Tel: (48) 386 13 08 Radom, ul. 1905 roku 20
Tel: (22) 100 32 65 Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Tel: (25) 740 50 09 Siedlce, ul. Flo¬≠ri¬≠aŇĄs¬≠ka 57
Tel: (25) 786 66 64 Gar¬≠wolin, ul. Jana PawŇāa II 17
Tel: (48) 685 64 55 Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Tel: (29) 642 30 59 OstroŇāńô¬≠ka, ul. Pileck¬≠iego 14
Tel: 22 100 50 59 Legionowo ul. Sow¬≠iŇĄskiego 4
Tel: (48) 386 14 16 Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Tel: (24) 361 74 30 PŇāoŇĄsk, ul. Grun¬≠waldz¬≠ka 11A
Tel: (22) 100 32 65 Warsza¬≠wa, ul. Krzy¬≠we KoŇāo 8/10
Tel: (48) 386 13 08 Radom, ul. Królowej Jad­wi­gi 13
Tele­fon: Adres:
Tel: (32) 445 02 61 Katow¬≠ice, ul. BocheŇĄskiego 38A
Tel: (32) 445 07 11 Chorzów, Ul. Batorego 19
Tel: (33) 488 02 01 Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Tel: (34) 343 01 48 Czńôs¬≠to¬≠chowa, ul. Ander¬≠sa 12
Tel: (32) 445 06 31 Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Tel: (32) 445 06 57 Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Tel: (33) 488 03 16 UstroŇĄ, ul. Sta¬≠wowa 2A
Tel: (32) 445 05 26 Zaw¬≠ier¬≠cie, ul. Pow¬≠staŇĄc√≥w ŇölńÖs¬≠kich 8
Tel: (33) 488 00 84 Biel¬≠sko BiaŇāa, ul. Pszen¬≠na 11
Tel: (32) 445 09 77 Jas¬≠trzńô¬≠bie Zdr√≥j, ul. Dwor¬≠cowa 1D
Tel: (32) 760 57 87 Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Tel: (34) 343 00 49 Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Tel: (32) 442 01 71 WodzisŇāaw ŇölńÖs¬≠ki, ul. GaŇāczyŇĄskiego 2
Tel: (32) 445 35 66 MikoŇā√≥w, Os. 30-lecia 8
Tel: (32) 722 07 37 Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8
Tel: (32) 445 37 31 Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Tel: (32) 445 06 57 ŇĽory, ul.Wojska Pol¬≠skiego 3C
Tel: (32) 445 02 61 Bńôdzin, ul. MaŇāobńÖdz¬≠ka 141
Tel: (32) 445 02 61 Jaworzno, ul. PiŇā¬≠sud¬≠skiego 72
Tel: (32) 616 40 63 ul. Grun¬≠waldz¬≠ka 235 43‚Äď600 Jaworzno
Tel: (32) 445 06 31 Gli­wice, ul. Grodowa 1a
Tel: (32) 445 02 61 Zabrze, Plac Wol¬≠noŇõ¬≠ci 311
Tele­fon: Adres:
Tel: (61) 27 941 03 Poz¬≠naŇĄ, ul. SŇāowack¬≠iego 28
Tel: (62) 501 35 07 Kalisz, ul. Majkows­ka 13a
Tel: (61) 278 56 55 Nowy TomyŇõl, ul. ZbńÖszyŇĄs¬≠ka 9
Tel: (67) 345 01 77 PiŇāa, ul. Matwieje¬≠wa 6
Tel: (63) 220 21 65 KoŇāo, ul. BolesŇāawa Prusa 5
Tel: (63) 220 21 88 Konin, ul. Fry­dery­ka Chopina 23A
Tel: (62) 501 35 11 Kńôp¬≠no, ul. Mick¬≠iewicza 12
Tel: (62) 501 35 10 Ostr√≥w Wielkopol¬≠s¬≠ki, ul. WrocŇāawska 28
Tel: (62) 594 05 95 Jarocin, ul. Hallera 9
Tel: (62) 501 35 10 Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Tel: (63) 220 21 65 Turek, ul. DńÖbrowskiego 7
Tel: (61) 278 50 80 WrzeŇõ¬≠nia, ul. Piast√≥w 16
Tel: (61) 278 50 80 KoŇõ¬≠cian, ul. NacŇāawska 15
Tel: (62) 6250135 Leszno, ul. RacŇāaw¬≠ic¬≠ka 1a
Tel: (63) 220 21 65 KoŇāo, ul. PCK 8
Tel: (62) 501 35 10 Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Brzo­zowa 7
Tel: (61) 27 941 03 Poz¬≠naŇĄ, ul. Braniews¬≠ka 20
Tele­fon: Adres:
Tel: (85) 674 99 06 BiaŇāys¬≠tok, ul. Dziesińôciny 12
