Ile kosz­tu­je test na ojcost­wo -bada­nia dna cena

Domowy zestaw do pobrania próbek

Zestaw do pobra­nia próbek w domu — jeden zestaw dla wszys­t­kich uczest­ników tes­tu.
cennik_img1

Odbiór próbek
Raty
Cena: 77,-
665 761 161
pro­moc­ja

Badanie DNA na ojcostwo na miejscu w przychodni

Pobranie próbek na miejs­cu w przy­chod­ni w pobliżu miejs­ca zamieszka­nia. Wynik już w 3 dni robocze.cennik_img

Odbiór próbek
Raty
Cena: 1247,-
665 761 161

Wysyłkowy zestaw + badanie DNA

Test możesz zro­bić samemu w domu. Prób­ki odbierze­my od Ciebie kuri­erem lub możesz je przynieść do naszej przy­chod­ni.
cennik_img1

Odbiór próbek
Raty
Cena: 1247,-
665 761 161

Sądowe badanie DNA na ojcostwo

Badanie możesz zle­cić pry­wat­nie. Wynik tego bada­nia możesz przed­staw­ić jako dowód w sądzie.
cennik_img3

Odbiór próbek
Raty
Cena: 1597,-
665 761 161

Expresowy test na ojcostwo — wynik w 48 godzin!

Test dla ojca i dziec­ka. Wynik już w 48 godzin od dostar­czenia próbek do lab­o­ra­to­ri­um.
cennik_img4

Odbiór próbek
Raty
Cena: 1647,-
665 761 161

Test ojcostwa przy okazji badań w ciąży

Cena wraz z pobraniem próbek przez doświad­c­zonego lekarza. Wynik w 5–10 dni roboczych. Możli­wość przyspieszenia.
cennik_img1

Odbiór próbek
Raty
Cena: 1947,-
665 761 161

Test ojcostwa w ciąży z krwi matki i ojca

Badanie na miejs­cu w jed­nej z 200 przy­chod­ni w całej Polsce. Do tes­tu pobier­ana jest krew od ojca i mat­ki.
cennik_img1

Odbiór próbek
Raty
Cena: 5977,-
665 761 161

Badanie pokrewieństwa

Badanie do trzech osób np. dzi­adek lub bab­cia + wnu­ki, brat+brat, siostra+siostra, brat+siostra.
cennik_img5-300x108

Odbiór próbek
Raty
Cena: 1697,-
665 761 161

Gwarantujemy!

0 zł odbiór próbek kuri­erem

0 zł ubez­piecze­nie

0 zł dyskret­na wysył­ka wyniku

0 zł badanie „mikrośladu”

0 zł 24 mark­ery DNA

0 zł pro­file gene­ty­czne

0 zł przyspies­zony czas real­iza­cji 3–5 dni

0 zł kon­sul­tac­ja wyniku

0 zł włącze­nie mat­ki do bada­nia

0 zł wynik w języku ang­iel­skim

Podany wyżej koszt ustal­e­nie ojcost­wa jest ostate­czny. Daje­my Państ­wu gwarancją stałej ceny.
Data publikacji: 10/05/2016, Data aktualizacji: 04/12/2018