Tel: (87) 735 10 40 SuwaŇā¬≠ki, ul. MŇāy¬≠narskiego 9
Tel: (87) 735 10 06 Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Tel: (86) 225 23 53 Gra¬≠je¬≠wo, Osiedle PoŇāud¬≠nie 9
Tel: (85) 871 03 05 Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Tel: (85) 674 99 06 MoŇĄ¬≠ki, Al. Wojs¬≠ka Pol¬≠skiego 42
Tel: (86) 225 23 53 Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Tele­fon: Adres:
Tel: (83) 410 20 36 BiaŇāa Pod¬≠las¬≠ka, ul. Kr√≥lowej Jad¬≠wi¬≠gi 2
Tel: (82) 592 20 41 CheŇām, ul.Lipowa 27
Tel: (81) 451 10 20 Lublin, ul. Przy¬≠jaŇļni 13
Tel: (84) 534 34 00 ZamoŇõńá, ul. Jas¬≠na 14
Tel: (84) 534 34 08 Hru¬≠biesz√≥w, Ul. LeŇõmi¬≠ana 28
Tel: (81) 451 11 44 KraŇõnik, Ul. Zyg¬≠mun¬≠ta KrasiŇĄskiego 16/6
Tel. (83) 410 20 45 Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Tel. (81) 451 11 75 PuŇāawy, ul. Cen¬≠tral¬≠na 15
Tel: (25) 740 56 04 ŇĀuk√≥w, ul. Sienkiewicza 7A
Tel: (84) 534 35 35 Tomaszów Lubel­s­ki, ul. Petera 3
Tel: (81) 451 10 20 Lubart√≥w, ul.Mickiewicza 3‚Äď5
Tel: (84) 534 35 35 BiŇā¬≠go¬≠raj, ul. Tadeusza KoŇõ¬≠ciusz¬≠ki 18
Tel: (81) 451 10 20 Lublin, ul. Okopowa 3
Tel: (84) 534 34 00 ZamoŇõńá, al. Jana PawŇāa II nr. 19
Tele­fon: Adres:
Tel: (56) 690 40 98 Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Tel: (52) 569 11 16 Byd¬≠goszcz, ul. KarŇāow¬≠icza 3‚Äď5
Tel: (56) 690 40 97 Grudz¬≠ińÖdz, ul. Klasz¬≠tor¬≠na 9/11
Tel: (52) 569 10 93 InowrocŇāaw, ul. Dwor¬≠cowa 71
Tel: (56) 690 40 95 ToruŇĄ, ul. Ste¬≠fana Sre¬≠brnego 1
Tel: (54) 412 41 03 WŇāocŇāawek, ul. ZduŇĄs¬≠ka 2
Tel: (54) 421 00 07 Ciechocinek, ul. Marii Konop­nick­iej 37
Tel: (56) 690 41 88 Gol¬≠ub-DobrzyŇĄ, ul. Szosa Ryp¬≠iŇĄs¬≠ka 4a
Tel: (52) 569 10 88 Ňöwiecie, ul. Byd¬≠gos¬≠ka 1
Tel: (54) 412 41 03 Lip¬≠no, ul. KoŇõ¬≠ciusz¬≠ki 21
Tel: (54) 412 41 03 Wiel­gie, Wiel­gie ul. Starowiejs­ka 10
Tele­fon: Adres:
Tel: (18) 521 14 92 Bukow¬≠ina Tatrza¬≠ŇĄs¬≠ka, ul. DŇāu¬≠ga 145
Tel: (18) 521 12 60 Nowy SńÖcz, ul. Kochanowskiego 2
Tel: (18) 521 11 84 Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Tel: (33) 488 02 75 Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tel: (14) 696 00 79 Tarn√≥w, ul. NiepodlegŇāoŇõ¬≠ci 3a
Tel: (18) 521 10 81 Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Tel: (12) 444 68 60 Kraków, ul. Francesco Nul­lo 36/U2
Tel: (12) 444 68 60 Kraków, ul. Mehof­fera 6
Tel: (12) 312 41 53 Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Tel. (18) 521 10 74 Zakopane, ul. Orkana 6d
Tel: (14) 696 00 79 Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10
Tel: (12) 444 68 60 Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Tel: (33) 488 02 75 Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Tele­fon: Adres:
Tel: (52) 569 10 67 Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Tel: (58) 739 69 24 Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Tel: (58) 739 66 96 GdaŇĄsk, ul. SubisŇāawa 24
Tel: (59) 722 84 43 SŇāup¬≠sk, ul. Juliusza Kos¬≠sa¬≠ka 22
Tel: (58) 746 34 72 Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Tel: (59) 722 84 26 Czarne, Plac Wol¬≠noŇõ¬≠ci 10
Tel: (55) 621 23 05 Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Tel: (55) 612 93 10 Mal­bork, ul.Dworcowa 14
Tel: (58) 739 67 99 Starog¬≠a¬≠rd GdaŇĄs¬≠ki, ul. Skarszews¬≠ka 10A
Tel: (59) 727 33 15 CzŇāuch√≥w, Os. Waz√≥w 8
Tel: (58) 739 66 96 Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Tel: (59) 722 84 43 Byt√≥w, ul. Lńôbors¬≠ka 11
Tel: (58) 739 66 96 Puck, ul. I Armii Wojs­ka Pol­skiego 27
Tel: (59) 727 33 15 Ust­ka, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (59) 722 84 43 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 22
Tel: (58) 739 69 24 Gdy­nia, ul. Warsza­wska 34/36
Tele­fon: Adres:
Tel: (55) 621 21 99 ElblńÖg, ul. Nowowiejs¬≠ka 7
Tel: (89) 627 16 68 Olsz¬≠tyn, ul. WioŇõlars¬≠ka 4
Tel: (89) 627 12 88 Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Tel: (89) 627 13 20 Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Tel: (89) 627 13 43 Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Tel: (23) 682 23 32 MŇāawa, ul. Anny Dobrskiej 1
Tel: (87) 735 13 18 Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Tel: (89) 627 16 68 Bar­toszyce, u. Andrze­ja Wajdy 10
Tel: (55) 621 21 99 Braniewo, ul. ŇĽerom¬≠skiego 14a
Tel: (89) 627 13 43 Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 8
Tele­fon: Adres:
Tel: (15) 816 50 20 Gorzyce, ul. PiŇā¬≠sud¬≠skiego 17
Tel: (17) 784 00 51 Rzeszów, ul.Architektów 11
Tel. (15) 816 50 66 Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Tel. (14) 696 06 51 Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Tel: (13) 444 01 02 Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Tel: (16) 736 11 17 JarosŇāaw, ul. Poni¬≠a¬≠towskiego 53
Tel: (16) 736 11 17 Lubacz√≥w, ul. KoŇõ¬≠ciusz¬≠ki 141/7
Tel: (17) 784 00 51 Rzesz√≥w, Pl. Wol¬≠noŇõ¬≠ci 17
Tel: (17) 784 00 51 Rzeszów, ul.Litewska 4/4
Tele­fon: Adres:
Tel: (95) 783 51 55 Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Kom­bat­an­tów
Tel: (68) 414 50 54 Zielona G√≥ra, ul. WyszyŇĄskiego 99
Tel: (65) 356 82 52 Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4
Tel: (95) 783 51 55 Gorz√≥w Wielkopol¬≠s¬≠ki, ul. ŇĀuŇľy¬≠c¬≠ka 7
Tel: (68) 414 52 72 ŇĽary, ul. Strzel¬≠c√≥w 10
Tel: (95) 711 70 06 Strzelce Kra¬≠jeŇĄskie, Al. Wol¬≠noŇõ¬≠ci 9 K
Tel: (68) 414 50 54 Zielona Góra, ul. Kaz­imierza Wielkiego 6A
Tele­fon: Adres:
Tel: (75) 610 60 29 Jele¬≠nia G√≥ra, ul. OgiŇĄskiego 1B
Tel: (76) 745 40 29 Leg­ni­ca, ul. Piekars­ka 7
Tel: (74) 660 62 60 WaŇābrzych, ul. Armii Kra¬≠jowej 22‚Äď23
Tel: (71) 723 00 56 WrocŇāaw, Ul. Kunick¬≠iego 37A
Tel: (71) 723 00 56 Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Tel: (74) 660 61 88 KŇāodzko, Ul. Wojs¬≠ka Pol¬≠skiego 18
Tel: (71) 723 01 46 Bystrzy­ca, Ul. Chro­brego 14
Tel: (71) 723 00 56 Ňölńôza, ul. Przys¬≠tankowa 2
Tel. (71) 723 00 56 WrocŇāaw, ul. TrwaŇāa 7
Tel: (74) 660 62 55 Ňöwid¬≠ni¬≠ca, ul. Kliczkows¬≠ka 37
Tel: (71) 723 73 40 OleŇõni¬≠ca, ul. gen. J. Hallera 25
Tel: (76) 745 43 03 ZŇāo¬≠to¬≠ry¬≠ja, ul. Rynek 5/2
Tel: (76) 745 40 29 Jawor, ul. PiŇā¬≠sud¬≠skiego 10
Tel: (75) 610 60 29 Kami¬≠en¬≠na G√≥ra, ul. WŇāadysŇāawa Broniewskiego 26A
Tel: (71) 723 00 56 WrocŇāaw, ul. Skar¬≠bow¬≠c√≥w 121‚Äď123
Tel: (76) 745 40 29 Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2
Tele­fon: Adres:
Tel: (41) 519 652 379 Kielce, al. TysińÖ¬≠cle¬≠cia PaŇĄst¬≠wa Pol¬≠skiego 17a
Tel: (41) 241 22 19 Ostrowiec Ňöwińô¬≠tokrzys¬≠ki, Os. Ogrody 29
Tel: (41) 241 22 01 Stara¬≠chow¬≠ice, ul. Jana PawŇāa II 1
Tel: (41) 241 22 02 KoŇĄskie, ul. PoŇāud¬≠niowa 1
Tel: (41) 260 80 03 Jńôdrze¬≠j√≥w, ul. MaŇāo¬≠gos¬≠ka 25
Tel: (41) 248 39 99 PiŇĄcz√≥w, ul. Batal¬≠ion√≥w ChŇāop¬≠s¬≠kich 33
Tel: (41) 241 21 45 WŇāoszc¬≠zowa, Ul. Mleczars¬≠ka 11
Tel: (41) 519 652 379 Kielce, ul. ŇölńÖs¬≠ka 13
Tel: (41) 519 652 379 Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2
Tele­fon: Adres:
Tel: (77) 547 48 08 Kńôdzierzyn KoŇļle, ul. Czer¬≠wiŇĄskiego 3
Tel: (77) 547 44 60 Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Tel: (77) 547 44 59 Nysa, ul. Ogrodowa 1
Tel. (77) 541 83 66 Prud­nik, ul. Ogrodowa 2a
Tel: (77) 547 42 20 NamysŇā√≥w, ul. Mick¬≠iewicza 8
Tel: (77) 547 43 14 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
Tel: (77) 547 43 14 Opole, ul. KoŇõ¬≠ciusz¬≠ki 2
Tel: (77) 547 43 14 Opole, ul. Katow­ic­ka 55
Tele­fon: Adres:
Tel: (24) 386 21 11 Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Tel: (42) 279 72 24 ŇĀ√≥dŇļ, ul. Kni¬≠aziewicza 20a
Tel: (44) 744 13 10 Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Tel: (44) 744 12 75 Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Tel: (46) 816 61 99 Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tel: (44) 744 12 99 Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Tel: (44) 744 13 55 BeŇāchat√≥w, ul. Edward√≥w 2A
Tel: (43) 655 74 09 WieluŇĄ, ul J.ŇĽubr 30
Tel: (43) 656 43 73 Sier¬≠adz, ul. Krakowskie Przed¬≠mieŇõ¬≠cie 10
Tel: (42) 279 74 94 Zgierz, ul. DńÖbrowskiego 19
Tel: (42) 279 72 24 Pabi­an­ice, ul. Warsza­wska 6
Tel: (42) 279 72 24 ŇĀ√≥dŇļ, ul. Bazarowa 9
Tele­fon: Adres:
Tel: (91) 852 22 36 Szczecin, ul. Pow¬≠staŇĄc√≥w Wielkopol¬≠s¬≠kich 66/68
Tel: (94) 716 60 83 Szczecinek, ul. Kil¬≠iŇĄskiego 7
Tel: (67) 345 01 36 WaŇācz, ul. Pias¬≠tows¬≠ka 3
Tel. (94) 716 60 82 KoŇāo¬≠brzeg, ul. Szpi¬≠tal¬≠na 2c/5
tel. (94) 716 63 51 Dńôb¬≠no, ul. KoŇõ¬≠ciusz¬≠ki 48
Tel. (94) 716 60 72 Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Tel. (91) 852 22 67 Ňöwinou¬≠jŇõ¬≠cie, ul. PiŇā¬≠sud¬≠skiego 23‚Äď25
Tel: (91) 831 09 04 Gry¬≠fice, ul Ks.StanisŇāawa Ruta 9
Tel: (95) 711 70 38 MyŇõlib√≥rz, ul. KoŇõ¬≠ciel¬≠na 15
Tel: (91) 831 09 77 KamieŇĄ Pomors¬≠ki, ul. Koperni¬≠ka 28
Tel: (91) 852 22 36 Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Tel: (59) 727 33 15 SŇāawno, ul. CheŇā¬≠moŇĄskiego 9
Tel: (91) 852 28 06 Star¬≠gard, ul. Kil¬≠iŇĄskiego 3
Tel. (94) 716 60 72 Kosza¬≠lin, ul. SŇāowack¬≠iego 4
3. Podaj dane rozwiŇĄ

‚ÄěPodanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane bńôdńÖ przetwarzane wyŇāńÖcznie w celu udzie¬≠le¬≠nia odpowiedzi na pytanie, na pod¬≠staw¬≠ie art. 23 ustńôp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierp¬≠nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p√≥Ňļn.zm.), przez to testD¬≠NA Ser¬≠vices Sp. z o.o. z siedz¬≠ibńÖ w Katow¬≠icach przy ul. BocheŇĄskiego 38, zare¬≠je¬≠strowanńÖ w rejestrze przed¬≠sińôbior¬≠c√≥w prowad¬≠zonym przez SńÖd Rejonowy dla Katow¬≠ice-Wsch√≥d w Katow¬≠icach Wydzi¬≠aŇā VIII Gospo¬≠dar¬≠czy Kra¬≠jowego Rejestru SńÖdowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Oso¬≠bie poda¬≠jńÖcej dane przysŇāugu¬≠je pra¬≠wo dostńôpu do treŇõ¬≠ci swoich danych oraz ich popraw¬≠ia¬≠nia.‚ÄĚ

Pobierz pr√≥bki do badania na celiakińô sam w domu

Two¬≠je pr√≥b¬≠ki zostanńÖ objńôte bezpŇāat¬≠nńÖ gwarancjńÖ na wypadek
niepraw¬≠idŇāowego pobra¬≠nia ‚ÄĒ 100% bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo.
badanie na celiakińô w domu

Data aktu­al­iza­cji: 04.01.2019 r.
Data pub­likacji: 02.12.2016 r.

Celi¬≠akia jak jńÖ rozpoz¬≠nańá? Bada¬≠nia na nietol¬≠er¬≠ancjńô glutenu
5 (100%) 2

Nietolerancja glutenu badania i nie tylko ‚Äď dowiedz sińô wińôcej:

 


BezpŇāat¬≠na roz¬≠mowa Gwaran¬≠tu¬≠je¬≠my indy¬≠wid¬≠u¬≠alne pode¬≠jŇõ¬≠cie do kaŇľdego pac¬≠jen¬≠ta
Pomoc 7 dni w tygod¬≠niu: Pon-pt: 7:00 ‚ÄĒ 21:00 Week¬≠endy i Ňõwińô¬≠ta: 9:00 ‚ÄĒ 21:00

mgr Bar¬≠bara Dńôbows¬≠ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Tagi: Ňāuszczy¬≠ca lecze¬≠nie, Ňāuszczy¬≠ca lecze¬≠nie dietńÖ, Ňāysie¬≠nie plack¬≠owate lecze¬≠nie, Ňāysie¬≠nie plack¬≠owate objawyprob¬≠le¬≠my sk√≥rne, egze¬≠ma, azs, atopowe zapale¬≠nie sk√≥ry lecze¬≠nie, egze¬≠ma leczenia, celi¬≠akia badanie, celi¬≠akia bada¬≠nia , testy na gluten, nietol¬≠er¬≠anc¬≠ja glutenu bada¬≠nia

 

Data publikacji: 02/12/2016, Data aktualizacji: 06/03/2019